combine_images_980.jpg

Стручне службе

КАТЕГОРИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Служба за интерну ревизију

Штампа

 

 

Илија Х Јоцић Шеф Службе за интерну ревизију

Служба за јавне набавке

Штампа

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  • прaти и примeњуje зaкoнскe прoписe из oблaсти jaвних нaбaвки
  • вoди пoступкe jaвних нaбaвки у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
  • сaрaђуje сa нaдлeжним службама зa кoje сe врши нaбaвкa свe дo oкoнчaњa пoстукa
  • врши кoнтрoлу тeндeрскe дoкумeнтaциjeсачињава уговоре из домена јавних набавки
  • сачињава уговоре из домена јавних набавки.

Руководилац Службе за јавне набавке је Владана Раденковић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 124

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Владана В Раденковић 

Шеф службе за јавне набавке

Маја М Младеновић

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке

Служба за последипломслу наставу

Штампа

 

У Служби за последипломску наставу обављају се административни и правни послови неопходни за реализацију студијских програма академских докторских студија, специјалистичких академских и мастер студија, као и здравствених специјализација, ужих здравствених специјализација и програма континуиране едукације.

Руководилац Службе: Милица Ђорђевић, дипломирани правник7.poslediplomska nastava

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

Служба за последипломску наставу има два одсека:

 

ОДСЕК ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

(Делатност: докторске академске студије, специјалистичке академске студије, мастер студије, избор у научна и истраживачка звања)

тел: +381 18 42 26 712, лок: 207; лок: 241;

 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

(Делатност: здравствене специјализације, уже здравствене специјализације, континуирана едукација)

тел: +381 18 42 39 310

тел: +381 18 42 26 712, лок:218

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Милица Н. Ђорђевић Шеф Службе за последипломску наставу Одсек за докторске академске студије
Марија С Ранђеловић Стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Марина П Марјановић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Светлана Б Јовић Тасић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Јасмина ЉЂорђевић Послови уношења података на рачунару Одсек за докторске академске студије
Славица Д Којић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Весна Б Баришић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Снежана С Цветковић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Драган М Коцић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Марина М Марјановић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ

Научноистраживачки центар за биомедицину

Штампа

 

Научноистраживачки Центар за биомедицину представља посебну организациону јединицу за научноистраживачки рад и здравствену делатност и чине га  наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским истраживањима.

Радом Научноистраживачког Центра за биомедицину руководи проф. др Стево Најман.

 

Милан М Динић Стручни сарадник за хемију
Татјана Ј Антић Стручни сарадник за хемију 
Никола Б Јовановић Стручни сарадник за хемију 
Зоран Л Цветковић Стручни сарадник - ветеринар
Светлана Р Стојановић Стручни сарадник за НИР  
Мирослав С Миљковић Стручни сарадник
Милена С Потић Флорановић Стручни сарадник 
Јелена Р Ћирић Стручни сарадник 
Славољуб Ц Живановић Стручни сарадник 
Жаклина С Шмелцеровић Стручни сарадник
Драгана С Тричковић Вукић Стручни сарадник 
Славица Стојнев Стручни сарадник за НИР
Симонида Стојановић Стручни сарадник за НИР
Ана Ристић Петровић Стручни сарадник за НИР
Александра Р Антовић Стручни сарадник за НИР
Александар Димић Стручни сарадник за НИР
Марија М Спалевић Стручни сарадник за НИР
Весна И Крстић Виши стручни сарадник
Снежана С Илијић Виши стручни сарадник
Бина Т Јовић Виши стручни сарадник
Драгана Ч Пејчић Виши стручни сарадник
Татјана Д Петковић Лаборант
Драган С Илић Лаборант
Драгана М Јанковић Лаборант
Мирела О Станисављевић Лаборант
Љубиша П Милетић Лаборант
Тања Б Прокић Лаборант
Миљан Ј Митровић Лаборант за УНО Анатомија
Дарко Љ. Дојчиновић Лаборант за УНО Анатомија  
Марина Н Ђорђевић Лаборант
Драгана Б Китић  Лаборант  
Нева П Крстић Лаборант
Звонко Б Ристић Чувар експерименталних животиња 
Милан М. Живановић Чувар експерименталних животиња

Центар за унапређење квалитета - служба

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу je формирао Центар за унапређење квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада, чије су активности усмерене ка унапређењу квалитета свих активности на Факултету.

