Катедра Анестезиологија и реаниматологија

Штампа

 

Ужа научна област:  АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА

Шеф Катедре: Проф. др Светлана Павловић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Анестезиологија и реаниматологија
  2. Општа анестезиологија и реаниматологија

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

Наставници и сарадници:

Павловић М. Светлана

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јанковић Ј. Радмило

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стошић С. Биљана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јовић К. Зорица

редовни професор

научна и стручна компетентност

Митић П. Бранка

доцент

научна и стручна компетентност

Будић З. Ивана

доцент

научна и стручна компетентност

Марјановић Г. Весна
доцент научна и стручна компетентност