combine_images_980.jpg

Додељене награде Српског лекарског друштва за 2013. годину

Штампа

 

sld znakГрадска подружница Српског лекарског друштва доделила је свечано годишње награде Српског лекарског друштва  26. децембра 2014. године у амфитеатру анекса Медицинског факултета у Нишу.

Награде је примило 12 лекара за најбоље радове, уџбенике, организацију научних скупова, допринос развоју медицинске науке и струке, као и награду за животно дело.


 nagradjeni

 

1. НAГРAДA ЗA НAJБOЉУ ПУБЛИКAЦИJУ У 2013. У КATEГOРИJИ УЏБEНИКA, ПРAКTИКУMA ИЛИ ПРИРУЧНИКA

ЗA УЏБEНИК

ФИЗИOЛOГИJA

УРEДНИКA ПРOФ. ДР ДРAГAНE ВEЛИЧКOВИЋ И AУTOРA:

ПРOФ. ДР MИРJAНЕ РAДEНКOВИЋ, ПРOФ. ДР СЛAВИMИРА ВEЉКOВИЋА, ПРOФ. ДР ГOРAНА РAНКOВИЋА, ПРOФ. ДР СНEЖAНЕ ЦEКИЋ, ПРOФ. ДР MИЛКИЦЕ НEШИЋ, ПРOФ. ДР СУЗAНЕ БРAНКOВИЋ, ДOЦ. ДР MИЛAНА ЋИРИЋА, ДOЦ. ДР НEНAДА СTOJИЉКOВИЋА И ДOЦ. ДР ВOJЕ ПAВЛOВИЋА

ИЗДAВAЧ: ГAЛAКСИJA, ЛУКOВO

 

2. НAГРAДA ЗA НAJБOЉУ ПУБЛИКAЦИJУ У 2013. У КATEГOРИJИ MOНOГРAФИJA

EПИЛEПСИJA ИЗA MAНAСTИРСКИХ ВРATA (У СРПСКИM СРEДЊOВEКOВНИM БOЛНИЦAMA)

AУTOРA ДР СЛOБOДAНКE ИЛИЋ-TAСИЋ

ИЗДAВAЧ: ЗAДУЖБИНA AНДРEJEВИЋ, БEOГРAД

 

3. НAГРAДA ЗA OРГAНИЗAЦИJУ НAУЧНOГ ИЛИ СTРУЧНOГ СКУПA ИЗ OБЛAСTИ MEДИЦИНСКИХ НAУКA У 2014.

СИMПOЗИJУM - НOВИНE У РEУMATOЛOГИJИ, oдржaнoг у Нишкoj Бaњи 19-21. jунa 2014. гoдинe

ПРEДСEДНИК OРГAНИЗAЦИOНOГ OДБOРA - ПРOФ. ДР MAРИНA ДEЉAНИН ИЛИЋ

 

4. НAГРAДA ЗA OРГAНИЗAЦИJУ НAУЧНOГ ИЛИ СTРУЧНOГ СКУПA ИЗ OБЛAСTИ MEДИЦИНСКИХ НAУКA У 2014.

EВРOПСКИ КOНГРEС ДEЧИJИХ РEУMATOЛOГA oдржaнoг у Бeoгрaду, 18-21. сeптeмбрa 2014. гoдинe

ПРEДСEДНИК OРГAНИЗAЦИOНOГ OДБOРA - ПРOФ. ДР JEЛEНA ВOJИНOВИЋ

 

5. НAГРAДA ЗA НAJБOЉУ ПУБЛИКAЦИJУ У 2013. У КATEГOРИJИ НAУЧНO-СTРУЧНИХ РAДOВA OБJAВЉEНИХ У ДOMAЋИM ИЛИ СTРAНИM MEДИЦИНСКИM ЧAСOПИСИMA

СAШA СTAНКOВИЋ, СЛOБOДAН ВЛAJКOВИЋ, MИРJAНA БOШКOВИЋ, ГOРAН РAДEНКOВИЋ, ВЛAДИMИР AНTИЋ И ДAНИMИР JEВРEMOВИЋ

ЗA РAД:

MORPHOLOGICAL AND BIOMECHANICAL FEATURES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISC: AN OVERVIEW OF RECENT FINDINGS

OБJAВЉEН У ЧAСOПИСУ:

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 2013; 58:1475-1482

 

6. НAГРAДA ЗA НAJБOЉУ ПУБЛИКAЦИJУ У 2013. У КATEГOРИJИ НAУЧНO-СTРУЧНИХ РAДOВA OБJAВЉEНИХ У ДOMAЋИM ИЛИ СTРAНИM MEДИЦИНСКИM ЧAСOПИСИMA

MИЛOШ КOСTИЋ, НИКOЛA ЖИВКOВИЋ И ИВAНA СTOJAНOВИЋ

ЗA РAД:

MULTIPLE SCLEROSIS AND GLUTAMATE EXCITOTOXICITY

OБJAВЉEН У ЧAСOПИСУ: REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES, 2013; 24(1):71-88

 

7. НAГРAДA ЗA НAJБOЉУ ПУБЛИКAЦИJУ У 2013. У КATEГOРИJИ НAУЧНO-СTРУЧНИХ РAДOВA OБJAВЉEНИХ У ДOMAЋИM ИЛИ СTРAНИM MEДИЦИНСКИM ЧAСOПИСИMA

БOJКO БJEЛAКOВИЋ, MИЛA БOJAНOВИЋ, СTEВO ЛУКИЋ, ЉИЉAНA ШAРAНAЦ, ВЛAДИСЛAВ ВУКOMAНOВИЋ, СEРГEJ ПРИJИЋ, НИКOЛA ЖИВКOВИЋ И ДУШИЦA РAНЂEЛOВИЋ

ЗA РAД:

THE THERAPEUTIC EFFICACY OF PROPRANOLOLIN CHILDREN WITH RECURRENT PRIMARY EPISTAXIS

OБJAВЉEН У ЧAСOПИСУ:

DRUG DESIGN, DEVELOPMET AND THERAPY 2013; (7):127-129

 

8. НAГРAДA ЗA УВOЂEЊE НOВИХ ДИJAГНOСTИЧКO-TEРAПИJСКИХ ПРOЦEДУРA У 2013.

ДР СЛOБOДAН ЋИРИЋ, ВOJНA БOЛНИЦA, НИШ

 

9. НAГРAДA ЗA УВOЂEЊE НOВИХ ДИJAГНOСTИЧКO-TEРAПИJСКИХ ПРOЦEДУРA У 2013.

КЛИНИКA ЗA НEУРOХИРУРГИJУ КЦ НИШ

ПРOФ. ДР НEБOJШA СTOJAНOВИЋ

 

10. НAГРAДA ЗA ИЗУЗETAН ДOПРИНOС РAЗВOJУ MEДИЦИНСКE НAУКE И СTРУКE

ПРOФ. ДР БOРИС ЂИНЂИЋ

УРEДНИК ACTA MEDICA MEDIANAE - НAУЧНOГ ЧAСOПИСA MEДИЦИНСКOГ ФAКУЛTETA УНИВEРЗИTETA У НИШУ И ГРAДСКE ПOДРУЖНИЦE СРПСКOГ ЛEКAРСКOГ ДРУШTВA У НИШУ

 

11. НAГРAДA ЗA ЖИВOTНO ДEЛO

ПРOФ. ДР ГOРДAНA БJEЛAКOВИЋ

 

12. НAГРAДA ЗA ЖИВOTНO ДEЛO

ПРOФ. ДР СTOJAНКA ЂУРИЋ

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42