combine_images_980.jpg

Стратегија обезбеђења квалитета

Штампа


Медицински факултет Универзитета у Нишу је јасно и осмишљено опредељен да систематски и организовано унапређује квалитет студија како би постао  модеран, флексибилан, упоредив, конкурентан и ефикасан. У складу са Болоњским процесом континуирано се ради на подизању нивоа квалитета свих факултетских активности: наставе, система оцењивања базираног на увођењу Европског система за акумулацију и пренос кредита - ЕСПБ, научно-истраживачке делатности, академских докторских студија, специјалистичких и субспецијалистичких студија, система вредновања квалитета наставе од стране студената, квалитета уџбеника и литературе, издавачке делатности, опреме, избора наставника и сарадника, ненаставне подршке, процеса управљања и перманентног образовања.

Медицински факултет Универзитета у Нишу од 2002. године континуирано и темељито спроводи осмишљене активности у области реформе наставе и подизања нивоа квалитета. Еволуција тог процеса може се сагледати кроз континуирано унапређење организационих структура, почев од формирања Комисије за реформу наставе (2002. године) и Комисије за контролу квалитета (2003.), преко стварања Центра за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и научноистраживачког рада, чије активности су усмерене ка унапређењу квалитета свих активности на Факултету.

У складу са новим Законом о високом образовању Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 15.11.2005. године донело је одлуку о образовању Центра за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада. На седници Наставно-научног већа одржаној 29.10.2010. донета је одлука о преименовању Центра за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и научноистраживачког рада у Центар за унапређење квалитета и изабрани су чланови Комисија у новом сазиву са мандатом од 3 године.

Систем обезбеђивања квалитета представљен је адекватном организационом структуром Центра за унапређење квалитета у оквиру које су дефинисани послови и задаци наставника, сарадника, студената и стручних комисија  у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета Медицинског  факултета. Број чланова Центра, његов састав и структура, делокруг рада, права, обавезе и одговорности ближе су утврђени статутом Факултета, Правилником о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета, као и Пословником о раду комисије за контролу квалитета наставе  Медицинског факултета Универзитета у Нишу.

Центар је добио задатак да формулише правилнике и остала документа којима би се регулисао сам систем обезбеђења квалитета и да након њиховог формулисања, по потреби, ради на њиховом даљем развоју.

Статутом Медицинског факултета (члан 11) предвиђено је да, ради остваривања своје делатности, Центар образује следеће комисије: Комисију за осигурање квалитета наставе, Комисију за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената, Комисију за анализу ефикасности студирања, Комисију за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада, као и друге комисије које Центар по потреби може основати

Овако формиран Центар има за циљ да интегрише досадашње функције Комисије за контролу наставе, основане на седници Наставно-научног већа одржаној 28.10.2003. године, и обезбеди институционалну основу за пуну имплементацију система обезбеђења и контроле квалитета, који ће унапређивати рад Факултета као целине и дати основу за реалну процену доприноса сваког учесника у наставном процесу и научноистраживачком раду.

На седници Наставно-научног већа одржаној 06.02.2007. године именоване су поменуте комисије Центра:

У складу са Болоњском декларацијом, Медицински факултет у Нишу је приступио реформи која је заснована на захтевима савремених медицинскох студија у складу са европским стандардима. Истовремено је извршена и хармонизација програма (курикулума) на нивоу свих медицинских факултета у Србији, а у значајној мери и са факултетима у Европској унији. Међународна сарадња у свим аспектима делатности Факултета јесте стратешко опредељење за будући рад Факултета. Стратегијом контроле и унапређења квалитета, тј. програмом институционалне евалуације дефинисаће се јаке и слабе стране Факултета, првенствено у светлу мисије Факултета:

 • Факултет кроз своје образовне, истраживачке и здравствене активности, доприноси квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије, дипломираних фармацеута и струковних медицинских сестара-техничара, а чије знање и вештине одговарају и потребама и захтевима ширег простора. У циљу унапређења и очувању здравља ставновништва, Факултет остварује функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, а посебно са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству. 
 • Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и настојати да омогући стицање неопходног знања за  даље учење и усавршавање кроз докторске студије, струковне, академске и здравствене специјализације, као и кроз све облике  и нивое континуираног образовања.
 • Факултет ће настојати да оствари свеобухватније прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатности, кроз активније дидактичке приступе у наставном процесу који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.
 • Факултет ће настојати да створи окружење у коме ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће  сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат, признат и вреднован.

Факултет кроз своје образовне, истраживачке и здравствене активности, доприноси квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије, дипломираних фармацеута и струковних медицинских сестара-техничара, а чије знање и вештине одговарају и потребама и захтевима ширег простора. У циљу унапређења и очувању здравља ставновништва, Факултет остварује функционално и институционално повезивање са свим здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, а посебно са врхунским здравственим установама у земљи и иностранству. 

Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и настојати да омогући стицање неопходног знања за  даље учење и усавршавање кроз докторске студије, струковне, академске и здравствене специјализације, као и кроз све облике  и нивое континуираног образовања.

Факултет ће настојати да оствари свеобухватније прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатности, кроз активније дидактичке приступе у наставном процесу који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.

