combine_images_980.jpg

Служба за интерну ревизију

Штампа

 

 

Илија Х Јоцић Шеф Службе за интерну ревизију

Служба за јавне набавке

Штампа

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  • прaти и примeњуje зaкoнскe прoписe из oблaсти jaвних нaбaвки
  • вoди пoступкe jaвних нaбaвки у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
  • сaрaђуje сa нaдлeжним службама зa кoje сe врши нaбaвкa свe дo oкoнчaњa пoстукa
  • врши кoнтрoлу тeндeрскe дoкумeнтaциjeсачињава уговоре из домена јавних набавки
  • сачињава уговоре из домена јавних набавки.

Руководилац Службе за јавне набавке је Владана Раденковић, дипломирани правник.

тел: +381 18 42 26 712  лок: 124

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Владана В Раденковић 

Шеф службе за јавне набавке

Маја М Младеновић

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке

Научноистраживачки центар за биомедицину

Штампа

 

Научноистраживачки Центар за биомедицину представља посебну организациону јединицу за научноистраживачки рад и здравствену делатност и чине га  наставници, истраживачи, сарадници и остали запослени који учествују у обављању послова који су у непосредној вези са биомедицинским истраживањима.

Радом Научноистраживачког Центра за биомедицину руководи проф. др Стево Најман.

 

Милан М Динић Стручни сарадник за хемију
Татјана Ј Антић Стручни сарадник за хемију 
Никола Б Јовановић Стручни сарадник за хемију 
Зоран Л Цветковић Стручни сарадник - ветеринар
Светлана Р Стојановић Стручни сарадник за НИР  
Мирослав С Миљковић Стручни сарадник
Милена С Потић Флорановић Стручни сарадник 
Јелена Р Ћирић Стручни сарадник 
Славољуб Ц Живановић Стручни сарадник 
Жаклина С Шмелцеровић Стручни сарадник
Драгана С Тричковић Вукић Стручни сарадник 
Славица Стојнев Стручни сарадник за НИР
Симонида Стојановић Стручни сарадник за НИР
Ана Ристић Петровић Стручни сарадник за НИР
Александра Р Антовић Стручни сарадник за НИР
Александар Димић Стручни сарадник за НИР
Марија М Спалевић Стручни сарадник за НИР
Весна И Крстић Виши стручни сарадник
Снежана С Илијић Виши стручни сарадник
Бина Т Јовић Виши стручни сарадник
Драгана Ч Пејчић Виши стручни сарадник
Татјана Д Петковић Лаборант
Драган С Илић Лаборант
Драгана М Јанковић Лаборант
Мирела О Станисављевић Лаборант
Љубиша П Милетић Лаборант
Тања Б Прокић Лаборант
Миљан Ј Митровић Лаборант за УНО Анатомија
Дарко Љ. Дојчиновић Лаборант за УНО Анатомија  
Марина Н Ђорђевић Лаборант
Драгана Б Китић  Лаборант  
Нева П Крстић Лаборант
Звонко Б Ристић Чувар експерименталних животиња 
Милан М. Живановић Чувар експерименталних животиња

Служба за последипломслу наставу

Штампа

 

У Служби за последипломску наставу обављају се административни и правни послови неопходни за реализацију студијских програма академских докторских студија, специјалистичких академских и мастер студија, као и здравствених специјализација, ужих здравствених специјализација и програма континуиране едукације.

Руководилац Службе: Милица Ђорђевић, дипломирани правник7.poslediplomska nastava

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

Служба за последипломску наставу има два одсека:

 

ОДСЕК ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

(Делатност: докторске академске студије, специјалистичке академске студије, мастер студије, избор у научна и истраживачка звања)

тел: +381 18 42 26 712, лок: 207; лок: 241;

 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

(Делатност: здравствене специјализације, уже здравствене специјализације, континуирана едукација)

тел: +381 18 42 39 310

тел: +381 18 42 26 712, лок:218

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Милица Н. Ђорђевић Шеф Службе за последипломску наставу Одсек за докторске академске студије
Марија С Ранђеловић Стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Марина П Марјановић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Светлана Б Јовић Тасић Виши стручни сарадник Одсек за докторске академске студије
Јасмина ЉЂорђевић Послови уношења података на рачунару Одсек за докторске академске студије
Славица Д Којић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Весна Б Баришић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Снежана С Цветковић Виши стручни сарадник Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Драган М Коцић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ
Марина М Марјановић Референт за послове уношења података на рачунару Одсек за здрав. специјализације и КМЕ

Центар за унапређење квалитета - служба

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу je формирао Центар за унапређење квалитета студијских програма, наставе и научно-истраживачког рада, чије су активности усмерене ка унапређењу квалитета свих активности на Факултету.

 

Центром за унапређење квалитета руководи председник центра, проф. др Верица Аврамовић.

 

тел: +381 18 42 26 712,  лок: 113

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Наташа С Радојковић

Референт за послове уношења података на рачунару

 

 

Поткатегорије

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42