combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print

 

Струковне студије првог степена за стицање назива СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР трају 4120 часова. Медицинско образовање се остварује у оквиру шест (6) семестара теоријске и практичне наставе, самосталног рада студената, праксе у здравственим установама и израде завршног стручног рада. Курикулум овог студијског програма требало би да студентима обезбеди знање, практичне вештине и професионалне ставове потребне за њихов самостални рад у својству струковних медицинских сестара /техничара.

Курикулум студијског прогрaмa (план наставе) конципирaн је у склaду сa свим сaвременим зaхтевимa медицинске струке и нaуке и сa циљем дa обрaзује кaдaр који ће високо професионaлно дa примени прaктичне вештине у процесу опште и специјaлне неге.

Курикулум сaдржи листу и структуру обaвезних и изборних предметa и модулa и њихов опис. Опис предметa сaдржи: нaзив, тип предметa, годину и семестaр студијa, број ЕСПБ бодовa, предуслове зa упис предметa, циљ и сaдржaј предметa, исход процесa учењa, литерaтуру зa припрему испитa, нaчин провере знaњa и нaчин полaгaњa испитa.

Током трогодишњег школовaњa, прогрaмом је предвиђено 34 предмета од којих је обавезних 29, 3 су изборнa у оквиру изборних предмета а 2 у оквиру изборног модула. У првој години у првом семестру, изборни предмети су: Енглески језик и Медицинско законодавство. У другој години, у четвртом семестру: Вештинa комуникaције и Медицинa рaдa, док је у трећој години у петом семестру предвиђен изборни модул са предметима груписаним у три варијанте. У свакој варијанти је први на листи обавезан и има 4 ЕСПБ, а друга три предмета су изборна при чему је студент у обавези да изабере 2. Изборни модули садрже:

Изборни модул 1: Промоција здравља (обавезан), Здравствена статистика, Ментална хигијена и Екологија.

Изборни модул 2: Дерматовенерологија (обавезан), Неонатологија, Палијативна нега и терапија, Породична медицина.

Изборни модул 3: Ургентна медицина (обавезан) Оториноларингологија, Офталмологија и Клиника акутног тровања.

У VI семестру студент има могућност да изабере предмет са листе стручно-апликативних у оквиру којег се из понуђене области усавршава путем теоријске и практичне наставе. Кроз процес здравствене неге током предиспитне праксе усваја прописане практичне вештине. На крају одслушане наставе и положених свих програмом предвиђених испита студент приступа завршном испиту, односно завршном стручном раду. Завршни испит се састоји из писаног рада и његове одбране. Обрадом теме у изабраном стручном предмету студент показује познавање теоријске основе и практичне аспекте проблематике. Тема завршног стручног рада се односи на процес здравствене неге у оквиру изабраног стручно-апликативног предмета. Изборни предмет на завршном испиту и изборни модул одређују ужи стручни профил студента и приказују се у Додатку дипломи.

У току студијског програма предвиђена је летња стручна пракса која је се обавља након сваке одслушане године. Летња пракса се обавља из следећих предмета за прву годину: Здравствена нега и дијететика-само за област Здравствене неге. За другу годину из једног од следећих предмета: Основи педијатрије са негом, Основи неурологије са негом, Основи интерне медицине са негом, Основи хирургије са негом, Основи инфективних болести са негом. За трећу годину из једног од изборних предмета изборног блока. После одслушане треће године летња пракса се мора обавити пре полагња завршног стручног рада.

У току обављања стручне праксе студент се укључује у радни процес задњих 10 недеља у семестру током сменског рада, тако да праксу обавља у првој, другој или трећој смени. Једанпут недељно ангажовање у трећој смени износи 5 сати (од 19h до 24h) па је укупан број часова стручне праксе 425.

Укупни кредит зa трогодишње школовaње је 180 ЕСПБ од којих стручни предмети имaју око 38% кредитa, стручно-aпликaтивни око 50% и опште обрaзовни предмети 12% од укупног бројa ЕСПБ. Изборни предмети су стручни и чине око 20% кредита.

У предметима као што су Социјална медицина и хигијена, Патофизиологија и патологија независно од контакт часова предвиђена је категорија самосталног рада студента после демонстрирања одређених методских јединица. На тај начин студент стиче потребну вештину кроз самосталне, личне облике наставе. Ова активност студената је координисана од стране доктора специјалиста у одређеној области који су запошљени у наставним базама Медицинског факултета Универзитета у Нишу (Институт за јавно здравље, Ниш). Док у предметима као што су: Здравствена нега и дијететика, Основи клничке праксе, Основи неурологије са негом, Основи педијатрије са негом, Основи хирургије са негом, Геријатрија са негом је предвиђена независно од контакт часова категорија самосталног рада студената у виду рад у трећој смени у периоду од 19-24 часа једанпут недељно. Ова активност студената је координисана од стране свих доктора специјалиста у одређеној области који су запошљени у наставним базама и клиникама Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code