О студијском програму (en)

Print


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА структурно су конципиране тако да представљају симбиозу образовања, истраживања и усвајања савремених клиничких и хируршких практичних вештина, јер интегришу теоријско усвајање знања, самосталан и оригиналан студијски истраживачки и стручни рад и начине његове презентације и афирмације у свету. Својом суштином ове студије омогућавају организован научни и професионални развој у области биомедицинских истраживања кроз повезивање фундаменталних и примењених истраживања из области ћелијске биологије, генетике, морфологије, биохемије, имунологије, фармакологије и физиологије ћелије и организма, усмерених у правцу проучавања молекуларних механизама настанка и развоја болести (са аспекта функционалне геномике и протеомике). Свеобухватни приступ болестима са молекуларног нивоа има за циљ да допринесе успостављању најпоузданијих маркера дијагнозе, могућностима разумевања савремених фармаколошких процедура и поступака, као и успостављању мера профилаксе. Поред стицања знања и одговарајућих вештина развија се свест о значају и применљивости научних истраживања у медицинског дијагностици и терапији, развија се осећај за тимски рад, за мултидисциплинарни интегрални, пре свега свеобухватни и целовит приступ медицинском проблему.

Ходограм кроз докторске академске студије из области медицинских наука:

Прва

година

ПРВИ СЕМЕСТАР

EСПБ

ДРУГИ СЕМЕСТАР

ЕСПБ

Општи методолошки предмети

30

Тематски усмерени методолошки предмети

30

Друга

година

Изборни предмети

30

Дискусије семинари, Journal Club

5

Истраживачки рад под руководством ментора за СИР

15

Научна активност 1

10

Трећа година

Израда докторске тезе

10

Израда докторске тезе

30

Научна активност 2

20

 

Први вид активности огледа се у похађању активне наставе из општих методолошких премета. Они су део листе обавезних предмета, које је студент у обавези да похађа без разлике какво му је научно опредељење. Ово стога, што је савладавање вештина савремене информационе технологије, познавање енглеског језика, познавање савремених статистичких програма и начина њихове примене, познавање установљених правила писања и презентовања научног рада, утемељено на највишим етичким стандардима, предуслов одговорном, целовитом и успешном приступу истраживачком процесу. Стога ови предмети сачињавају први семестар докторских академских студија и носе 30 ЕСПБ бодова.

Други вид активности одвија се у другом семестру и такође носи 30 ЕСПБ бодова, а представљен је тематски усмереним методолошким предметима који имају за циљ: