Мастер студије

Штампа


МАСТЕР СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И МЕНАЏМЕНТА за стицање академског назива мaстeр мeнaџeр у здрaвству, трају 1 годину и обухватају 2 семестра (600 часова) активне наставе која се изводи у облику: предавања, вежби и самосталног истраживачког рада студената.

Укупно ангажовање студената студијског програма мастер студија здравствене политике и менаџмента кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, домаћих задатака, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 60 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

У прву годину мастер студија за стицање академског назива мастер менаџер може се уписати лице које је претходно завршило основне академске студије од највише 240 ЕСПБ бодова у областима сродним менаџменту.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу опште просечне оцене остварене на претходним студијама, а за кандидате који нису завршили претходне студије из поља медицинских наука пре рангирања врши се провера медицинског знања путем теста.

MS ZPM