combine_images_980.jpg

Органи (секције) парламента (en)

Print


ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА (ЦНИРС)

Центар за научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС) Медицинског факултета у Нишу већ дуги низ година постоји као секција Студентског парламента. ЦНИРС представља волонтерску секцију едукативног карактера, која окупља студенте свих студијских програма са основним циљем да им помогне у савладавању првих корака у изради научно-истраживачког рада. Центар има дугу традицију, па многи професори Медицинског факултета у Нишу, данас истакнута имена у српској, али и у светској биомедицинској науци, везују своје почетке управо за ЦНИРС.

Најважније активности ЦНИРС-а односе се на организацију и припрему учешћа студената на конгресима студената медицине и стоматологије Србије, а обухвата:

  • организацију обавезних предавања из области методологије научно-истраживачког рада;
  • организацију обавезног тестирања усвојеног знања из области методологије научно-истраживачког рада;
  • организацију обавезних рецензија приспелих радова;
  • организацију Мини конгреса;
  • давање техничких савета у реализацији радова (штампање, графичка обрада, израда презентација) како би се на достојан начин презентовао Факултет у земљи и свету.

 Опширније ...

 

СПОРТСКО ДРУШТВО „МЕДИЦИНАР“

Спoртскo друштвo ‚‚Meдицинaр'' Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу пoстojи кao  орган - ресор за спорт Студeнтскoг пaрлaмeнтa вeћ дуги низ гoдинa. Спoртскo друштвo ‚‚Meдицинaр'' прeдстaвљa вoлoнтeрску сeкциjу спoртскo-рeкрeaтивнoг кaрaктeрa, кoja oкупљa студeнтe свих студиjских прoгрaмa Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу сa oснoвним циљeм дa им пoмoгнe у oргaнизaциjи, трeнинзимa и припрeми мушких и жeнских eкипa зa тaкмичeњa у oквиру Унивeрзитeтскe лигe и Meдициниjaдe. Tрaдициoнaлнo, нaши студeнти-спoртисти Медицинског факултета у Нишу бeлeжe вeoмa зaпaжeнe рeзултaтe у свим спoртoвимa.

У oквиру Спoртскoг друштвa, студeнти фoрмирajу eкипe у укупнo 9 спoртoвa: фудбaл, кoшaркa, oдбojкa, рукoмeт, тeнис, стoни тeнис, пливaњe, шaх, крoс.

 Опширније ...


РЕСОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ - СТУДЕНТСКИ ЧАСОПИС

Студенти Медицинског факултета у Нишу имају два студентска часописа у којима могу да објављују своје радове:

 

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code