 

Центром за унапређење квалитета руководи председник центра, проф. др Верица Аврамовић.

 

тел: +381 18 42 26 712,  лок: 113

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Наташа С Радојковић

Референт за послове уношења података на рачунару

 

 

Библиотека са издавачком јединицом

Штампа

6.biblioteka

 

Meђу мнoгoбрojним aктивнoстимa Библиoтeкe су услугe издaвaњa библиoтeчкe грaђe, мeђубиблиoтeчкe пoзajмицe, прeтрaживaњa рaспoлoживих сeрвисa и индeксних бaзa, кao и oбукa кoрисникa зa сaмoстaлни рaд и кoришћeњe eлeктрoнских извoрa инфoрмaциja. У сaрaдњи сa oдгoвaрajућим стручним службaмa, Библиoтeкa aктивнo учeствуje у aжурирaњу бaзa издaвaчкe дeлaтнoсти, изрaди библиoгрaфиja истрaживaчa и прaћeњу њихoвe цитирaнoсти. Рад службе детаљније је дефинисан Правилником о раду Библиотеке, као и дефинисаним условима коришћења услуга библиотеке.

 

Руководилац Службе је Марица Поповић.

 

тел: +381 18 42 26 712, лок: 204; лок: 228

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Марица М Поповић

Шеф библиотеке са издавачком јединицом

О библиотеци

 Kobson

cobissSR

googlesch

Аница Д Вишњић Лектор за српски језик  
Бојана С Марјановић Лектор за енглески језик Уџбеници
Милена Ј Ђорђевић
Библиотекар   
Александра С Радосављевић
Библиотекар  Препоручена литература
Невена М Грујичић Библиотекар
Гордана Д Јовановић Самостални виши књижничар
Виолета Вучић Самостални виши књижничар Серијске публикације
Јелена М Маринковић  Књижничар     
Тамара М Милијић Књижничар  

 

ЦИТИРАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ:

Служба за рачунарско-информационе послове

Штампа

5.racunski

 

 

Служба за рачунарско-информационе послове је служба која наставницима и студентима пружа неопходне услуге за савладавање свих послова везаних за информационе технологије.

 

Рад службе посебно је дефинисан Правилником о условима коришћења услуга и рада Рачунарско-информационог центра. 

 

Руководилац Службе је Сузана Крстић, дипломирани инжењер електротехнике.

тел: +381 18 42 26 712 лок: 115; лок: 120; лок: 234

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Сузана М Крстић

Шеф Службе за рачунарско-информационе послове

Сунчица Б Станковић

Стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Јовица В Спасић

Стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Снежана З Ђукић

Виши стручни сарадник за рачунарско-информационе послове

Ненад С Станојевић

Референт за послове уношења података на рачунару

Саша Н Мицић

Референт за послове уношења података на рачунару

Служба за обезбеђење и одржавање

Штампа

4.tehnicka

 

Служба за обезбеђење и одржавање се стара о грађевинско техничкој исправности свих објеката, уређаја и инсталација Факултета, обезбеђује објекте и материјална добра Факултета, обезбеђује екстерну и интерну телефонску везу, оптималне хигијенске и друге услове рада на Факултету.

Руководилац Службе је Зоран М Ђорђевић , грађевински инжењер.

тел: +381 18 42 26 712, лок: 107; лок: 111

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Зоран М Ђорђевић Шеф Службе за обезбеђење и одржавање
Снежана С Аврамовић Стручни сарадник заштите на раду
Срђан М Ристић Виши стручни сарадник за инвестиционо одржавање
Ненад М Милојковић Домар
Владислав С Башовић Портир
Предраг М Милосављевић Портир
Бранко С Јовановић Портир
Новица Б Ранђеловић Портир
Слађана Љубић Телефониста
Марко Р Петковић ВКВ мајстор
Радослав В Петковић КВ радник и ложач
Светислав Д Тодоровић КВ радник и ложач
Драган С Ђокић КВ радник и ложач
Слободан Р Величковић КВ радник и ложач
Драгомир Р Мићовић Шеф групе за обезбеђење објекта Факултета
Ана Г Митровић Спремачица
Јасмина М Јанковић Спремачица
Драгана Д. Ђорђевић Спремачица
Ружица Т Типсаревић Спремачица
Јелена Љ Младеновић Спремачица 
Јелена Љ Стојановић Спремачица
Лидија Д Филиповић Спремачица
Жаклина Д Илић Спремачица
Душица Т Ђорђевић Спремачица
Соња В Ђурић Спремачица
Соња В Стојиљковић Спремачица
Маја Љ Филчевски Спремачица
Снежана З Стојановић Спремачица
Малина Д Дончић Спремачица
Зорица С Тодоровић Спремачица
Славица С Мићовић Спремачица
Сузана Р Минић Спремачица
Катарина Р Марковић Спремачица
Бојана Д Голубовић Спремачица
Зорица Н Митровић Спремачица
Марија Б Стојановић Спремачица
Душица Н Јоцић Спремачица

