combine_images_980.jpg

Исходи засновани на компетенцијама у образовању здравствених радника: развој студијских програма, наставних садржаја и процена успеха студената

Штампа

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. године

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 2.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: предавач - 9 бодова, усмена презентација - 8 бодова, постер презентација -  6 бодова,  пасивно учешће - 5 бодова, 0,5 бода осталим коауторима усмене и постер презентације (до 3 коаутора).

РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Владмила Бојанић

ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

 1. Проф. др Добрила Сранковић Ђорђевић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 2. Проф. др Душица Стојановић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 3. Проф. др Радмила Величковић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 4. Проф. др Љиљана Тасић, Фармацеутски факултет у Београду, Србија
 5. Проф. др Мартин Хенман, Тринити колеџ Даблин, Ирска
 6. Проф. др Генка Петрова, Фармацеутски факултет Софија, Бугарска
 7. Проф. др Алфонсо Кавако, Фармацеутски факултет Универзитета у Лисабону. Португалија
 8. Проф. др Имре Бонц, Факултет здравствених наука, Универзитет у Печују, Мађарска
 9. Проф. др Петар Булат, Медицински факултет у Београду, Србија
 10. Проф. др Зоран Комазец, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 11. Проф. др Владмила Бојанић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 12. Проф. др Јованка Гашић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 13. Проф. др Ивана Арсић, фармацеутски одсек, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија
 14. Проф. др Јелена Паројчић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Србија
 15. Доц. др Душанка Крајиновић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Србија
 16. Доц. др Марина Одаловић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Србија
 17. Доц. др Југослав Илић, Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду, Србија
 18. Проф. др Драгана Милутиновић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 19. Проф. др Будимка Новаковић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
 20. Доц. др Драгана Симин, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

СПИСАК ПРЕДАВАЧА:

 1. Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, Медицински факултет у Нишу Институт за јавно здравље у Нишу
 2. Проф. др Душица Стојановић,Медицински факултет у Нишу, Институт за јавно здравље у Нишу
 3. Проф.др Радмила Величковић Медицински факултет у Нишу
 4. Проф. Др Љиљана Тасић, Фармацеутски факултет у Београду
 5. Проф. др Мартин Хенман, Тринити колеџ Даблин
 6. Проф.др Алфонсо Кавако, Фармацеутски факултет Универзитета у Лисабону
 7. Проф.др.Петар Булат, Медицински факултет у Београду
 8. Проф. др Душанка Крајиновић, Фармацеутски факултет у Београду
 9. Проф. др Владмила Бојанић, Медицински факултет у Нишу
 10. Проф. др Јованка Гашић, Стоматолошки факултет у Нишу
 11. Проф. др Ивана Арсић, Медицински факултет у Нишу
 12. Проф. др Јелена Паројчић, Фармацеутски факултет у Београду
 13. Доц.др Марина Одаловић, Фармацеутски факултет у Београду
 14. Доц.др Данијела Ђукић Ћосић, Фармацеутски факултет у Београду
 15. Асист. др сц. Дијана Стојановић, Медицински факултет у Нишу
 16. Проф. др Светлана Павловић, Медицински факултет у Нишу
 17. Доц. др Југослав Илић, Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду
 18. Доц.др Александра Милић Лемић, Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, специјалисти, медицинске сестре, здравствени техничари

САЖЕТАК ПРОГРАМА:

Савремени приступ развоју студијских програма у оквиру здравствених наука подразумева дефинисање специфичних, мерљивих, остваривих и релевантних исхода учења заснованих на стицању компетенција. Студентска стручна пракса/клинички стаж представља веома значајну компоненту студијских програма медицине, фармације, стоматологијеивност и здравствене неге. Да би се постигли жељени циљеви у образовању здравствених радника, потребно је да исходи учења буду јасно дефинисани и прилагођени реалним условима рада у наставним базама у оквиру којих се реализује овај специфичан вид наставних активности.

Јасно дефинисани исходи учења који указују на то за шта ће се студент оспособити представљају полазну тачку за осмишљавање наставних садржаја, као и процене стечених знања и вештина.

Пракса у неким земљама ЕУ указује на потребу организовања завршног испита у реалном радном окружењу, где би студенти на конкретном задатку/случају из праксе могли да покажу знања и вештине стечене у току студентске стручне праксе/клиничког стажа применом принципа објективног структуираног клиничког испитиванја (engl. Objective Structured Clinical Examination, OSCE).

Република Србија на свом путу ка Европској унији усклађује своје законе са европским. Слободно кретање и запошњавање на територији Европске уније је наметнуло увођење регулисаних професија (РП). У РП спадају префесије: лекара, фармацеута, стоматолога и медицинских сестара/техничара. Ово намеће потребу усклађивања система образовања са европским. Посебан значај се придаје практичној настави у реланом радном окружењу.

Кроз активности у оквиру РеФЕЕХС пројекта направљени су оквири за организовање и реализацију стручне праксе за студенте медицине, фармације, стоматологије и Основних струковних студија факултета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

За све четири групе здравствених радника јасно су дефинисани циљеви студентске праксе, основни критетеријуми за студенте и њихове обавезе и одговорности; основни критеријуми за установе које служе као база за обављање практичне наставе; критеријуми за менторе; планови праксе што подразумева дужину обуке на појединим базама за практичну наставу као и јасно навођење неопходних знања и вештина које студент треба да савлада; Такође су дефинисани начини за процену/евалуацију стечених знања и вештина.

Проценом садашње ситуације на факултетима у Србији и упознавање са неопходним променама допринеће квалитетнијем образовању здравствених радника напред поменутих категорија.

Декани фармацеутских факултета у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду захваљујући учешћу РеФЕЕХС пројекту су постигли сагласност и потписали „Оквир за организовање и реализацију студентске стручне праксе“ чиме је она усклађена са европским захтевима. Студенти фармације ће од сада имати 6 месеци праксе у апотекарским установама у току студија, а након тога још 6 месеци приправничког стажа пре полагања државног испита. Стоматолошки факултет у Нишу је који је до сада имао пестогодишње студије поднео је захтев за акредитовање шестогодишњих студија.

Актуелно су присутне велике разлике у броју часова практичне наставе у реалном радном окружењу како за студенте медицине, тако и за студенте Основних струковних студија поменутих факултета односоно универзитета у: Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. Резултатима РеФЕЕХС пројекта ће омогућити усклађивање са директивама ЕУ и превазилажење недостатака, што ће имати за резултат унапређење студентске практичне наставе и постизање већег нивоа знања и вештина студената здравствених професија.

Упознавање кључних носилаца образовања у Републици Србији са савременим процесима у области образовања је од огромног значаја за развој здравствене делатности.

КОТИЗАЦИЈА: Бесплатно за полазнике (скуп је финансиран из средстава пројекта Ерасмус+ ReFEEHS)

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) послати на и-мејл  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42