combine_images_980.jpg

Менаџмент у пракси

Штампа


Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-2848/2013-01 дaтум: 16.08.2013. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: ОДЛАЖЕ СЕ

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Александар Вишњић

ПРEДAВAЧИ: Доц. др Александар Вишњић, Проф. др Слађана Јовић, Проф. др Марина Дељанин Илић, Доц. др Оливера Радуловић, Проф. др Зоран Милошевић, Асист. др Чедомир Шагрић, Асист. др Владица Величковић, Др сц. мед Роберта Марковић, Др сц. Мед Снежана Миљковић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, менаџери у здравственим установама, здравствени радници и сарадници који раде на пословима планирања у здравственим установама, фондовима здравственог осигурања, Mинистарству здравља.

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Време у коме живимо је период великих промена у системима здравствене заштите широм развијеног света. Уводе се новине у организационим структурама и разрађују нове стратегије, све у циљу побољшање квалитета здравствене заштите. Квалитет и безбедност у здравству иду „руку под руку“ – побољшање квалитета доводи до веће безбедности и обратно.

Добар квалитет пружања услуга биће успешније имплементиран у организацијама које већ имају „културу квалитета“, тј. у којима је систем вредности запослених конзистентан са њиховим опредељењем ка пружању здравствених услуга високог квалитета. Организација мора имати јасно стратешко опредељење ка пружању квалитетне услуге и то на свим нивоима организације.

Квалитет и безбедност нису „додатак у пружању услуга“, већ чине његову основу, односно морају бити уграђени у сам систем. И данас, чак и у напреднијим здравственим установама, дешавају се грешке, услед неадекватних дијагностичких или терапијских процедура, које доводе до оштећења или смртности. Задовољство пацијената, квалитет услуге и ефикасно управљање ресурсима постају „свето тројство“ савремене здравствене заштите, стриктно оријентисане ка пацијенту.

Методе за побољшање квалитета можемо грубо поделити на: спољашње и унутрашње. Спољашњи подразумевају побољшање и осигуравање квалитета од стране независних организација (са и без координације од стране државе). Унутрашњу спороводе сами здравствени радници у својим установама.

У основи готово свих савремених модела за побољшање квалитета здравствене заштите налази се модел Аведис Донабедиана.

  1. Структура - окружење у коме се обезбеђује здравствена заштита;
  2. Процес - метод којим се обезбеђује здравствена заштита;
  3. Исход - последица здравствене неге.

Између осталог, модел је допринео томе да у потпуности сагледамо и схватимо да потенцијални ризици по здравље пацијената и коначан исход лечења могу бити део саме структуре здравствене заштите.

Сигма 6 представља ригорозан сет процеса и техника за мерење, побољшање и контролу квалитета неге и услуга базиран на ономе што је важно самом купцу услуге, у овом случају пацијенту. У суштини, овај концепт тежи елиминацији или свођењу на минимум дефекта у процесу ("Нула дефект").

Тотално управљање квалитетом (TQM) је интегративна филозофија менаџмента за континуирано побољшање квалитета производа и процеса. И у овом приступу полази се од става да је за квалитет производа и процеса одговоран свако ко је укључен у стварање или потрошњу производа или услуге.

Едвардс Деминг је за управљање квалитетом поставио ПДСА модел који садржи 4 функције (Plan-Do-Study-Act): функција планирања (Plan), функција извршења (Do), функција разматрања (Study) и функција увођења (Act).

Само мерење један је од најкритичнијих делова тестирања и имплементације промена. Мерења усмеравају организацију и омогућавају да будемо сигурни да промене које спроводимо доводе до побољшања и да новостечена знања уведу у свакодневну употребу.

Све врсте показатеља можемо поделити на три велике групе:

  1. Спољашњи показатељи - глас корисника услуга или пацијената.
  2. Процесни показатељи - глас запослених у здравственом систему
  3. Балансирани показатељи - посматрање система из различитих углова.

При увођењу показатеља веома је важно сагледавати целу слику и разумевање односа о међузависности и утицају самог процеса на исход.

Пратећи светске трендове и у Србији је започет процес сталног унапређења здравствене заштите базиран на најбољим доступним препорукама и водичима као и на неким од горе описаних модела.

КOТИЗAЦИJA: 5000,00 дин (урачунат ПДВ) ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 143/КМЕ

Максимални број учесника: 100

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл (kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА

ТЕСТ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42