combine_images_980.jpg

Висина школарине за студије и накнаде за пружање услуга

Штампа

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности факултета 


pdf

 

Одлукa о висини школарине за школску 2016/2017.годину за ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

 

pdfОдлукa о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за шк. 2016/2017 ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У СТРУЦИ

 


На основу члана 53. Закона о високом образовању РС („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 33. Статута Медицинског факултета, Савет Медицинског факултета у Нишу на седници одржаној 17.09.2015. године донело је ОДЛУКУ о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за школску 2015/2016. годину.

pdf Одлука за преузимање

Студије трећег степена

Штампа

На ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама медицине у трајању од 6 година (360 ЕСПБ бодова) и лица са завршеним академским студијама медицинске и биолошке оријентације (стоматологије, фармације, ветерине, молекуларне биологије) у трајању од 5 година (300 ЕСПБ бодова), уколико су током студија остварили најмању просечну оцену 8,00.

Медицински факултет у Нишу оквиру своје образовне делатности остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

 Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

Циљеви студијских програма докторских академских студија јасно су дефинисани и у складу су са потребама и исходима програма. Основни циљеви су садржани у следећем: стицање знања и вештина у области биомедицинских истраживања кроз организован научни и професионални развој и повезивање фундаменталних, примењених, клиничких и развојних истраживања из области ћелијске биологије, генетике, морфологије, биохемије, имунологије, фармакологије и физиологије ћелије и организма, клиничких и функционалних метода истраживања, савремених хирушких истраживања, савремених метода праћења јавног здравља и утицаја животне средине, као и професионалног усмерења на радни и животни век човека, савремених форензичких и токсиколошких анализа, усмерених у правцу проучавања молекуларних механизама настанка и развоја болести, њене профилаксе, клиничке дијагнозе и савремених терапијских приступа; савладавање и примена различитих методологија у научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално праћење литературе и критичко тумачење добијених резултата истраживања; развијање сопственог система вредности, који гарантује успешан и одговоран научни рад у складу са највишим научним и етичким стандардима, као и стандардима професије, потребе за континуираним усавршавањем, могућност учешћа и дизајниарња самосталних научних пројеката.

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus


Специјалистичке струковне студије

Штампа


Специјалистичке струковне студије су студије другог степена. Студијски програм специјалистичких струковних студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким струковним студијама остварени обим студија износи 60 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова

Специјалистичке струковне студије дају широку и чврсту основу за јавно-здравствени рад и лидерску стручну улогу у делу здравствене заштите. Студенти на специјалистичким струковним студијама - проширују знања стечена на основним струковним студијама и стичу одговарајуће квалификације из области студирања потребне за обављање специфичних задатака у оквиру своје професије.

Студије трају једну наставну годину, односно два семестра. У првом семестру се изводи теоријска и практична настава док се током другог семестра обавља практична настава (стручна пракса) и припрема завршни стручни рад. Завршни стручни рад је из области стручно апликативног предмета и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

 

 SSS sms  SSSsei  SSS si
 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова


 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова


 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова 

 
 

Студије - врсте и степени

Штампа

 

Делатност високог образовања остварује се кроз АКАДЕМСКЕ и СТРУКОВНЕ студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајм, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег ницоа и врсте студија.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће Факултета, доноси Сенат Универзитета, а акредитује Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Опширније: Студије - врсте и степени

Мастер студије

Штампа


МАСТЕР СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И МЕНАЏМЕНТА за стицање академског назива мaстeр мeнaџeр у здрaвству, трају 1 годину и обухватају 2 семестра (600 часова) активне наставе која се изводи у облику: предавања, вежби и самосталног истраживачког рада студената.

Укупно ангажовање студената студијског програма мастер студија здравствене политике и менаџмента кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, домаћих задатака, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 60 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

У прву годину мастер студија за стицање академског назива мастер менаџер може се уписати лице које је претходно завршило основне академске студије од највише 240 ЕСПБ бодова у областима сродним менаџменту.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу опште просечне оцене остварене на претходним студијама, а за кандидате који нису завршили претходне студије из поља медицинских наука пре рангирања врши се провера медицинског знања путем теста.

MS ZPM


Поткатегорије

Актуелна обавештења

УВИД ЈАВНОСТИ - Уже специјалистички радови
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ уже специјалистичких радова

paznjaДоказ о уплати школаринеизвод, за студенте специјалистичких студија, мора бити потписан и оверен печатом здравствене установе !

Обавештење о упису на специјализације и уже специјализације, окт 2017.
Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације, 07.10.2017.
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2017. години.
Календар активности за специјалистичку двoсeмтрaлну нaстaву у шкoлскoj 2016/2017. гoдини
Програм теоретске наставе из неурологије за лекаре на специјализацији из интерне медицине у 2016. години.
Нова здравствена специјализација из фармакотерапије - Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
Правилник о плану и програму специјализације из педијатрије, 25.11.2015.
План и програм специјализације из Интерне медицине, 24.11.2014.
Одлука о именовању чланова комисија за полагања обавезних писаних колоквијума за специјализацију УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

Колоквијуми-Општа медицина

Важно за специјализације

Продекан за клиничко здравство:

Проф. др Зоран Радовановић

zorad_yu@yahoo.com

Служба за специјалистичке студије:

ПРАВИЛНИК о организацији здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, 2013.

ПРАВИЛНИК о одобравању специјализација и ужих специјализација наставницима и сарадницима Медицинског факултета у Нишу, 2016.

Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, 23.04.2013.

Обављање специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Нишу

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

ПРИЈАВА за упис на специјалистичке студије

ПРИЈАВА за упис на уже специјалистичке студије 

Изјава

Пријава за двосеместралну наставу

Специјализације које се организују

Уже специјализације које се организују

Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1

Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2

Испитна питања за све специјализације

Упутство и обрасци за менторство

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42