combine_images_980.jpg

План наставе (en)

Print

 

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

II гoдинa

III гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П+СИР

П + СИР

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

30+10

 

 

 

30+10=40

5

2.

Писање и презентовање научног рада

45+20

 

 

 

45+20=65

5

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

30+30

 

 

 

30+30=60

5

4.

Биомедицинска информатика

45+20

 

 

 

45+20=65

6

5.

Биомедицинска статистика

45+30

 

 

 

45+30=75

7

6.

Енглески језик у биомедицини

15+10

 

 

 

15+10=25

2

Тематски усмерени методолошки предмети

7.

Изборни предмети прве године

 

мин (120+150)

 

 

 

мин 30

Укупно у првој години:

330+270=600

60

8.

Изборни предмети друге године

 

 

120+320

 

120+320=440

30

9.

Научна активност 1

 

 

 

 

 

10

10.

Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР

 

 

0+100

 

0+100 =100

15

11.

Дискусије, Семинари, Journal Club

 

 

0+60

 

0+60 =60

5

Укупно у другој години:

120+480 =600

60

12.

Научна активност 2

 

 

 

 

 

20

13.

Израда докторске дисертације

 

 

 

0+600

0+600 =600

40

Укупно у трећој години:

0+600

60

 

Предавања

330

 

120

 

0

 

450

 

Студијски истраживачки рад

 

270

 

480

 

600

1350

 

Укупно на студијском програму

600

600

600

1800

180

 
 
Листа изборних предмета:
 

Р.бр

Назив предмета

Сем.

П

СИР

ЕСПБ

7.1.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

II

30

15

4

7.2.

Медицина базирана на доказима

II

15

30

5

7.3.

Принципи добре лабораторијске праксе

II

30

30

8

7.4.

Методе у молекуларној медицини

II

30

90

10

7.5.

Молекуларна генетика

II

30

60

8

7.6.

Принципи добре клиничке праксе

II

30

30

4

7.7.

Упитници у медицинским истраживањима

II

15

30

4

7.8.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

II

15

45

4

7.9.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

II

15

45

5

7.10.

Принципи рада у јавном здравству

II

15

35

4

7.11.

Примењене статистичке методе

II

15

35

4

7.12.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

II

30

60

8

7.13.

Општа токсикологија

II

70

90

12

7.14.

Биолошка и биофизичка хемија

II

30

30

8

7.15.

Физичкохемијски принципи у фармацији

II

15

30

5

7.16.

Биоелементи – значај и аналитика

II

15

30

5

7.17.

Принципи формулације лекова

II

15

30

5

8.1.

Синтеза и изоловање фармаколошки активних супстанци

III, IV

30

80

8

8.2.

Дизајн експеримената у фармацији

III, IV

30

80

8

8.3.

Лековите природне сировине-сакупљање и примарна прерада

III, IV

30

80

8

8.4.

Савремена фармацеутска анализа и квалитет фармацеутских производа

III, IV

30

80

8

8.5.

Фармацеутски облици за примену на кожи

III, IV

30

80

8

8.6.

Основи клиничке токсикологије

III, IV

30

80

8

8.7.

Одабрана поглавља токсикологије

III, IV

60

50

8

8.8.

Одабрана поглавља фармацеутске хемије

III, IV

30

80

8

8.9.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

III, IV

30

80

8

8.10.

Савремени носачи лекова

III, IV

30

80

8

8.11.

Стерилни фармацеутски облици лекова

III, IV

30

80

8

8.12.

Одабрана поглавља аналитике лекова и биоаналитичке хемије

III, IV

30

80

8

8.13.

Одабрана поглавља фармакогнозије

III, IV

30

80

8

8.14.

Одабрана поглавља фитотерапије

III, IV

30

80

8

8.15.

Примењена токсикологија

III, IV

30

80

8

8.16.

Клиничкотоксиколошке анализе

III, IV

30

80

8

8.17.

Истраживања у клиничкој фармацији

III, IV

30

80

8

8.18.

Бeзбeднoст и eфикaснoст кoзмeтичких прoизвoда

III, IV

30

80

8

8.19.

Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива

III, IV

15

30

4

8.20.

Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија

III, IV

30

60

8

8.21.

Регулација хомеостазе организма

III, IV

30

80

8

8.22.

Молекуларни механизми дејства лекова

III, IV

30

80

8

8.23.

Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима

III, IV

30

80

8

8.24.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

III, IV

30

80

8

8.25.

Патофизиолошки регулаторни механизми

III, IV

30

80

8

8.26.

Истраживања у клиничкој фармакологији

III, IV

30

80

8

8.27.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

III, IV

75

200

8

8.28.

Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе

III, IV

30

80

8

8.29.

Имунолошки регулаторни механизми

III, IV

30

80

8

8.30.

Истраживања у клиничкој имунологији

III, IV

50

150

8

8.31.

Достигнућа и перспективе имунизације

III, IV

30

90

8

8.32.

Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција

III, IV

30

90

8

8.33.

Микробиологија намирница и вода

III, IV

30

80

8

8.34.

Истраживања у педијатрији

III, IV

50

150

8

8.35.

Истраживања у кардиологији

III, IV

50

150

8

8.36.

Истраживања у гастроентерологији и хепатологији

III, IV

50

150

8

8.37.

Истраживања у ендокринологији

III, IV

50

150

8

8.38.

Истраживања у хематологији

III, IV

50

150

8

8.39.

Истраживања у нефрологији

III, IV

50

150

8

8.40.

Истраживања у пулмологији

III, IV

50

150

8

8.41.

Истраживања у неурологији

III, IV

50

150

8

8.42.

Истраживања у психијатрији

III, IV

50

150

8

8.43.

Истраживања у онкологији

III, IV

50

150

8

8.44.

Истраживања у реуматологији

III, IV

50

150

8

8.45.

Истраживања у дерматовенерологији

III, IV

50

150

8

8.46.

Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести

III, IV

30

90

8

8.47.

Животна средина и здравље

III, IV

30

90

8

8.48.

Здравствена безбедност намирница

III, IV

30

80

8

8.49.

Истраживања у дијететици

III, IV

30

90

8

8.50.

Екологија и заштита животне средине

III, IV

30

80

8

8.51.

Исхрана различитих категорија становништва

III, IV

30

80

8

8.52.

Вода–хемија и здравље

III, IV

30

80

8

8.53.

Менаџмент у здравству

III, IV

30

80

8

8.54.

Промоција оралног здравља код деце

III, IV

30

60

7

8.55.

Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији

III, IV

50

60

8

8.56.

Биоинтеграција импланата и заменика за кост

III, IV

40

60

7

8.57.

Биомедицинска истраживања у педонтологији

III, IV

30

60

7

8.58.

Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији

III, IV

30

60

7

8.59.

Орално медицински аспекти аутоимуних болести

III, IV

30

60

7

8.60.

Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка

III, IV

15

30

5

8.61.

Оралне манифестације вирусних обољења

III, IV

30

60

7

8.62.

Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива

III, IV

30

60

7

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code