50th Days of Preventive medicine International congress - 50. Дани превентивне медицине (en)

Print

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-509/2016-01 oд 3.3.2016. године

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 27- 30. 9. 2016. године, Медицински факултет Универзитета у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 15 бодова; Усмена презентација - 13 бодова; Постер презентација - 11 бодова; Пасивно учешће - 9 бодова;

РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА:  Институт за јавно здравље Ниш, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Градска подружница Српског лекарског друштва Ниш

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: Лекари, стоматолози, фармацеути, медицинске сестре, здравствени техничари, санитарно еколошки инжењери

ПРОГРАМ КОНГРЕСА pdf