“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag
NOVO! - OBAVEŠTENJE O PRIMENI ELEKTRONSKOG UREĐIVANJA ČASOPISA

Poštovani,

Acta medica Medianae od 18. novembra 2019. godine počinje sa primenom onlajn sistema e-Ur:
Elektronsko uređivanje (http://aseestant.ceon.rs/index.php/amm/login) koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). U skladu s tim, menja se dosadašnji način dostavljanja radova (članaka i recenzija). Radovi će se od sada dostavljati preko sistema e-Ur.
Pred časopisom Acta medica Medianae nalaze se veoma strogi zahtevi koje postavlja važeći Akt o uređivanju naučnih časopisa, a koje jedan časopis mora da ispunjava kako bi održao i unapredio status naučnog časopisa nacionalnog i međunardnog značaja, koji je donelo Ministarstvo nauke i prosvete Republike Srbije. Stepen usaglašenosti sa uslovima koje postavlja Akt o uređivanju naučnih časopisa važan je osnov za kategorizaciju naučnih časopisa.
Osnovni cilj pokretanja servisa je unapređenje efikasnosti rada Uredništva, poboljšanje kvalitetata i regularnosti recenzentskog postupka, zaštita od objavljivanja duplikata ili plagiranih radova, poboljšanje opremljenosti radova i, na osnovu svega toga, poboljšanje kvaliteta i uticajnosti časopisa, a time i baze SCIndeks – Srpski citatni indeks u celini.
Primena servisa e-Ur potvrđuje rešenost časopisa Acta medica Medianae da sa osloncem na računarsko-informatičku tehnologiju, zajedničkim naporom sa autorima i CEON-om, ostvaruje stalni napredak u uticajnosti, kvalitetu i internacionalizaciji radova, časopisa i baze, uključujući i napredak u poštovanju međunarodnih etičkih i publističkih normi.
Pomoću sistema elektronskog uređivanja celokupan uređivački postupak biće mnogo jednostavniji, brži i transparentniji, a autor će u svakom trenutku moći da ima uvid u kojoj se fazi uređivačkog postupka nalazi njegov rad.
Sa zahvalnošću za razumevanje i napore koje ćemo zajedno uložiti kako bismo naš časopis Acta medica Medianae osavremenili i usaglasili sa važećim uslovima, na zajedničku korist svih, u nastavku svim autorima, recenzentima, članovima uređivačkog odbora, čitaocima i ostalim saradnicima dostavljamo Tehničko uputstvo za korišćenje sistema e-Ur, koje sadrži tehničke zahteve sa kojima će biti potrebno usaglasiti budući rad (počev od 18. 11. 2019. godine), u delu INFORMACIJE pod nazivom SCIndeks ASISTENT. Molimo Vas da nakon upoznavanja sa uputstvom pristupite registraciji.

S poštovanjem,

Uredništvo AMM

Tematska oblast i ciljevi časopisa

Acta Medica Medianae je internacionalni tematski časopis iz oblasti biomedicinskih nauka i edukacije: interne medicine, pedijatrije, hirurgije, molekularne i laboratorijske medicine, stomatologije, farmakologije, epidemiologije, javnog zdravlja i dr. Časopis je na nacionalnom nivou prepoznat kao vodeći izvor najnovijih medicinskih informacija. Cilj časopisa je da prenese najnovija i značajna saznanja istraživačima u oblasti kliničkih i molekularnih istraživanja i da unapredi klinički rad lekara u cilju dobrobiti pacijenata. Acta Medica Medianae je posvećena unapređenju komunikacije između istraživača u oblasti laboratorijskih i kliničkih istraživanja, sa ciljem da se unapredi klinički rad, zdravstvena zaštita i bolje razumeju potofiziološki procesi koji stoje u osnovi bolesti. Časopis objavljuje originalne radove koji nisu prethodno publikovani. U Acta Medica Medianae se objavljuju: uvodnici, naučni i stručni članci, prethodna ili kratka saopštenja, revijski radovi tipa opšteg pregleda, aktuelne teme, meta-analize, prikazi slučajeva, prikazi knjiga i drugi prilozi. Radovi se štampaju na engleskom jeziku sa apstraktom na srpskom i engleskom jeziku. Radovi na engleskom (i po mogućstvu srpskom) jeziku se prezentuju u elektronskom formatu na sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i na međunarodnim sajtovima iz oblasti medicinskih nauka. medicinskih nauka.
Časopis Acta Medica Medianae je posvećen održanju najviših standarda etike publikovanja i preduzima sve prihvatljive mere protiv svake zloupotrebe u polju izdavanja radova. Svi autori koji aplikuju radove za objavljivanje u AMM kao originalne članke svedoče da dostavljeni radovi predstavljaju njihov doprinos i da nisu kopirani ili plagirani u celosti ili delimično iz drugih radova. Časopis se strogo pridržava svih etičkih regulativa vezanih za prikupljenje i obradu podataka.(Clinical and Experimental Work Code).

Acta Medica Medianae sledi standarde Komiteta za etiku publikovanja (COPE). Časopis je indeksiran u Index Copernicus, DOAJ, EbscoHost i Srpskom Citatnom Indeksu.

Acta Medica Medianae je časopis otvorenog pristupa što znači da su svi sadržaji dostupni bez naplate korisniku ili ustanovama.

Acta Medica Medianae zadržava prava za dalju distribuciju i štampanje radova.

Kontakt:
Časopis Acta Medica Medianae,
Medicinski fakultet,
Bulevar dr Zoran Đinđić 81, 18000 Niš, Srbija

https://www.medfak.ni.ac.rs/amm
E-mail: acta@medfak.ni.ac.rs