General examination timetable

Print

 

Испитни рокови, дефинисани Статутом Медицинског факултета, су: јануарски, априлски, јунски, августовски, септембарски и октобарски. Октобарски испитни рок организује се, по правилу, пре почетка наставе у наредној школској години и завршава се до 10.октобра.

Календар испита објављује се почетком сваке школске године и саставни је део плана извођења наставе. Распоред полагања тестова и писмених делова испита за поједине предмете свих студијских програма обухвата сталне термине (недеља и дан испитног рока). Време и место одржавања тестова и писмених делова испита за сваки испитни рок благовремено се објављује на сајту Факултета пре почетка испитног рока, а у складу са дефинисаним распоредом полагања по недељама и данима.

На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе.

Испити су јавни. Јавност испита обезбеђује испитивач путем присуства испиту најмање два лица из редова наставног особља односно студената.

Испити се полажу пред испитивачем-предметним наставником или пред испитном комисијом у просторијама Медицинског факултета или наставних база, према унапред утврђеном распореду који се благовремено објављује.

 

GENERAL EXAMINATION TIMETABLE: