“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
Originalni rad

MELATONIN SPREČAVA SMANJENJE AKTIVNOSTI KATALAZE INDUKOVANO APLIKACIJOM UGLJEN-TETRAHLORIDA U M. GASTROCNEMIUS-U PACOVA
Ljubiša M. Lilić, Rade Z. Stefanović, Dragan Toskić, Branimir B. Mekić, Dušan T. Sokolović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


GUBITAK PROTEINSKE ENERGIJE KOD BOLESNIKA PERITONEALNE DIJALIZE
Emina Kostić, Jelena Kostić, Milena Stefanović, Branka Mitić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


PRIPREMA I ISPITIVANJE INTEGRITETA LIOFILIZIRANIH KITOVA TRASTUZUMAB-IMUNOKONJUGATA I HLADNO OBELEŽENIH IMUNOKONJUGATA PRIMENOM SDS-PAGE ELEKTROFOREZE
Marija Sterjova, Predrag Džodić, Tatjana Ruskovska, Paulina Apostolova, Milan Risteski,
Emilija Janevik-Ivanovska
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


BIOLOŠKA AKTIVNOST EKSTRAKATA I ETARSKIH ULJA DVE VRSTE RODA ERYNGIUM (APIACEAE) SA BALKANSKOG POLUOSTRVA
Jelena S. Matejić, Zorica Z. Stojanović-Radić, Zoran Dj. Krivošej, Bojan K. Zlatković, Petar D. Marin,
Ana M. Džamić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


KVALITET SPAVANJA KOD BOLESNIKA SA MIJASTENIJOM GRAVIS
Jelena Stojanov, Aleksandar Stojanov, Iva Binić, Jovana Antonijević, Martin Popević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


SEKSUALNA AKTIVNOST, UPOTREBA I POZNAVANJE METODA KONTRACEPCIJE MEĐU SREDNJOŠKOLCIMA NIŠA I PREŠEVA
Marko Stanojević, Ljubica Stanković, Arta Selimi, Nevena Kraljević, Ivana Popović, Jasmina Popović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


KLINIČKI ZNAČAJ HISTOHEMIJSKE EKSPRESIJE MUCINA U KOLOREKTALNOM ADENOKARCINOMU
Nina S. Jančić, Janko T. Žujović, Ivan B.Rančić, Miljan S. Krstić, Filip C. Vukmirović, Velimir S. Milošević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


IZBOR METODE LEČENJA KRVAREĆIH ANEURIZMI
Vesna Nikolov, Boban Jelenković, Marija Anđelković-Apostolović, Predrag Milošević
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


KLINIČKA PREZENTACIJA REKURENTNE EPIZODE VELIKOG DEPRESIVNOG POREMEĆAJA SA POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM ILI BEZ NJEGA
Maja Simonović, Tatjana Milenković, Ninoslava Simić, Bojan Nedović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


PREDIKTORI TERAPIJSKOG ODGOVORA I RANOG RELAPSA KOD PACIJENATA SA POTENCIJALNO RESEKTABILNIM METASTAZAMA KOLOREKTALNOG KARCINOMA U JETRI LEČENIH KONVERZIONOM TERAPIJOM BEVACIZUMAB I FOLFOX4
Miljana Džunić, Bojana Pejčić, Marija Anđelković-Apostolović, Svetislav Vrbić, Ivica Pejčić, Ivan Petković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


MULTIMODALNE TEHNIKE VIZUELNOG PRIKAZA PACIJENATA SA MULTIFOKALNIM HOROIDITISOM SA PATOLOGIJOM NA NIVOU SPOLJAŠNJE HORIO-RETINALNE BARIJERE
Sonja Cekić, Predrag Jovanović, Ivan Jovanović, Gordana Stanković-Babić, Dijana Risimić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