Факултет ће настојати да створи окружење у коме ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће  сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат, признат и вреднован.

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицање вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагодјавање захтевима средине која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да  постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања  у медицини и да буде један од добро оранизованих  Факултета југоисточне  Европе. Као јавна образовна институција у демократском друштву, Факултет се мора придржавати следећих начела:

 • да следи пут аутономије, али и да преузме одговорност за развој свих факултетских ресурса;
 • да студентима пружа стручна знања која одговарају новим захтевима локалне, националне и интернационалне заједнице;
 • да прихвата интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно уклапати у глобално друштво и -обезбеђивањем мобилности наставног кадра и студената;
 • да у потпуности примењује нове образовне технологије и подстиче сазнајне процесе;
 • да у свим областима свог деловања развија систем осигурања квалитета следећи принципе сталног унапређивања и имплементације савремених достигнућа;
 • да тежи изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и мултидисциплинарне области, како би допринео очувању и унапређивању знања,  посебно када је у питању сам регион града Ниша и област југоисточне Србије.

У складу са наведеном мисијом и визијом, Центар за унапређење квалитета континуирано и систематски ради на подизању нивоа квалитета свих активности на Факултету (наставе, система оцењивања, научно-истраживачке делатности, последипломских студија, система контроле квалитета наставе и истраживања, перманентног образовања).


Основни принципи рада Центра, као саставни део стратегије обезбеђења квалитета су:

 • Центар уграђује културу квалитета у све аспекте деловања Факултета;
 • Центар не надзире, већ и изграђује институцијске механизме који ће гарантовати континуирана побољшања;
 • Центар доноси годишњи и дугорочни план активности, кога усваја Наставно-научно веће;
 • на предлог Центра Наставно-научно веће Факултета доноси и усваја стандарде и поступке за обезбеђење квалитета;
 • поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјекта у систему обезбеђења квалитета високошколске установе;

Најмање једном годишње Центар о свом раду подноси извештај Наставно-научном већу.


Медицински факултет Универзитета у Нишу је на седници Наставно-научног већа, одржаној 08.10.2007.године, на предлог Центра, усвојио Стандарде и поступке за самовредновање и обезбеђење квалитета Медицинског факултета Универзитета у Нишу, као документ доступан јавности, који садржи дефинисане стандарде квалитета и  поступке за обезбеђење квалитета, посебно за сваку област обезбеђења квалитета, којима је на детаљан начин уређено поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета ове установе.

Стратегијом обезбеђења квалитета Медицински факултет Универзитета у Нишу  дефинише следеће приоритетне области обезбеђења квалитета:

 • квалитет студијских програма,
 • квалитет наставног процеса,
 • квалитет научно-истраживачког и и стручног рада,
 • квалитет наставника и сарадника,
 • квалитет студената,
 • квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса,
 • квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке,
 • квалитет простора и опреме,
 • квалитет финансирања
 • улога студената у самовредновању и провери квалитета
 • систематско праћење и периодична провера квалитета

Медицински факултет, Универзитета у Нишу, кроз активности Центра и свих субјеката система обезбеђења квалитета, спроводи низ активности, као мере за обезбеђење квалитета:

 • континуирано ради на осавремењавању и усклађивању садржаја, као и на унапређењу квалитета својих студијских програма у сарадњи са домаћим и страним акредитованим медицинским, стоматолошким и фармацеутским факултетима као и високошколским установама на којима се изводе струковне студије
 • остварује прелазак са наставник-оријентисаног на студент - оријентисаном образовању, укључујући студенте као партнере у процесу унапређења наставе
 • обезбеђује да испити буду објективни, јавни и контролисани
 • периодично прати начин обављања испита, успешност студената у целини и на појединачним предметима, квалитет уџбеника и предузима мере за отклањање уочених недостатака
 • посебна Комисија Центра анализира узроке неквалитетног, неефикасног и предугог студирања
 • континуирано прати квалитет наставе и реализацију плана наставе уз обавезно прибављање мишљења студената о квалитету наставног процеса, кроз континуирано анкетирање студената о квалитету наставе и рада наставника и сарадника
 • осигурава повратне информације од студената,  усмерава њихове сугестије, предлоге и критике и обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета
 • обезбеђује поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника који су усклађени са препорукама Националног савета и међународним критеријумима
 • обезбеђује својим наставницима и сарадницима, поред непрекидног стручног усавршавања, и едукацију у области методологије, психологије, вештине комуникације и руковања информационим технологијама
 • утврђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета свог  рада који су доступни јавности
 • периодично спроводи поступак самовредновања и објављује резултате самовредновања, у складу са законом
 • изграђује организациону културу квалитета
 • обезбеђује унапређење квалитета управљања
 • обезбеђује унапређење квалитета ненаставних активности и услова рада и студирања
 • континуирано прикупља информације о квалитету од свих корисника (студената, наставника, административног особља, руководства, јавног мњења), организује сталне расправе о квалитету и развија евалуацијске поступке за истраживање различитих аспеката квалитета образовања и истраживања
 • периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета.

Рад Центра је отворен за увид јавности.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42