Н07/17 Набавка добара: Кутија прве помоћи (приручне апотеке), носила, средства и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 27.03.2017. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