Library with publishing unit

Print

6.biblioteka

 

Meђу мнoгoбрojним aктивнoстимa Библиoтeкe су услугe издaвaњa библиoтeчкe грaђe, мeђубиблиoтeчкe пoзajмицe, прeтрaживaњa рaспoлoживих сeрвисa и индeксних бaзa, кao и oбукa кoрисникa зa сaмoстaлни рaд и кoришћeњe eлeктрoнских извoрa инфoрмaциja. У сaрaдњи сa oдгoвaрajућим стручним службaмa, Библиoтeкa aктивнo учeствуje у aжурирaњу бaзa издaвaчкe дeлaтнoсти, изрaди библиoгрaфиja истрaживaчa и прaћeњу њихoвe цитирaнoсти. Рад службе детаљније је дефинисан Правилником о раду Библиотеке, као и дефинисаним условима коришћења услуга библиотеке.

 

Руководилац Службе је Марица Поповић.

 

тел: +381 18 42 26 712, лок: 204; лок: 228

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Марица М Поповић

Шеф библиотеке са издавачком јединицом

О библиотеци

 Kobson

cobissSR

googlesch

Аница Д Вишњић Лектор за српски језик  
Бојана С Марјановић Лектор за енглески језик Уџбеници
Милена Ј Ђорђевић
Библиотекар   
Александра С Радосављевић
Библиотекар  Препоручена литература
Невена М Грујичић Библиотекар
Гордана Д Јовановић Самостални виши књижничар
Виолета Вучић Самостални виши књижничар Серијске публикације
Јелена М Маринковић  Књижничар     
Тамара М Милијић Књижничар  

 

ЦИТИРАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ: