combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print


Интегрисане академске студије фармације за стицање академског назива магистар фармације трају 5 година и изводе се у 10 семестара са укупно 4180 часова наставе. Настава се изводи у облику предавања, практичних вежби, семинара, теренске наставе, тематских радионица, стручне праксе и истраживачког рада студената, који је у функцији израде дипломског рада.

Укупно ангажовање студената кроз све предвиђене облике наставе изражено је бројем од 300 ЕСПБ бодова. Имплементација ЕСПБ извршена је према немодуларизованом систему (предмети могу имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60). Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након положеног завршног испита.

Према курикулуму (наставном плану) студијског програма интегрисаних академских студија Фармације предвиђен је број од 52 предмета који укључује и стручну студентску праксу и дипломски рад. Укупан број часова у курикулуму студијског програма износи 3930 часова активне наставе, и то 2160 часова теоријске и 1770 часова практичне наставе. Поред тога, у курикулуму је предвиђен и самостални рад студента са укупним бројем часова од 250, и то 100 часова за стручну студентску праксу и 150 часова за израду дипломског рада. Укупан број ЕСПБ бодова за овај студијски програм износи 300 ЕСПБ (60 ЕСПБ по години студија), при чему у тај број улази и број ЕСПБ за израду дипломског рада (10 ЕСПБ) и број ЕСПБ за стручну студентску праксу (15 ЕСПБ).

У структури курикулума зступљени су општеобразовни предмети, предмети из области базичних природних наука, предмети из области базичних (предклиничких) и клиничких медицинских наука, фармацеутски стручни предмети и предмети из области фармацеутског менаџмента и фармацеутског законодавства.

Read more: О студијском програму (en)

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code