Садржаји предмета

Штампа

 

Р.бр.

Назив предмета

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

2.

Писање и презентовање научног рада

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

4.

Биомедицинска информатика

5.

Биомедицинска статистика

6.

Енглески језик у биомедицини

 

Тематски усмерени методолошки предмети и изборни предмети за ужу научну област

7.

Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне регије

8.1.

Медицина базирана на доказима

8.2.

Принципи добре лабораторијске праксе

8.3.

Принципи добре клиничке праксе

8.4.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

8.5.

Упитници у медицинским истраживањима

8.6.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

8.7.

Примењене статистичке методе

8.8.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

 

Изборни предмети за ужу научну област

8.9.

Oрофацијална генетика

8.10.

Mолекуларни механизми регулације развоја зуба

8.11.

Квантификационе и квалификационе методе за анализу површине зубних структура и денталних материјала

8.12.

Биохемијске анализе ткива орофацијалног система

8.13.

Ултраструктура тврдих и меких ткива усне дупље

8.14.

Регенеративна медицина и ткивни биоинжињеринг-ћелије и биоматеријали

8.15.

Молекуларна генетика

8.16.

Методе у молекуларној медицини

8.17.

Ткивно инжењерство

8.18.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

8.19.

Истраживања у клиничкој имунологији

8.20.

Менаџмент у здравству

 

Mорфолошке дисциплине

9.1.

Адхезивност рестауративних материјала за тврда зубна ткива

9.2.

Молекуларни механизми пулпо-дентинске репарације

9.3.

Eкспресија ткивних маркера ангиогенезе у хуманој пулпи

9.4.

Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији

9.5.

Матичне ћелије у клиничком истраживању

9.6.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

 

Биомедицинска истраживања

9.7.

Биокомпатибилност материјала у ендодонцији

9.8.

Биоматеријали у имплантологији

9.9.

Биомеханички и биолошки принципи примене савремених реконструктивних маретијала и метода у стоматолошкој протетици

9.10.

Гнатолошки принципи у дијагностици дисфункција темпоромандибуларног зглоба

9.11.

Биоинтеграција имплантата и заменика за кост

9.12.

Биомедицинска истраживања у педонтологији

9.13.

Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији

9.14.

Биоморфолошки и функционални принципи израде протетских надокнада у посебним условима

9.15.

Функционални аспекти ортодонтске терапије

 

Клиничка истраживања

9.16.

Болести ризика у оралној хирургији

9.17.

Нормалне вариајације у фацијалној форми и анатомска основа малоклузија

9.18.

Клинички принципи израде адхезивних безметалних индиректних рестаурација

9.19.

Орално медицински аспекти аутоимуних болести

9.20.