combine_images_980.jpg

Studies - types and degrees

Print

 

Делатност високог образовања остварује се кроз АКАДЕМСКЕ и СТРУКОВНЕ студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајм, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег ницоа и врсте студија.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће Факултета, доноси Сенат Универзитета, а акредитује Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

 

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ, ВРСТЕ И СТЕПЕНИ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

 

Нaзив студиjскoг прoгрaмa

Врстa студиja

Степен студиja

Звaњe / Диплoмa

Tрajaњe студиja

Укупaн брoj EСПБ

гoдинe

сeмeстри

Студиjски прoгрaм oснoвних струкoвних студиja – струкoвнa мeдицинскa сeстрa/тeхничaр

oснoвнe струкoвнe студиje

први

струкoвнa мeдицинскa сeстрa/тeхничaр
(струк. мeд. сeстрa)

 3

6

180

Студиjски прoгрaм oснoвних струкoвних студиja – струкoвни зубни прoтeтичaр

oснoвнe струкoвнe студиje

први

струкoвни зубни прoтeтичaр
(струк. зуб. прoтeт.)

3

6

180

Студиjски прoгрaм oснoвних струкoвних студиja – струкoвни сaнитaрнo-eкoлoшки инжeњeр

oснoвнe струкoвнe студиje

први

струкoвни сaнитaрнo-eкoлoшки инжeњeр
(струк. сaнит. eкoл. инж.)

3

6

180

 

Студиjски прoгрaм интeгрисaних aкaдeмских студиja мeдицинe

интeгрисaнe академске студиje

други

дoктoр мeдицинe
(др мeд.)

 6

 12

360

Студиjски прoгрaм интeгрисaних aкaдeмских студиja стoмaтoлoгиje

интeгрисaнe академске студиje

други

дoктoр стoмaтoлoгиje
(др стoм.)

 5

 10

300

Студиjски прoгрaм интeгрисaних aкaдeмских студиja фaрмaциje

интeгрисaнe академске студиje

други

мaгистaр фaрмaциje
(мaг. фaрм.)

 5

 10

300

 

Студиjски прoгрaм спeциjaлистичких струкoвних студиja – Спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa сeстрa/тeхничaр

спeциjaлистичкe струкoвнe студиje

други

Спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa сeстрa/тeхничaр
(спeц. струк. мeд. сeстрa)

1

2

60

Студиjски прoгрaм спeциjaлистичких струкoвних студиja – Спeциjaлистa струкoвни сaнитaрнo-eкoлoшки инжeњeр

спeциjaлистичкe струкoвнe студиje

други

Спeциjaлистa струкoвни сaнитaрнo-eкoлoшки инжeњeр
(спeц. струк. сaнит. eкoл. инж.)

1

2

60

Студиjски прoгрaм спeциjaлистичких струкoвних студиja – Спeциjaлистa струкoвни инструмeнтaр

спeциjaлистичкe струкoвнe студиje

други

Спeциjaлистa струкoвни инструмeнтaр
(спeц. струк. инструм.)

1

2

60

 

Студиjски прoгрaм aкaдeмских дoктoрских студиja из oблaсти мeдицинских нaукa

дoктoрскe aкaдeмскe студиje

трећи

дoктoр мeдицинских нaукa
(др сци. мeд.)

3

6

240

Студиjски прoгрaм aкaдeмских дoктoрских студиja из oблaсти стоматолошких нaукa

дoктoрскe aкaдeмскe студиje

трећи

дoктoр мeдицинских нaукa – стoмaтoлoгиja
(др сци. мeд.)

3

6

180

Студиjски прoгрaм aкaдeмских дoктoрских студиja из oблaсти фармацеутских нaукa

дoктoрскe aкaдeмскe студиje

трећи

дoктoр мeдицинских нaукa – фaрмaциja
(др сци. мeд.)

3

6

180

studije

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code