combine_images_980.jpg

Развојне и старосне промене бубрега човека и њихов клинички значај (en)

Print

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода;  Регистровани слушалац -  2 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Слободан Влајковић

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Марија Даковић Бјелаковић, Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу
  2. Проф. др Слободан Влајковић, Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу
  3. Проф. др Анђелка Славковић, Катедра за хирургију и ратну хирургију Медицинског факултета у Нишу; Клиника за дечју хирургију Клиничког центра Ниш
  4. Мр сц. мед. Предраг Миљковић, Клиника за дечије интерне болести Клиничког центра Ниш
  5. Проф. др Раде Чукурановић, Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу; Клиника за нефрологију Клиничког центра Ниш
  6. Доц. др Весна Стојановић, Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу
  7. Проф. др Љиљана Васовић, Катедра за анатомију Медицинског факултета у Нишу

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Развој бубрега човека пролази кроз низ континуираних и узајамно зависних промена током којих бубрег добија своју морфолошку и функционалну зрелост. У процесу сазревања бубрега са повећањем величине гломерула повећава се њихова перфузија и укупна филтрациона површина, а упоредо са тим укупан проток крви у бубрегу достиже адултни ниво. Одређивање вредности морфометријских параметара гломерула је значајно за праћење развоја и раста бубрега.

Захваљујући напретку савремених дијагностичких процедура, а нарочито ултразвучног прегледа фетуса, долази се до нових закључака о расту и развоју његових органа, па и бубрега. Пренатална дијагностика бубрежних аномалија има изванредан значај за благовремено постављање дијагнозе и отпочињање тзв. феталне терапије. Димензије фетусног бубрега одређене ултразвучним прегледом могу се користити као стандардне величине, које би користиле као параметри за праћење нормалног развоја фетусних бубрега.

Конгениталне аномалије уринарног тракта представљају 20-30% свих аномалија у пренаталном периоду. Могу бити унилатералне и билатералне и често се сусрећу. Важно је дијагностификовати их благовремено и започети терапију која ће код деце смањити оштећење бубрега или настанак хроничне бубрежне слабости и омогућити одговарајућу негу да би се избегле њене компликације.

Проналаском ултрасонографије отвориле су се нове перспективе у морфолошком испитивању бубрега деце, а нарочито новорођенчади. Развојем нове генерације ултразвучних апарата са високом резолуцијом добијају се врло брзо и ефикасно информације о анатомији уринарног тракта, посебно код новорођенчади где је интравенска пијелографија забрањена због могућности изазивања акутне бубрежне слабости. Ултразвучно испитивање анатомских варијација је веома битно јер представља разликовање нормалних развојних аномалија од патолошких.

Пуну анатомску и функционалну зрелост бубрег човека достиже крајем треће деценије живота. Надаље бубрег одликују инволутивне промене различитог интензитета. До краја шесте деценије ове промене су споре. Потом, све до краја живота имају тренд веома убрзане прогресије и последица су, пре свега, смањене перфузије бубрега. Упркос томе, у нормалним условима и у најдубљој старости не показују знаке функционалне инсуфицијенције.

У току процеса старења, у хуманим гломерулима јављају се промене праћене повећањем количине везивног ткива, нагомилавањем материјала гломеруларне базалне мембране и мезангијалног матрикса на рачун ћелијске популације. Хистохемијска истраживања указују на повећање везивног ткива са старошћу у мезангијуму. Резултати добијени овим истраживањима указују на значајан пораст броја склеротичних и хипертрофичних гломерула са годинама код испитаника код којих нису постојали знаци бубрежних обољења.

Узроци исхемијске нефропатије су углавном повезани са променама морфолошких и функционалних карактеристика реналне артерије. Истраживане су неке карактеристике реналне артерије коришћењем Доплер ултразвучног прегледа, морфометријском и хистолошком анализом и поређене су у односу на старосну доб. Дијаметар реналне артерије значајно опада са старошћу, што је у већој мери проузроковано задебљањем њеног интималног омотача и што редукује проток крви кроз бубрег.

Бубрег и мозак су органи са малим отпором, јер кроз њих протиче велика количина крви. У прилог идеји да нам ,,један орган може рећи о другом”, истраживана је међузависност бубрежне функције и можданих васкуларних абнормалности, а и удруженост васкуларних болести бубрега и мозга. Потврђено је да су болести бубрега готово увек биле праћене цереброваскуларним варијацијама, међу којима се по својој специфичности издвајају случајеви базиларне (долихо)ектазије и варијације задњег сегмента можданог артеријског прстена.

КOТИЗAЦИJA:500,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 173/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ word1 m  (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  pdf

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code