combine_images_980.jpg

О студијском програму (en)

Print

 

Струковне студије првог степена за стицање назива СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР трају 4020 часова. Струковно образовање се остварује у оквиру шест (6) семестара теоријске и практичне наставе, самосталног рада студената, праксе у здравственим установама и израде завршног стручног рада. Курикулум овог студијског програма (план наставе) требало би да студентима обезбеди знање, практичне вештине и професионалне ставове потребне за њихов самостални рад у својству струковних зубних протетичара.

Курикулум студијског програма је конципиран у складу са свим савременим захтевима стоматолошке струке и науке са циљем да образује кадар који ће високо професионално да примени практичне вештине у процесу израде стоматопротетских радова.

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис. Опис предмета садржи: назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, предуслове за упис предмета, циљ и садржај предмета, исход процеса учења, литература за припрему испита, начин провере знања и начин полагања испита. Студијски програм садржи предмете који су распоређени у три наставне године. Студент је у обавези да положи 35 предмета и уради завршни стручни рад, како би остварио 180 ЕСПБ. Oпште-образовних предмета je 6 са 23 ЕСПБ. У току студија студентима се пружа могућност избора 5 од 10 изборних предмета, који заједно са завршним стручним радом дају 36 ЕСПБ. Стручних предмета је 14, са 59 ЕСПБ, а стручно-апликативних 16 са 98 ЕСПБ. Стручно-апликативни предмети обухватају оне области које су неопходне за професионални рад: фиксна протетика 1 и 2, мобилна парцијална протеза, ортопедија вилица 1 и 2, мобилна тотална протеза 1 и 2, естетска протетика, скелетирана парцијална протеза 1 и 2, максилофаци-јална протетика и стоматолошка керамика.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code