О студијском програму (en)

Print


Наставни план (курикулум) студијског програма СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР конципиран је у складу са свим савременим захтевима медицинске струке и науке, а у сврху формирања стручњака који поред свог теоријског знања, располаже широком палетом усвојених практичних вештина за разумевање основне проблематике јавног здравља. Настава се одвија претежно у учионицама, кабинетима и на терену.

Поред тога, студијски програм специјалистичких студија ставља акценат и на проблеме у вези са утицајем животне средине на здравље човека, на промоцију а тиме на унапређење и превенцију здравља као и на организацију и менаџмент у здравству. Програм предвиђа упознавање са Основама педагогије и Методологије истраживања у здравству како би специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер могао да учествује у извођењу практичне наставе студентима овог студијског програма и био део тима за истраживања у области превентивне медицине.

Студијски програм Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер одвија се кроз једногодишње школовање или 2 семестра.

Програм има 10 обавезних предмета и 1 блок изборних предмета који садржи 5 базичних предмета. Они су у другом семестру и заступљени су само као практични рад, односно стручна пракса. У првом семестру слушају се и вежбају предмети сва три типа: академско-образовни, научно-стручни и стручно-апликативни. У другом семестру студент бира област из изборног предмета из којег приступа изради завршног рада. Изборни предмет је из групе стручно-апликативних предмета. (Социјална медицина, Дијететика, Епидемиологија, Медицинска екологија и Микробиологија воде и намирница). Завршни стручни рад је из области ових стручно-апликативних предмета односно предмета из којег је обављена стручна пракса и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.