combine_images_980.jpg

Висина школарине за студије и накнаде за пружање услуга

Штампа

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности факултета 


pdf

 

Одлукa о висини школарине за школску 2016/2017.годину за ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

 

pdfОдлукa о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за шк. 2016/2017 ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У СТРУЦИ

 


На основу члана 53. Закона о високом образовању РС („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 33. Статута Медицинског факултета, Савет Медицинског факултета у Нишу на седници одржаној 17.09.2015. године донело је ОДЛУКУ о висини школарине за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета за школску 2015/2016. годину.

pdf Одлука за преузимање

Студије - врсте и степени

Штампа

 

Делатност високог образовања остварује се кроз АКАДЕМСКЕ и СТРУКОВНЕ студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајм, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег ницоа и врсте студија.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће Факултета, доноси Сенат Универзитета, а акредитује Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Опширније...

Студије првог степена

Штампа

 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ


Основне струковне студије су студије првог степена. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. На основним струковним студијама остварени обим студија износи 180 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова.


 

Студенти на основним струковним студијама – стичу кључна знања из дефинисаних области студирања, оспособљени су за самосталан рад, у стању су да примене стечена знања и вештине, професионално приступају послу и биће оспособљени и за наставак студија на специјалистичким студијама.

 

 

sms  zp seiОсновне струковне студије Основне струковне студије Основне струковне студијеСтручни назив: Стручни назив: Стручни назив:
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

Трајање студија: три године (6.сем)

Укупан остварени број ЕСП: 180 бодова

 

Студије другог степена

Штампа

 

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР =  ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ЗА ПОЉА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА)

  1. Медицина
  2. Стоматологија
  3. Фармација

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

  1. Специјалиста струковна медицинска сестра/техничар
  2. Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
  3. Специјалиста струковни инструментар

 

 

 

Интегрисане студије

Штампа


Интегрисане академске студије су студије другог степена. Законом је дозвољена могућност да се студијски програми из области медицинских наука могу организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија. У том случају остварени обим студија износи 360 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова, за студијски програм медицине, односно 300 ЕСПБ за студијски програм стоматологије и фармације.

 

 

 med  100x120 sm2

 stom100x120sm2

 farma100x120sm2

 

 

 

Студиjски прoгрaм  МЕДИЦИНА

Студиjски прoгрaм  СТОМАТОЛОГИЈА

Студиjски прoгрaм ФАРМАЦИЈА

Трajaњe студиja: шeст гoдинa (12 сем.)

Трajaњe студиja: пет гoдинa (10 сем.)

Трajaњe студиja: пет гoдинa (10 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 360 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 300 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 300 бодова

Стручни нaзив: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Стручни нaзив: ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

Стручни нaзив: МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕСвaки прeдмeт из студиjскoг прoгрaмa искaзуje сe брojeм EСП бoдoвa, a oбим студиja изaрaжaвa сe збирoм EСПБ бoдoвa. Збир oд 60EСПБ бoдoвa oдгoвaрa прoсeчнoм укупнoм aнгaжoвaњу студeнтa у oбиму 40-тo чaсoвнe рaднe нeдeљe тoкoм jeднe шкoлскe гoдинe.


Специјалистичке академске студије

Штампа


Специјалистичке академске студије остварују се у оквиру два семестрa (jeднa гoдинa) теоријске и практичне наставе, студијског истраживачког рада, праксе у здравственим установама и истраживачким лаборатоторијама као и израде завршног дипломског рада. Студијски програм обухвата 600 часова активне наставе и бодује се са 60 ЕСПБ.

Студијски програм специјалистичких академских студија омогућава да студенти стекну професионална знања из основне изборне области, а кроз заједничке обавезне предмете првог семестра да стекну знања из основа научног рада и методологије. Поред усавршавања научног знања и компетенција у оквиру одређене области биомедицинских наука, студијски програм омогућава да студенти усвоје и највише етичке и професионалне стандарде.

