|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 42, No 4, Juli 2003

UDK 61
YU ISSN 0365-4478


Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

 

 

 

 

Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
Procena fizičke aktivnosti  u obolelih od dijabetes melitusa tip 2
Slobodan Antić, Gordana Lazarević, Boris Đinđić i Vladan Jovanović

sažetak   sadržaj rada   
  The evaluation of phyzical activity in patients with type 2 diabetes mellitus
Slobodan Antić, Gordana Lazarević, Boris Đinđić and Vladan Jovanović

abstrakt
Štetna delovanja elektromagnetnog polja učestanosti 50 Hz na biološke sisteme
Dejan Krstić, Boris Đinđić, Gordana Kocić, Dejan Petković, Stojan Radić i Dušan Sokolović

sažetak    sadržaj rada    
  Medical Aspects and harmful effects of 50 Hz  electromagnetic filed on biological sistems
Dejan Krstić, Boris Đinđić, Gordana Kocić, Dejan Petković, Stojan Radić and Dušan Sokolović

abstrakt

Ishranjenost bolesnika na hemodijalizi obolelih od Balkanske endemske nefropatije
Dušica Stojanović, Miomir Stojanović, Rade Čukuranović i Svetislav Kostić

sažetak  sažetak rada  

  Nutritional status of patients on maintenance hemodialysis with balkan (endemic) nephropathy
Dušica Stojanović, Miomir Stojanović, Rade Čukuranović and Svetislav Kostić

abstrakt

Uticaj vitamina C na koncentraciju askorbata u plazmi i tkivima
Voja Pavlović i Zoran Pavlović

sažetak
  The effects of N-aascorbate on ascorbate concetration in the plasma and tisues
Voja Pavlović and Zoran Pavlović

abstrakt        Full text    
Razlike u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima vrhunskih fudbalerki i žena koje se aktivno  ne bave sportom
Ivana Mladenović

 sažetak       sadržaj rada    
  Comparing analysis of antropometrics characteristics and functional abilities of top female football players and of female who doesn't train any sport actively
Ivana Mladenović

  abstrakt
Uretroplastika tubularizacijom i incizijom uretralne ploče. Nova hirurška tehnika za distalne i srednje hipospadije
Ružica Milićević, Milan Bojanović, Dragana Karadžić, Ana Kostić, Tanja Bubanj i Danijela Đerić

 sažetak
  Our experience with tubularized incised plate urethroplasty for distal and mid-penile hypospadias
Ružica Milićević, Milan Bojanović, Dragana Karadžić, Ana Kostić, Tanja Bubanj and Danijela Đerić

abstrakt     Full text    
Značaj kliničkog nalaza i stepena opstrukcije na kvalitet života bolesnika obolelih od astme
Ljiljana Isaković, Vesna Milanović, Vesna Bojić i Ljiljana Milojković

sažetak      sadržaj rada   
  The importance of medical findings and obstruction degree to the life quality of asmatic patients
Ljiljana Isaković, Vesna Milanović, Vesna Bojić and Ljiljana Milojković

abstrakt
Ehokardiografske i ergomaterijske promene kod dijabetičara sa preležanim infarktom miokarda i pojava dijastolne disfunkcije
Goran Damnjanović, Boris Đinđić, Vekoslav Mitrović, Dragn Jovović, Slobodanka Veličković i Ružica Janković
sažetak   sadržaj rada   
  Echokardiographic and ergometric disturbances in diabetics with miocardial infartion
Goran Damnjanović, Boris Đinđić, Vekoslav Mitrović, Dragn Jovović, Slobodanka Veličković and Ružica Janković

abstrakt

Prethodna saopštenja
 
Preliminary reports
Invaginacija kao problem crvene okluzije u dečijem uzrastu
Zoran Marjanović, Marijana Krstić, Stevan Jovčić, Ana Krstić i Dejan Zdravković

sažetak   sadržaj rada  
  Intussusception as a problem of intestinal occlusion in childhood
Zoran Marjanović, Marijana Krstić, Stevan Jovčić, Ana Krstić and Dejan Zdravković

abstrakt


Pregledni članci

 
Review articles
 

Poremećaji mikcije kod dece sa vezikoureteralnim refluksom
Emilija Golubović, Predrag Miljković i Saša Živić

sažetak       sadržaj rada 
  Micturation disorders in chuldren with vesicoureteral reflux
Emilija Golubović, Predrag Miljković and Saša Živić

abstrakt


Stručni članci

 
Professional papers

Povrede larinksa i hipofaringsa
Miodrag Mitić, Zoran Dimić, Mila Bojanić i Aleksandar Bojanović

sažetak     sadržaj rada  
  Laryngel and hypopharyngel trauma
Miodrag Mitić, Zoraan Dimić, Mila Bojanić and Aleksandar Bojanović

abstrakt
Renalna papilarna nekroza - Rendgenološka slika
Rade Babić

sažetak        sadržaj rada  
  Renal papylar necrosis - radiological presentation
Rade Babić

abstrakt
Ortodontska terapija unilateralnog rascepa usne i platuma, RB srimulatorom, do nicanja prvih zuba - prikaz slučaja

Julija Radojčić, Božidar Radojčić, Tatjana Tanić i Danijela Milisavljević

sažetak   sadržaj rada  
  Orthodontic treatment of unilateral cleft lip and palate with RB stimulator preciding eruption of the primar dentition - a case report
Julija Radojčić, Božidar Radojčić, Tatjana Tanić and Danijela Milisavljević

abstrakt