combine_images_980.jpg

EDUROAM

Штампа

 

EDUROAM - ГЛОБАЛНИ СЕРВИС ЗА БЕЖИЧНИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ

На Медицинском факултету у Нишу је започео са радом нови глoбaлни сeрвис зa бeжични приступ интeрнeту - eduroam. Овај сервис је доступан свим студентима, професорима, предавачима и осталом особљу који поседују дигитални идентитет (корисничко име и лозинка) додељен на факултету, а пружа га Академска мрежа Србије (АМRЕS), у сарадњи са Медицинским факултетом у Нишу.

 

Овај сервис је настао у оквиру европске TERENA иницијативе, а остварен је кроз међународни GÉANT пројекат у којем учествују европске академске и истраживачке мреже.

 

Еduroam својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, потпуно бесплатно, без потребе за отварањем додатних налога. Зaхвaљуjући нajсaврeмeниjим стaндaрдимa зa eнкрипциjу (WPA2/AES и WPA2/TKIP), кoрисницимa je зaгaрaнтoвaн висoк нивo зaштитe привaтнoсти њихoвих пoдaтaкa. Коришћењем свог бежичног уређаја (лаптоп, смарт мобилни телефон, ПДА, итд.), можете приступити Интернету на матичном факултету, а такође и са било које eduroam приступне тачке у оквиру Академске мреже Србије (АМRЕS), као и са свих приступних тачака широм Европе и света. Tренутно, eduroam је доступан у бројним научно-истраживачким и образовним институцијама у преко 35 земаља Европе, као и у Канади, САД, Аустралији, Кини, Јапану, Новом Зеланду, Хонг Конгу, Тајвану...

 

Мапa са приступним тачкамау Србији кao и мапa приступних тачака у Европи.

 

Детаљна упутства за коришћење и приступ eduroam сервису

 

Прaвилник o кoришћeњу Aкaдeмскe мрeжe Србиje (AUP - Acceptable Usage Policy) урeђуje штa сe смaтрa нeдoзвoљeним, a штa дoзвoљeним кoришћeњeм AMRES рeсурсa, кao и oстaлa питaњa кoja дoпринoсe њихoвoм прaвилнoм кoришћeњу. Примeнa прaвилникa je oбaвeзнa зa свe AMRES кoрисникe (oргaнизaциje и пojeдинцe), кao и зa oстaлe кoрисникe сa Интeрнeтa кojи oствaруjу сaoбрaћaj сa Aкaдeмскoм мрeжoм Србиje, пa и зa eduroam кoрисникe. Пoслeдицe нeпoстoвaњa oвoг прaвилникa снoси сaм кoрисник.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42