О студијском програму (en)

Print

 

ДОКТОРСКЕ AКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕУТСКИХ НАУКА структурно су конципиране тако да представљају симбиозу образовања, истраживања и практичних вештина, јер интегришу теоријско усвајање знања, самосталан и оригиналан студијски истраживачки рад и начине његове презентације и афирмације у свету. Својом суштином, ДАС–фарамцеутске науке омогућавају организован научни и професионални развој у области фарамције кроз повезивање фундаменталних и примењених истраживања из области фармацеутске хемије, аналитике лекова, фармацеутске технологије, фармакогнозије, фитотерапије, медицинске биохемије, фармакологије, токсикологије, преклиничких испитивања лекова и медицинских средстава и клиничке фармације. Поред стицања знања и одговарајућих вештина развија се свест о значају и применљивости научних истраживања у фармацији, развија се осећај за тимски рад, за мултидисциплинарни интегрални, пре свега свеобухватни и целовит приступ научном проблему у области фармације, као и свест о динамичности нових научних сазнања, што намеће императив свакодневног и континуираног усавршавања.

Циљеви докторских академских студија из области фармацеутских наука који су постављени, остварују се кроз организовану активну наставу коју чини теоријска настава и студијски истраживачки рад. Ангажовање студената у оквиру студијског истраживачког рада састоји се у лабораторијском практичном раду, припреми семинара, стручних дискусија, дискусија о претраженој литератури, усвајању методологије и практичних вештина и техника, припреми усмених и писмених испита, до различитих нивоа излагања сопствених резултата и штампања публикација, што је вредновано одговарајућим ЕСПБ бодовима и представља предуслов приступању коначној јавној одбрани израђене докторске тезе.

Ходограм кроз докторске академске студије из области фармацеутских наука:

Прва

година

ПРВИ СЕМЕСТАР

EСПБ

ДРУГИ СЕМЕСТАР

ЕСПБ

Општи методолошки предмети

30

Тематски усмерени методолошки предмети

20

Изборни предмети прве године

10

Друга

година

Изборни предмети друге године

30

Дискусије семинари, Journal Club

5

Истраживачки рад под руководством ментора за СИР

15

Научна активност 1

10

Трећа година

Израда докторске тезе

10

Израда докторске тезе

30

Научна активност 2

20

Први вид активности се огледа у похађању активне наставе из општих методолошких предмета. Они су део листе обавезних предмета, које је студент у обавези да похађа без разлике какво му је научно опредељење. Савладавање вештина савремене информационе технологије, познавање енглеског језика (advanced level), познавање савремених статистичких програма и начина њихове примене, познавање установљених правила писања и презентовања научног рада, утемељено на највишим етичким стандардима је предуслов одговорном, целовитом и успешном приступу истраживачком процесу. Стога ови предмети сачињавају први семестар Докторских академских студија-фармацеутске науке и носе 30 ЕСПБ бодова.

Други вид активности се одвија у другом семестру и носи 20 ЕСПБ бодова, а представљен је тематски усмереним методолошким предметима који имају за циљ:

Трећа група активности се одвија такође у другом семестру и носи 10 ЕСПБ бодова и чине је фармацеутски методолошки предмети. Ови предмети имају циљ да усмере рад студента према области из које ће радити докторску дисертацију. У оквиру методолошких предмета студент је у обавези да своје активности спроводи континуираним боравцима, односно кружењима у лабораторијама које су предвиђене планом и програмом, као и израдом семинарских радова на задату тему.

Активна настава траје 6-8 сати дневно, од чега је највише два сата или три школска часа предвиђено за теоријско упознавање са проблемима, а остало време је посвећено усвајању одређених вештина лабораторијских метода. У извођење наставе укључени су наставници на основу својих референци, а који су и активни истраживачи на пројектима, при чему су готово сви су у сталном радном односу на Медицинском факултету у Нишу. Један део активности се може изводити и у другим референтним лабораторијама, као што је Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију у Београду, Војномедицинска Академија у Београду и Институт за проучавање лековитог биља др Јосиф Панчић у Београду.

