combine_images_980.jpg

Савремена дијагностика и терапија карцинома дојке (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 23.9.2016. године, Медицински фаkултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  Пасивно учешће - 5 бодова; Усмена презентација - 9 бодова; Постер презентација - 7 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Небојша Ђорђевић

ОРГАНИЗАТОР СИМПОЗИЈУМА: Универзитет у Нишу, Медицински факултет

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Небојша Ђорђевић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 2. Проф. др Маја Јовичић Милентјевић, Центар за патологију и патолошку анатомију, Клинички центар Ниш
 3. Др Марина Божић, Институт за рдиологију, Клинички центар Ниш
 4. Др. сц.мед. Лидија Ђорђевић Јовановић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 5. Доц. др Александар Караниколић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 6. Проф. др Слађана Филиповић, Клиника за онкологију, Клинички центар Ниш
 7. Проф. др Светислав Врбић, Клиника за онкологију, Клинички центар Ниш
 8. Проф. др Мирослав Гранић, Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, Београд

ПРEДAВAЧИ:

 1. Проф. др Небојша Ђорђевић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 2. Проф. др Маја Јовичић Милентијевић, Центар за патологију и патолошку анатомију, Клинички центар Ниш
 3. Прим. др Златко Ширић, Центар за радиологију, Клинички центар Ниш
 4. Др Марина Божић, Институт за радиологију, Клинички центар Ниш
 5. Др сц. мед. Лидија Ђорђевић Јовановић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 6. Мр. сц. мед. др Топлица Бојић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 7. Доц. др Александар Караниколић, Клиника за општу хирургију, Клинички центар Ниш
 8. Проф. др Слађана Филиповић, Клиника за онкологију, Клинички центар Ниш
 9. Проф. др Светислав Врбић, Клиника за онкологију, Клинички центар Ниш

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, фармацеути

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Карцином дојке је болест у експанзији. Сваке године се региструје око 1милион нових случајева карцинома дојке код жена, а у односу на остале карциноме код жена заступљен је са око 18%. У порасту је такође и инциденца овог карцинома, вероватно као последица бољег скрининга.

Едукативни програм је замишљен тако да обухвати све аспекте ове болести од дијагностике до терапије. Проф. др Небојша Ђорђевић је изнети уводно предавање из области карцинома дојке. Проф. др Маја Јовичић Милентијевић ће објаснити патохистолошку и молекуларну класификацију карцинома дојке.

Пре било какве терапије карцинома, потребно је утврдити само постојање карцинома дојке. Прим. др Златко Ширић ће предавати неинвазивне дијагностичке процедуре, док ће др Марина Божић предавати перкутане биопсије дојке вођене имиџинг методама.

Хируршку терапију раног карцинома дојке ће нам изнети др. сц. Лидија Ђорђевић Јовановић, савремени аспект дисекције аксиле мр. сц. др Топлица Бојић, док ће примарне реконструктивне процедуре у хируршком лечењу карцинома дојке предавати доц. др Александар Караниколић.

Постоперативна терапија карцинома дојке је још једна од веома важних терапијских процедура. Хормонотерапију карцинома дојке ће предавати проф. др Слађана Филиповић док ће системску терапију карцинома дојке предавати проф. др Светислав Врбић.

Едукативни састанак је замишљен за све лекаре које долазе у контакт са карциномом дојке, лекаре опште медицине, али и све оне који се специјализовано баве овом болешћу - хирурге, патологе, онкологе, радиологе и епидемиологе.

КOТИЗAЦИJA: 2.500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 168/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ  word1 m(имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code