Служба за финансијске послове

Штампа

3.finansije

 

Служба за финансијске послове обавља све финансијске послове за потребе Факултета и научно истраживачких пројеката, израђује финансијске планове, периодичне обрачуне, завршне рачуне, стара се о правилној примени прописа о финансијском пословању, спроводи одлуке органа управљања.

 

Руководилац Службе је Даниела В. Ђорђевић, дипломирани економиста.

 

тел: +381 18 42 26 712,  лок: 103, лок: 203, лок: 202

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Даниела В Ђорђевић Шеф Службе за Финансијске послове
Марија П Деспотовић Стручни сарадник за финансијске послове
Лидија Ж Андрејевић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија С Ристић Стручни сарадник за финансијске послове
Ана С Илић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија Т Цакић-Јовановић Виши стручни сарадник за финансијске послове
Велимир О Ђорђевић Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Стадија Б Петровић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Драгана Б Цветковић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Гордана Д Дојчиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Лидија С Ђокић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Станимирка М Миладиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове

Служба за опште и административно-правне послове

Штампа

 

2.pravna

 

Служба за опште и административно-правне послове обезбеђује законитост рада органа Факултета, стара се о доношењу и примени Статута, правилника, пословника, одлука, решења и других аката, обавља кадровске послове, избор у звања, архивирање и достављање материјала.

Руководилац Службе је Милан Константиновић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 152;  лок: 104; лок: 205

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

Милан Д Константиновић Шеф Службе за опште и административно-правне   послове
Драган Б Трајковић Стручни сарадник за међународну сарадњу
Миладин О Ковач Стручни сарадник
Драгана Ј Радисављевић Виши стручни сарадник
Мирјана М Трајковић Виши стручни сарадник
Марија Ј Добричанин Живковић Виши стручни сарадник
Најдан Б Ђоровић Виши стручни сарадник
Валентина В Игић Виши стручни сарадник
Весна Н Радојковић Послови уношења података на рачунару
Драган С Видојковић Архивски помоћник
Данијела М Николић Архивски помоћник
Бобан С Дугалић Возач и радник на одржавању возног парка
Љиљана М Марковић Архивски помоћник

Служба за основну наставу

Штампа

1.nastava

Служба за основну наставу стара се о доношењу и реализацији студијских програма првог и другог нивоа студија из делатности Факултета, стручно и административно води поступак од конкурса за упис на студије до завршетка студија или престанка својства студента.

Руководилац Службе је Данијела Лазовић, дипломирани правник

тел: +381 18 42 26 712, лок:118; лок: 243;

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Данијела Ж Лазовић

Шеф Службе за наставу

Јасмина Р Коцић

Виши стручни сарадник

Дејан С Николић

Виши стручни сарадник

Мирјана Ј Челар

Виши стручни сарадник

Тања И Стојковић

Виши стручни сарадник

Весна Д Ивановски

Референт за послове уношења података на рачунару

Славица В Мицић

Референт за послове уношења података на рачунару

Владан М Микша

Референт за послове уношења података на рачунару

Данијела М Топић

Референт за послове уношења података на рачунару

Милан Д Ристић

Референт за послове уношења података на рачунару

Милана С Петровић

Референт за послове уношења података на рачунару

Вида К Ђорђевић Послови уношења података на рачунару за Катедру Интерне медицине

Снежана А Љубисављевић

Референт за послове уношења података на рачунару

Стручне службе

Штампа

 

 

У Организационој јединици стручних служби обављају се: административно-правни, финансијски, административно-технички, библиотечки, информационо-рачунарски и други послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета.

Радом Организационе јединице стручних служби руководи секретар Факултета у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

 Секретар Факултета, Јелена Ковач,

дипломирани правник

Jelena Kovac

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ:

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42