combine_images_980.jpg

План наставе (en)

Print

Ред. бр.

Назив предмета

I   година

II   година

III   година

УКУПНО

ЕСПБ

П+В

П+В

СП-СР

П+В

П+В

СП-СР

П+В

П+В

СП-СР

П+В

 

1.

Анатомија и хистологија

4+4

 

30

 

 

 

 

 

 

60+60=120

8

2.

Изборни предмет

2+0

 

 

 

 

 

 

 

 

30+0=30

2

3.

Медицина и друштво

2+0

 

15

 

 

 

 

 

 

30+0=30

2

4.

Медицинска информатика и менаџмент

2+3

 

15

 

 

 

 

 

 

30+45=75

5

5.

Епидемиологија

1+2

 

15

 

 

 

 

 

 

15+30=45

3

6.

Социјална медицина и хигијена

2+2

 

15

 

 

 

 

 

 

30+30=60

4

7.

Фармакологија са токсикологијом

2+2

 

30

 

 

 

 

 

 

30+30=60

4

8.

Медицинска физиологија и биохемија

 

3+3

30

 

 

 

 

 

 

45+45=90

7

9.

Микробиологија и имунологија

 

2+2

30

 

 

 

 

 

 

30+30=60

5

10.

Патофизиологија и патологија

 

4+3

15

 

 

 

 

 

 

60+45=105

7

11.

Здравствена нега и дијететика

 

3+4

65

 

 

 

 

 

 

45+60=105

8

12.

Физичко васпитање *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-

13.

Летња стручна пракса после прве године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

5

14.

Прва помоћ

 

 

 

2+2

 

 

 

 

 

30+30=60

4

15.

Основи неурологије са негом

 

 

 

1+4

 

15

 

 

 

15+60=75

5

16.

Основи педијатрије са негом

 

 

 

2+4

 

15

 

 

 

30+60=90

6

17.

Основи физикалне медицине и рехабилитације

 

 

 

1+2

 

15

 

 

 

15+30=45

3

18.

Основи интерне медицине са негом

 

 

 

4+5

 

45

 

 

 

60+75=135

8

19.

Здравствено васпитање

 

 

 

 

1+2

15

 

 

 

15+30=45

3

20.

Основи радиологије и онкологије

 

 

 

 

2+2

30

 

 

 

30+30=60

4

21.

Геријатрија са негом

 

 

 

 

2+2

45

 

 

 

30+30=60

4

22.

Основи хирургије са негом

 

 

 

 

3+5

45

 

 

 

45+75=120

8

23.

Основи инфективних болести са негом

 

 

 

 

2+3

30

 

 

 

30+45=75

6

24.

Организација здравствене заштите

 

 

 

 

1+2

15

 

 

 

15+30=45

2

25.

Изборни предмет

 

 

 

 

1+2

30

 

 

 

15+30=45

2

26.

Летња стручна пракса после друге године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

5

27.

Општа анестезиологија и реаниматологија

 

 

 

 

 

 

1+3

 

15

15+45=60

6

28.

Основи психијатрије са медицинском психологијом

 

 

 

 

 

 

2+4

 

30

30+60=90

5

29.

Основи гинекологије и акушерства са негом

 

 

 

 

 

 

2+4

 

30

30+60=90

5

30.

Изборни модул

 

 

 

 

 

 

3+6

 

 

45+90=135

10

31.

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

2+13

30

30+195=225

13

32.

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

60

0+425=425

10

33.

Летња стручна пракса после треће године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

5

34.

Завршни стручни рад

 

 

 

 

 

 

 

0+4

80

0+60=60

6

 

Предавања

225

180

0

150

180

0

120

30

0

885

 

Вежбе

195

180

0

255

270

0

255

680

0

1835

 

Свeгa

420

360

260

405

450

300

375

710

245

3525

 

Стручнa прaксa

0

0

180

0

0

180

0

0

180

540

 

Укупно

1220

1335

1510

4065

180* Факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
 
Изборни предмети, изборни модули и стручне праксе:
 

Ред. бр.

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ за предмет

Укупни ЕСПБ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

2

Енглески језик

I

2

2

2

Медицинско законодавство

I

2

25

Вештина комуникације

IV

2

2

25

Медицина рада

IV

2

31.а*

Интерна медицина са негом

VI

13

13

31.б*

Хирургија са негом

VI

13

31.в*

Педијатрија са негом

VI

13

31.г*

Инфективне болести са негом

VI

13

ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА ПОСЛЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ:

26.а

Основи педијатрије са негом

IV

5

5

26.б

Основи неурологије са негом

IV

5

26.в

Основи интерне медицине са негом

IV

5

26.г

Основи хирургије са негом

IV

5

26.д

Основи инфективних болести са негом

IV

5

** МОДУЛИ:

30.1.а

Промоција здравља

V

4

10

30.1.б

Здравствена статистика

V

3

30.1.в

Ментална хигијена

V

3

30.1.г

Медицинска екологија

V

3

30.2.а

Дерматовенерологија

V

4

10

30.2.б

Палијативна нега и терапија

V

3

30.2.в

Неонатологија

V

3

30.2.г

Породична медицина

V

3

30.3.а

Ургентна медицина

V

4

10

30.3.б

Офталмологија

V

3

30.3.в

Оториноларингологија

V

3

30.3.г

Клиника акутног тровања

V

3

СТРУЧНА ПРАКСА:

32.а

Интерна медицина са негом

VI

10

10

32.б

Хирургија са негом

VI

10

32.в

Педијатрија са негом

VI

10

32.г

Инфективне болести са негом

VI

10

ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА ПОСЛЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ:

33.а

Педијатрија са негом

VI

5

5

33.б

Интерна медицина са негом

VI

5

33.в

Хирургија са негом

VI

5

33.г

Инфективне болести са негом

VI

5

34.

Завршни стручни рад

VI

6

3

 
 * У VI сeмeстру студeнт имa мoгућнoст дa изaбeрe прeдмeт сa листe стручнo aпликaтивних прeдмeтa кojи ћe гa усмeрaвaти дa крoз прaктичaн рaд у oквиру прoцeсa нeгe тoкoм прeдиспитнe прaксe усвaja прoписaнe вeштинe (31.а, 31.б, 31.в, 31.г).

 ** Студeнт бирa jeдaн oд пoнуђeних мoдулa (30.1, 30.2 или 30.3) у oквиру кojих пoлaжe oбaвeзни испит (oнaj кojи нoси крeдит 4) и двa испитa пo избoру сa крeдитимa 3, тaкo дa крeдит изaбрaнoг мoдулa изнoси 10 EСПБ.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code