combine_images_980.jpg

Ургентна стања у мултипном мијелому (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-509/2016-01, дaтум: 3.3.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 9.3.2016. године, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 2 бода;  Регистровани слушалац - 1 бод

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Ненад Говедаровић

ПРEДAВAЧ: Доц. др Ненад Говедаровић, Катедра за интерну медицину Медицинског факултета у Нишу, Клиника за хематологију Клиничког центра у Нишу.

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, медицинске сестре, здравствени техничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Мултипни мијелом (ММ), представља моноклонску експанзију потпуно диферентованих плазма ћелија у костној сржи које задржавају способност да секретују имуноглобулин 'моноклонску беланчевину (М протеин). Клиничка слика ММ представља израз ослабљене хематопоезе због инфилтрације костне сржи малигним плазмоцитима, болести скелета у виду остеопорозе, остеолизе и патолошких фрактура због лучења остеокластних активишућих цитокина од стране самог тумора и удаљених метаболичких компликација услед прекомерне продукције и секреције М протеина.  

Иако је ММ у основи хронична лимфопролиферативна болест, могуће су компликације које могу витално угрозити болесника. Ту спада акутна инсуфицијенција бубрега у чијој основи стоји већи број фактора (токсично дејство лаких ланаца М протеина на бубрежне тубуле, амилоидоза, хронична хиперкалцијемија, рецидивантне бубрежне инфекције), затим хипервискозни синдром због високе концетрације М протеина у крви) неуролошки поремећаји, застој папиле очног живца, кома), метаболичке компликације (хиуперурикемија, хиперкациемична кома), и компресивни синдром због фрактура тела кичмених пршљенова са протрузијом у спинални канал. Последња компликација представња ургентно стање које често треба решавати тимски, са радиологом и неурохирургом, уз истовремено купирање бола

Од посебног значаја су и нежељени ефекти саме хемиотерапије (супресија костне сржи, анемијски синдром) и емеза, што захтева потпорну терапију трансфузијама крвних деривата, а у случају емезе и антиеметогену терапију у складу са смерницама експерата из Перуђе.

Програм едукације има за циљ да представи најважнија ургентна стања у ММ, значај њиховог раног препознавања као и терапијске мере за збрињавање чиме се у знатној мери утиче на исход лечења ових болесника.  

КOТИЗAЦИJA: 500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 158/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ  word1 m  (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code