Medical specializations

Print
 
У оквиру своје образовне делатности Медицински факултет остварује студијске програме за специјалистичко и уже специјалистичко образовање здравствених радника и здравствених сарадника у складу са Законом о здравственој заштити.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

На Медицинском факултету се сходно посебном Закону организују специјализације, по програмима којима је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и план практичног стручног рада, као и знања и вештина које стичу. Упис на специјализације се обавља по конкурсу.

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

На студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације може да се упише лице које је завршило Медицински факултет и стекло одговарајућу специјализацију, познаје један светски језик и има решење Министарства здравља.

Организовање и поступак здравствених специјализација и ужих здравствених специјализација регулишу се посебним Правилником који доноси Наставно-научно веће.

 


 Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

(„Сл гласник РС бр. 10/13, 91/13)

Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

(„Сл гласник РС бр 109/14, од 25.09.2014. године)