Центар за континуирану медицинску едукацију

Штампа

 

Центар за кckmeонтинуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Нишу је стручни орган Факултета, основан децембра 204. године, који у име и за рачун Факултета, као организатора континуиране едукације, спроводи континуирану едукацију као програм перманентног образовања и усавршавања у здравству.

 

Континуирана едукација у здравству подразумева стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника кроз учешће на научним и стручним скуповима, семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.


У оквиру Центра формиран је Програмски савет који има седам чланова кога чинеугледни наставници Факултета. Радом Центра руководи наставник Факултета у сарадњи са продеканом за последипломску наставу. Руководиоца и чланове Програмског савета именује декан Факултета.

 

Програмски савет Центра чине: 

 

Проф. др Марина Дељанин-Илић - заменик руководиоца
Проф. др Иван Николић – члан Савета
Проф. др
Гордана Коцић – члан Савета
Проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић – члан Савета
Проф. др Зоран Радовановић – члан Савета

Проф. др Александар Митић – члан Савета

 

ПРАВИЛНИК о раду Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 2014.