|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42, No 1, Januar, 2003

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

     
Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
Varijabilni Hyrtl-ov otvor humane lobanje
Ivan Jovanović, Ljiljana Vasović, Slađana Ugrenović, Dejan Zdravković, Slobodan Vlajković, Mirjana Daković-Bjelaković i Vesna Stojanović

sažetak    
  Varijable foramen of hyrtl of the human skull
Ivan Jovanović, Ljiljana Vasović, Slađana Ugrenović, Dejan Zdravković, Slobodan Vlajković, Mirjana Daković-Bjelaković and Vesna Stojanović

abstract       Full text
Socio kulturni i medicinski pokazatelji kvaliteta života školske dece
Jelena Petković i Slobodanka Bašić

sažetak     Sadržaj rada    
  Socio-cultural and medical indicators of the schoolchildren`s  life quality 
Jelena Petković and Slobodanka Bašić

abstract
 

Epidemiološki   aspekti  suicida na području niškog regiona
Jovica Jovanović, Mirjana Aranđelović, Branislav Petrović,Milan Jovanović, Aleksandra Arizanović, Biljana Kocić, Slobodanka Bašić, Slađana Jović i Suzana Tasić

 sažetak            

  Epidemiological aspects of suicides in the area of Nis
Jovica Jovanović, Mirjana Aranđelović, Branislav Petrović,Milan Jovanović, Aleksandra Arizanović, Biljana Kocić, Slobodanka Bašić, Slađana Jović and Suzana Tasić

abstract        Full text 

Paraklinička ispitivanja kod dece obolele od stomatitis herpetica
Ljiljana Kostadinović

sažetak          sadržaj rada       
  Paraclinic examinations of the children suffering from stomatitis herpetica
Ljiljana Kostadinović

abstract
Učestalost i udruženost faktora rizika za nastanak koronarne bolesti srca u dijabetes melitusu
Boris Djindjić, Stojan Radić, Goran Damnjanović, Todorka Savić, Slobodan Antić i Dušan Sokolović

sažetak     sadržaj rada  
  The frequency and association of risk factors in development of coronary heart disease in diabetes mellitus
Boris Djindjić, Stojan Radić, Goran Damnjanović, Todorka Savić, Slobodan Antić i Dušan Sokolović

abstract
Incidenca srčane insuficijencije u dijabetičara sa koronarnom bolešću srca
Goran Damnjanović, Boris Djinjdjić, Vlada Stojanović, Vekoslav Mitrović, Mirko Milenković i Stojan Radić

sažetak     sadržaj rada
  Incidence of heart failure in diabetics with coronary heart disease
Goran Damnjanović, Boris Djinjdjić, Vlada Stojanović, Vekoslav Mitrović, Mirko Milenković i Stojan Radić

abstractPrethodna saopštenja

 
Preliminary reports

Analiza preživljavanja - životne tabele
Velizar Stanišić, Dragan Bogdanović, Zoran Jančić, Svetlana Stević

sažetak   sadržaj rada    
  Survival analysis - life charts
Velizar Stanišić, Dragan Bogdanović, Zoran Jančić, Svetlana Stević

abstract


Pregledni članci

 
Review articles
 

Fizikalni tretman stres urinarne inkontinencije kod žena
Vesna Petronijević, Milica Lazović, Marina Vlajković, Olivera Stojanova i Jugoslav Stojiljković

sažetak        sadržaj rada    
  Physical treatmant of the stress urinary incontinence in women
Vesna Petronijević, Milica Lazović, Marina Vlajković, Olivera Stojanova i Jugoslav Stojiljković

abstract


Stručni članci

 
Professional papers

Parametri za procenu rezultata operativno lečenje dece od urođenog krvnog stopala
Zoran Marjanović, Ružica MIlićević, Nina Đorđević i Zlatan Elek

sažetak       sadržaj rada    
  Parameters for assessing the results  of the operationally treated children from the congenital bent foot
Zoran Marjanović, Ružica MIlićević, Nina Đorđević i Zlatan Elek

abstract
Tumori urosistema. Radiološka prezentacija
Rade Babić

sažetak    sadržaj rada    
  Urosystem tumors. Radiological presentation
Rade Babić

abstract
Bilateralni karcinom dojke
Slavica Veselinović, Stojan Radić, Branislava Raičević, Anica Stanić

sažetak      sadržaj rada    
  Bilateral breast cancer
Slavica Veselinović, Stojan Radić, Branislava Raičević, Anica Stanić

abstract