DOCUMENTS

Print

 

СТАТУТ

pdfСтатут Универзитета у Нишу, Гласник Универзитета у Нишу, број 8/2014.

pdfСтатут Медицинског факултета Универзитета у Нишу, јун 2016.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdfИнформатор о раду Медицинског факултета Универзитета у Нишу

 

ОПШТА И ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилници

 

ЗАКОНИ

pdfЗакон о високом образовању – пречишћен текст, 2015.

pdfЗакон о раду

pdfЗакон о научноистраживачкој делатности