combine_images_980.jpg

Принципи дијагностике наследних болести (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.5.2016. године, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 9 бодова;  Пасивно учешће - 5 бодова; Усмена презентација - 9 бодова; Постер презентација - 7 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Марија Вукелић-Николић

ОРГАНИЗАТОР СИМПОЗИЈУМА: Универзитет у Нишу, Медицински факултет

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

  1. Доц. др Марија Вукелић-Николић, Медицински факултет Ниш
  2. Проф. др Стево Најман, Медицински факултет Ниш
  3. Проф. др Јелена Живанов-Чурлис, Медицински факултет Ниш
  4. Проф. др Снежана Пајовић, Медицински факултет Ниш

 

ПРEДAВAЧИ:

  1. Доц. др Марија Вукелић-Николић, доцент, Медицински факултет Ниш
  2. Проф. др Стево Најман, редовни професор, Медицински факултет Ниш
  3. Проф. др Јелена Живанов-Чурлис, ванредни професор, Медицински факултет Ниш
  4. Проф. др Снежана Пајовић, редовни професор, Медицински факултет Ниш
  5. Проф. др Татјана Јевтовић-Стоименов, ванредни професор, Медицински факултет Ниш
  6. Проф. др Перица Васиљевић, ванредни професор, Природно-математички факултет Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, биолози, молекуларни-биолози, студенти докторских студија

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Наследне болести представљају велику групу болести које су заступљене у свакој грани медицине. На основу етиологије се могу сврстати у три велике категорије: моногенске болести (болести узроковане мутацијама у појединачним генима), хромозомопатије (болести у чијој основи леже хромозомске аберације) и мултифакторијалне болести (болести на чији настанак, ток и прогнозу имају утицај и наследни фактори и фактори спољашње средине). Ове болести представљају значајан здравствени али и социоекономски проблем не само оболелих и њихових породица, већ и друштвене заједнице у целини. Клиничка слика оболелих од наследних болести је често веома тешка. Неке болести се адекватном терапијом могу држати под контролом, а неке не, због чега је акценат често на превенцији поновног јављања у оквиру исте породице или на раном откривању оболелих и спречавању компликација.

Иако лекари примарне здравствене заштите неће увек бити у могућности да поставе дефинитивну дијагнозу наследне болести, њихова улога је критична у физичком прегледу, прибављању детаљне личне и породичне анамнезе, разматрању могућности наследне болести приликом диференцијалне дијагнозе, упућивању на различите тестове и када је то могуће упућивању пацијената специјалистима клиничке генетике.

Циљ ове едукације је пружање информација о значају појединих клиничких симптома и знакова као и карактеристичним информацијама из личне и породичне анамнезе који могу да укажу на наследну основу одређеног обољења. Такође, циљ ове едукације је пружање информација о различитим механизмима који могу да доведу до настанка болести у чијој етиологији доминирају наследни фактори, врстама и сврсисходности примене данас доступних генетских тестова, индикацијама, контраиндикацијама, специфичним ограничењима у примени, могућим компликацијама, клиничком значају и начину интерпре-тације добијених резултата.

КOТИЗAЦИJA: 2.500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 166/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m(имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code