Medicinski fakultet Niš Univerzitet u Nišu Srpsko lekarsko društvo

“Naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu, Srbija”

sr-flag gb-flag

Poštovani,

Acta medica Medianae od 18. novembra 2019. godine počinje sa primenom onlajn sistema e-Ur: Elektronsko uređivanje sistemom SCIndex ASSISTANT:(http://aseestant.ceon.rs/index.php/amm/login) koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

Tematska oblast i ciljevi časopisa

Acta Medica Medianae je internacionalni tematski časopis iz oblasti biomedicinskih nauka i edukacije: interne medicine, pedijatrije, hirurgije, molekularne i laboratorijske medicine, stomatologije, farmakologije, epidemiologije, javnog zdravlja i dr. Časopis je na nacionalnom nivou prepoznat kao vodeći izvor najnovijih medicinskih informacija. Cilj časopisa je da prenese najnovija i značajna saznanja istraživačima u oblasti kliničkih i molekularnih istraživanja i da unapredi klinički rad lekara u cilju dobrobiti pacijenata. Acta Medica Medianae je posvećena unapređenju komunikacije između istraživača u oblasti laboratorijskih i kliničkih istraživanja, sa ciljem da se unapredi klinički rad, zdravstvena zaštita i bolje razumeju potofiziološki procesi koji stoje u osnovi bolesti. Časopis objavljuje originalne radove koji nisu prethodno publikovani. U Acta Medica Medianae se objavljuju: uvodnici, naučni i stručni članci, prethodna ili kratka saopštenja, revijski radovi tipa opšteg pregleda, aktuelne teme, meta-analize, prikazi slučajeva, prikazi knjiga i drugi prilozi. Radovi se štampaju na engleskom jeziku sa apstraktom na srpskom i engleskom jeziku. Radovi na engleskom (i po mogućstvu srpskom) jeziku se prezentuju u elektronskom formatu na sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i na međunarodnim sajtovima iz oblasti medicinskih nauka. medicinskih nauka.
Časopis Acta Medica Medianae je posvećen održanju najviših standarda etike publikovanja i preduzima sve prihvatljive mere protiv svake zloupotrebe u polju izdavanja radova. Svi autori koji aplikuju radove za objavljivanje u AMM kao originalne članke svedoče da dostavljeni radovi predstavljaju njihov doprinos i da nisu kopirani ili plagirani u celosti ili delimično iz drugih radova. Časopis se strogo pridržava svih etičkih regulativa vezanih za prikupljenje i obradu podataka.(Clinical and Experimental Work Code).

Acta Medica Medianae sledi standarde Komiteta za etiku publikovanja (COPE). Časopis je indeksiran u Index Copernicus, DOAJ, EbscoHost i Srpskom Citatnom Indeksu.

Acta Medica Medianae je časopis otvorenog pristupa što znači da su svi sadržaji dostupni bez naplate korisniku ili ustanovama.

Acta Medica Medianae zadržava prava za dalju distribuciju i štampanje radova.

Kontakt:
Časopis Acta Medica Medianae,
Medicinski fakultet,
Bulevar dr Zoran Đinđić 81, 18000 Niš, Srbija

https://www.medfak.ni.ac.rs/amm
E-mail: acta@medfak.ni.ac.rs

Abstracting and Indexing:

indexing