DINAMIKA SPECIFIČNOG ANTIGENA PROSTATE U DIJAGNOSTICI KARCINOMA PROSTATE
Aleksandar Skakić, Ivan Ignjatović, Dragoslav Bašić, Andrej Veljković, Gordana Kocić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA ZA PROCENU MASNOG TKIVA KOD ADOLESCENATA
Darko Stojanović, Nataša Branković, Vladimir Momčilović, Jadranka Kocić, Zoran Savić,
Zoran Momčilović, Vesko Milenković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


ISPITIVANJE KOGNITIVNIH I PATOLOŠKIH KONATIVNIH KARAKTERISTIKA RUKOMETAŠA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA
Jadranka Kocić, Veroljub Stanković, Jelena Ilić-Petrović, Dragan Toskić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


KOMPARACIJA JAČINE GLOMERULSKE FILTRACIJE DOBIJENE METODOM SCHWARTZ EGFR-CR I KLIRENSA TC-99M-DTPA KOD ZDRAVE DECE I KOD DECE SA INFEKCIJOM URINARNOG TRAKTA SA VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM I BEZ NJEGA
Marina Vlajković, Miloš Stević, Anđelka Slavković, Branka Mitić, Vesna Živković, Vera Artiko,
Milovan Matović
Sažetak pdf Ceo tekst pdfStručni članak

METASTATSKI TUMORI PAROTIDNE ŽLEZDE – DESETOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA STUDIJA
Andrija Ćosić, Milica Tomić, Miloš Trajković, Ivana Đokić-Igić, Predrag Radović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


TOTALNA HIRURŠKA RESEKCIJA SOLITARNOG PLAZMOCITOMA U VRATNOM I TORAKALNOM DELU KIČMENOG STUBA – ANALIZA SLUČAJEVA
Nebojša Stojanović, Aleksandar Kostić, Radisav Mitić, Miša Radisavljević, Luka Berilažić
Sažetak pdf Ceo tekst pdfRevijalni rad

TUMORI PARATIROIDNIH ŽLEZDA
Lidija Đorđević, Toplica Bojić, Miodrag Đorđević, Mirjana Marinković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


ZNAČAJ PREHTLOVE METODE U ULTRARANOJ PREDIKCIJI NEUROLOŠKIH ABNORMALNOSTI KOD NOVOROĐENČADI I ODOJČADI
Dragan Zlatanović, Hristina Čolović, Vesna Živković, Mirjana Kocić, Anita Stanković, Jelena Vučić,
Nikola Bojović, Maja Raičević, Mlađan Golubović, Ljubomir Dinić, Tamara Stanković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


HIPERSENZITIVNI POTENCIJAL GINEKOLOŠKIH MEDICINSKIH SREDSTAVA
Marija Vukelić-Nikolić, Jasmina Popović, Ljubiša Đorđević, Stevo Najman
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U MEDICINI I FARMACIJI – ETIČKI ASPEKTI
Emilija J. Kostić, Dimitrije A. Pavlović, Miroslava D. Živković
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


EMBRIONALNE MATIČNE ĆELIJE: GDE SMO TRENUTNO?
Sanja Raščanin, Nemanja Rančić, Saša Dragović, Mirjana Jovanović
Sažetak pdf Ceo tekst pdfPrikaz bolesnika

KOLONO-KOLONIČNA INVAGINACIJA IZAZVANA KARCINOMOM CEKUMA - PRIKAZ SLUČAJA
Saša Dragović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


GLOMUS TYMPANICUM PARAGANGLIOM KOD 63 GODINE STAROG MUŠKARCA – REDAK ENTITET SREDNJEG UVA: PRIKAZ SLUČAJA
Filip Petrović, Dragan Stojanov, Nikola Živković, Jovana Zdravković, Marta Petrović, Dušan Milisavljević, Zoran Radovanović
Sažetak pdf Ceo tekst pdf


MOGUĆNOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE PSEUDOANEURIZMI LIJENALNE ARTERIJE - PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
Miroslav Mišović, Jelena Golubović, Igor Sekulić, Saša Dragović, Nemanja Rančić
Sažetak pdf Ceo tekst pdf