Студијски програм специјалистичких академских студије има два модула у оквиру којих студенти стичу знања из одређених специфичних области. Модули студијског програма специјалистичких академских студија квалификујe студента да стеченим знањима и вештинама може лакше наставити трећи степен студија (докторске студије) као и да стечено знање искористи као основ за даље перманентно учење и професионални развој.

Очекује се да свршени студенти ових студија допринесу бржем трансферу технологија и бржем укључивању у систем здравствене заштите, очувања и унапређења здравља.

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је завршило интегрисане односно мастер академске студије из поља медицинске науке. Упис на специјалистичке академске студије обавља се једном годишње путем конкурса. Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним односно мастер академским студијама из поља медицинских наука.

FM

Мастер студије

Штампа


МАСТЕР СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И МЕНАЏМЕНТА за стицање академског назива мaстeр мeнaџeр у здрaвству, трају 1 годину и обухватају 2 семестра (600 часова) активне наставе која се изводи у облику: предавања, вежби и самосталног истраживачког рада студената.

Укупно ангажовање студената студијског програма мастер студија здравствене политике и менаџмента кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, домаћих задатака, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 60 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

У прву годину мастер студија за стицање академског назива мастер менаџер може се уписати лице које је претходно завршило основне академске студије од највише 240 ЕСПБ бодова у областима сродним менаџменту.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу опште просечне оцене остварене на претходним студијама, а за кандидате који нису завршили претходне студије из поља медицинских наука пре рангирања врши се провера медицинског знања путем теста.

MS ZPM


Специјалистичке струковне студије

Штампа


Специјалистичке струковне студије су студије другог степена. Студијски програм специјалистичких струковних студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким струковним студијама остварени обим студија износи 60 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова

Специјалистичке струковне студије дају широку и чврсту основу за јавно-здравствени рад и лидерску стручну улогу у делу здравствене заштите. Студенти на специјалистичким струковним студијама - проширују знања стечена на основним струковним студијама и стичу одговарајуће квалификације из области студирања потребне за обављање специфичних задатака у оквиру своје професије.

Студије трају једну наставну годину, односно два семестра. У првом семестру се изводи теоријска и практична настава док се током другог семестра обавља практична настава (стручна пракса) и припрема завршни стручни рад. Завршни стручни рад је из области стручно апликативног предмета и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

 

 SSS sms  SSSsei  SSS si
 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова


 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова


 

Специјалистичке струковне студије

Стручни нaзив:


СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР


Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова 

 
 

Студије трећег степена

Штампа

На ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама медицине у трајању од 6 година (360 ЕСПБ бодова) и лица са завршеним академским студијама медицинске и биолошке оријентације (стоматологије, фармације, ветерине, молекуларне биологије) у трајању од 5 година (300 ЕСПБ бодова), уколико су током студија остварили најмању просечну оцену 8,00.

Медицински факултет у Нишу оквиру своје образовне делатности остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

 Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

Циљеви студијских програма докторских академских студија јасно су дефинисани и у складу су са потребама и исходима програма. Основни циљеви су садржани у следећем: стицање знања и вештина у области биомедицинских истраживања кроз организован научни и професионални развој и повезивање фундаменталних, примењених, клиничких и развојних истраживања из области ћелијске биологије, генетике, морфологије, биохемије, имунологије, фармакологије и физиологије ћелије и организма, клиничких и функционалних метода истраживања, савремених хирушких истраживања, савремених метода праћења јавног здравља и утицаја животне средине, као и професионалног усмерења на радни и животни век човека, савремених форензичких и токсиколошких анализа, усмерених у правцу проучавања молекуларних механизама настанка и развоја болести, њене профилаксе, клиничке дијагнозе и савремених терапијских приступа; савладавање и примена различитих методологија у научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално праћење литературе и критичко тумачење добијених резултата истраживања; развијање сопственог система вредности, који гарантује успешан и одговоран научни рад у складу са највишим научним и етичким стандардима, као и стандардима професије, потребе за континуираним усавршавањем, могућност учешћа и дизајниарња самосталних научних пројеката.

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus


Поткатегорије

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42