combine_images_980.jpg

План наставе (en)

Print

План наставе

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

II гoдинa

III гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П + СИР

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

30+10

 

 

 

30+10=40

5

2.

Писање и презентовање научног рада

45+20

 

 

 

45+20=65

5

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

30+30

 

 

 

30+30=60

5

4.

Биомедицинска информатика

45+20

 

 

 

45+20=65

6

5.

Биомедицинска статистика

45+30

 

 

 

45+30=75

7

6.

Енглески језик у биомедицини

15+10

 

 

 

15+10=25

2

Тематски усмерени методолошки предмети

7.

Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије

 

30+45

 

 

30+45=75

7

8.

Изборни предмети прве године

 

мин (90+105)

 

 

 

мин 23

Укупно у првој години:

330+270=600

60

9.

Изборни предмети друге године

 

 

120+320

 

120+320=440

30

10.

Научна активност 1

 

 

 

 

 

10

11.

Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР

 

 

0+100

 

0+100 =100

15

12.

Дискусије, Семинари,Journal Club

 

 

0+60

 

0+60 =60

5

Укупно у другој години:

120+480 =600

60

13.

Научна активност 2

 

 

 

 

 

20

14.

Израда докторске дисертације

 

 

 

0+600

0+600 =600

40

Укупно у трећој години:

0+600

60

 

Предавања

330

 

120

 

0

 

450

 

Студијски истраживачки рад

 

270

 

480

 

600

1350

 

Укупно на студијском програму

600

600

600

1800

180

 

 Листа изборних предмета:

Р.бр

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

8.1.

Медицина базирана на доказима

II

15

30

5

8.2.

Принципи добре лабораторијске праксе

II

30

30

8

8.3.

Принципи добре клиничке праксе

II

30

30

4

8.4.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

II

15

45

4

8.5.

Упитници у медицинским истраживањима

II

15

30

4

8.6.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

II

15

45

5

8.7.

Примењене статистичке методе

II

15

35

4

8.8.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

II

30

15

4

8.9.

Oрофацијална генетика

II

40

60

8

8.10.

Mолекуларни механизми регулације развоја зуба

II

40

60

8

8.11.

Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала

II

30

60

8

8.12.

Биохемијске анализе ткива орофацијалног система

II

15

30

5

8.13.

Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље

II

30

60

8

8.14.

Регенеративна медицина и ткивни биоинжињеринг - ћелије и биоматеријали

II

40

60

8

8.15.

Молекуларна генетика

II

30

60

8

8.16.

Методе у молекуларној медицини

II

30

90

10

8.17.

Ткивно инжењерство

II

15

40

4

8.18.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

II

75

200

20

8.19.

Истраживања у клиничкој имунологији

II

50

150

15

8.20.

Менаџмент у здравству

II

30

80

8

9.1.

Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива

III, IV

30

50

7

9.2.

Молекуларни механизми пулпо-дентинске репарације

III, IV

30

60

7

9.3.

Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи

III, IV

30

40

5

9.4.

Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији

III, IV

50

60

8

9.5.

Матичне ћелије у клиничком истраживању

III, IV

40

60

8

9.6.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

III, IV

30

80

7

9.7.

Биокомпатибилност материјала у ендодонцији

III, IV

30

60

7

9.8.

Биоматеријали у имплантологији

III, IV

60

40

7

9.9.

Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици

III, IV

40

60

7

9.10.

Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба

III, IV

50

80

8

9.11.

Биоинтеграција имплантата и заменика за кост

III, IV

40

60

7

9.12.

Биомедицинска истраживања у педонтологији

III, IV

30

60

7

9.13.

Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији

III, IV

30

60

7

9.14.

Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима

III, IV

40

60

7

9.15.

Функционални аспекти ортодонтске терапије

III, IV

40

60

7

9.16.

Болести ризика у оралној хирургији

III, IV

40

60

7

9.17.

Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија

III, IV

40

60

7

9.18.

Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација

III, IV

30

60

7

9.19.

Орално медицински аспекти аутоимуних болести

III, IV

30

60

7

9.20.

Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка

III, IV

15

30

5

9.21.

Оралне манифестације вирусних обољења

III, IV

30

60

7

9.22.

Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива

III, IV

30

60

7

9.23.

Ендокрина обољења и пародонтопатија

III, IV

30

60

7

9.24.

Клиничке и биохемијске карактеристике матурације ожиљка

III, IV

40

60

7

9.25.

Биохемијски аспекти деловања дрога

III, IV

30

80

7

9.26.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

III, IV

30

60

8

9.27.

Одабрана поглавља Фитотерапије

III, IV

30

80

8

9.28.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

III, IV

30

80

8

9.29.

Регенеративна пародонтална хирургија

III, IV

15

30

5

9.30.

Ласер у оралној хирургији

III, IV

30

60

7

9.31.

Функционални реконструктивни захвати у оралној хирургији

III, IV

40

60

7

9.32.

Промоција оралног здравља код деце

III, IV

30

60

7

9.33.

Превенција ортодонтских аномалија

III, IV

40

60

7

9.34.

Биоелементи – значај и аналитика

III, IV

15

30

5

9.35.

Промоција здравља

III, IV

30

90

8

9.36.

Eтика у медицини рада и јавном здрављу

III, IV

30

80

8

9.37.

Форензичка одонтологија

III, IV

30

60

7

9.38.

Истраживања у судској медицини

III, IV

50

80

8

9.39.

Клиничко-токсиколошке анализе

III, IV

30

80

8

9.40.

Општа токсикологија

III, IV

70

90

12

9.41.

Истраживања у клиничкој фармацији

III, IV

30

80

8

9.42.

Примењена токсикологија

III, IV

30

80

8

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code