Четврта група активности се састоји у увођењу студената у изабрани истраживачки процес. Ова група активности се у једном броју студијских програма (Грчка, Немачка, Аустрија) означава као core curriculum. По искуству поменутих универзитетских центара, овај – централни део активности захтева своје трајање и континуирану едукацију и он је садржан у дефиницији система студија као „учење, савладавање вештина и истраживање“ и траје у већини центара 18 месеци. У предложеном програму изборни истраживачки рад траје три семестра (трећи, четврти и пети). Листа изборних предмета подразумева да студент може да изабере од понуђених програмских целина-модула оне наставне и практичне садржаје који су најапликабилнији за његово опредељење током израде докторске дисертације. При том је обавезан да изабере два Фармацеутско методолошка предмета у другом семестру, два предмета из Фармацеутских изборних предмета групе 1 у трећем семестру и два предмета из Фармацеутских изборних предмета групе 2 у четвртом семестру. Студент може у договору са ментором да уместо Фармацеутских изборних предмета групе 1 и 2 изабере препмете из групе Заједничких изборних предмета, и то највише један у трећем и један у четвртом семестру. Сваки изборни предмет је представљен бројем ЕСПБ бодова, часовима теоријске наставе и часовима студијског истраживачког рада. За изборни предмет се студент опредељује у другом семестру и целокупно његово ангажовање током студија износи 60 ЕСПБ, при чему је део конкретног ангажовања на публикацијама радова садржан и у научној активности.

Листа изборних предмета садржи следеће групе предмета:

Изборни предмети су подељени у различите изборне групе у зависности да ли су у њима садржане дисциплине базичних, клиничких, или превентивних дисциплина. Интердисциплинарни приступ и апликабилност у фармацији и медицини су у фокусу примењених истраживања. Студентима је дата могућност да део својих истраживачких активности могу да обаве и у другим универзитетско-истраживачким центрима са којима Медицински факултет има склопљене уговоре о сарадњи или да на основу апликација за усавршавање у другим институцијама остваре стипендије и бораве одређено време.

Пета група активности представља студијски истраживачки рад (СИР) под руководством ментора, који треба да прожима студије од почетка. Оригиналан, самосталан, научно утемељен и признат од широке научне јавности, истраживачки је рад који је потврда имплементације стандарда и европских принципа докторских студија, као и препознавања стечене дипломе у свету. Студијски истраживачки рад се вреднује на основу публикованих резултата, који се изражавају као научна активност. Научна активност 1 се односи на другу годину студија (трећи и четврти семестар), носи 10 ЕСПБ, а еквивалентна је вредности од најмање 3 М бода квантитативних критеријума Правилника о вредновању научних резултата Министарства науке и просвете, категорије М20-М70 (публикације, саопштења и/или магистарска теза). Научна активност 2 носи 20 ЕСПБ, односи се на трећу годину студија (пети и шести семестар), а еквивалентна је вредности од најмање 6 М бодова Правилника о вредновању научних резултата, при чему студент мора да поседује најмање 3 публикације у часописима, од чега најмање један рад категорије М21-М23, у ком случају би остала два била категорије М51-М52. То је услов за пријаву теме докторске дисертације (уколико Правилником Универзитета нису укључени додатни услови). Уколико рад категорије М21-М23 није био ауторски, кандидат је у обавези да поседује најмање један ауторски рад категорије М21-М23 до одбране тезе.

Научна активност

Друга година

Трећа година

Одбрана тезе

најмање бодова

најмање бодова

 

М21-М23

(ауторски)

М20-М70

М21-М23

(М51-М52)

Шеста група активности представља израду докторске дисертације, у форми монографије и потребно је да садржи релевантне резултате који су проистекли из оригиналног и самосталног истраживачког рада. Након одобрења теме, студент приступа изради тезе која се оцењује од стране одговарајуће комисије и јавно брани. Детаљи су установљени Правилником.

За сваког студента на докторским студијама води се адекватна документација о уредности долазака, кроз семестралну књижицу о боравцима, јер је то услов за добијање потписа о редовно похађаном предмету и студијама.

Предвиђене активности су у односу на степен оптерећења студената по ЕСПБ систему распоређене по семестрима, што је приказано у плану реализације по семестрима.