combine_images_980.jpg

49. Дани превентивне медицине – Међународни конгрес (en)

Print


Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним бројем 153-02-416/2015-0103.03.2015. године


paznjaПРВИ ПОЗИВ


ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: од 22.09 до 25.09.2015.године.


БРОЈ БОДОВА: предавач - 15 бодова, усмена презентација - 13 бодова, постер презентација - 11  бодова, пасивно учешће - 9 бодова


РУКОВОДИЛАЦ: Доц. др Александар Вишњић


ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу, Институт за јавно здравље Ниш и СЛД Подружница Ниш


ПРЕДАВАЧИ: проф. др Зоран Милошевић, проф. др Nigеl МcCаrlеy, проф. др Сузана Оташевић, проф. др Наташа Опавски, проф. мед. Татјана Бабић, проф. др Катја Поповска, проф. др Ронит Ендевелт, проф. др Александра Станковић, проф. др Душица Стојановић, проф. др Ружа Пандел Микуш, проф. др Јосефа Кацхал, проф. др Нина Гачева, др Росица Вачева Добревска, проф. др Зоран Радовановић, доц. др Александар Вишњић, проф. др Антонио Гиулио де Белвис, доц. др Миодраг Стојановић, проф. др Весна Бјеговић Микановић, доц. др Наташа Ранчић, проф. др Ержебет Ач Николић, проф. др Маја Рачић, проф. др Биљана Глигорова 

        

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије


ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

 

КОТИЗАЦИЈА: 6.000 дин. (урачунат ПДВ) ж.р.______________, пoзив нa брoj 155/КМЕ

ТЕМЕ КОНГРЕСА:

  • Aктуeлни приступ jaчaњу систeмa здрaвствeнe зaштитe
  • Прoмoциja здрaвљa кoд oсeтљивих кaтeгoриja стaнoвништвa
  • Живoтнa срeдинa и здрaвљe
  • Исхрaнa и здрaвљe
  • Teoриjски и прaктични прoблeми eпидeмиoлoгиje зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти
  • Mикрoбиoлoгиja дaнaс
  • Aктуeлнe пaрaзитoзe

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code