|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
|Home page         | Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41, No 4, 2002

UDK 61
YU ISSN 0365-4478


 

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

     
Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
UTICAJ AZOTEMIJE NA AKTIVNOST ARGINAZE JETRE U AKUTNOM OŠTEĆENJU BUBREGA
Jelenka Nikolić, Tatjana Cvetković, Dušan Sokolović,
Tatjana Jevtović, Gordana Bjelaković and Jelena Đorđević

Sažetak   Sadržaj rada    
  ASOTHEMIA EFFECT UPON THE LIVER ARGINASE ACTIVITY IN THE ACUTE KIDNEY DAMAGE
Jelenka Nikolić, Tatjana Cvetković, Dušan Sokolović,
Tatjana Jevtović, Gordana Bjelaković and Jelena Đorđević


Abstract

EFEKAT KONSTANTNOG MAGNETNOG POLJA NA REGENERACIJU DLAKA. EKSPERIMENTALNA STUDIJA
Vuka Katić and Bratislav Jovanović

Sažetak    Sadržaj rada  
  EFFECT OF THE CONSTANT MAGNETIC FIELD UPON HAIR REGENERATION. AN EXPERIMENTAL STUDY
Vuka Katić and Bratislav Jovanović

Abstract

STRUKTURA TERAPIJSKIH INTERVENCIJA U GRUPNOJ PSIHOTERAPIJI SHIZOFRENIH BOLESNIKA
Snežana Manojlović i Julijana Nikolić-Popović
Sažetak     Sadržaj rada  
  STRUCTURE OF THE THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN THE GROUP THERAPY OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
Snežana Manojlović i Julijana Nikolić-Popović
Abstract

Predhodna saopštenja
  Preliminary reports
EPIDEMIOLOGIJA HERPES SIMPLEX VIRUSNE (HSV) INFEKCUE
Ljiljana Kostadinović

Sažetak     Sadržaj rada 
  EPIDEMIOLOGY OF THE HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTION
Ljiljana Kostadinović
Abstract

KLINIČKE KARAKTERISTIKE I DIJAGNOSTIKA EPITELNIH TUMORA OVARUUMA
Milena Veljković, Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajkovlć, Bratislav
Todorović, Dragojlo Gmijović i Vuka Katić
Sažetak     Sadržaj rada  
  CLINIC CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF THE EPITHELIUM TUMOR OF THE OVARIUM
Milena Veljković, Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajkovlć, Bratislav
Todorović, Dragojlo Gmijović i Vuka Katić
Abstract

Pregledni članci
  Review articles 
MOLEKULARNI MEHANIZAM ĆELIJSKIH OŠTEĆENJA PRI AKUTNOJ HIPOKSIJI
Ljubiša Mihajlović, Nevenka K. Mihajlović, Aleksandar Petrović i Radmila Pavlović
Sažetak    Sadržaj rada  
  MOLECULAR MECHANISM OF THE CELL DAMAGES IN THE ACUTE HYPOXIA
Ljubiša Mihajlović, Nevenka K. Mihajlović, Aleksandar Petrović i Radmila Pavlović
Abstract

Stručni članci

 
Professional papers

ORALNE MANIFESTACIJE LICHEN-A PLANUS-A
Vesna Branković, Svetlana Orlov, Draginja Kojović i Ana Pejčić
Sažetak    Sadržaj rada 
  ORAL MANIFESTATIONS OF THE LICHEN PLANUS
Vesna Branković, Svetlana Orlov, Draginja Kojović i Ana Pejčić
 Abstract
IZUZETNO RETKI VARIJETETI ANOMALIJA UROSISTEMA - RENDGENOLOŠKA PREZENTACIJA
Rade R. Babić
Sažetak   
Sadržaj rada   
  EXCEPTIONALLY RARE VARIANTS OF THE URINARY SYSTEM ANOMALIES - ROENTGEN PRESENTATION
Rade R. Babić
Abstract

 PALIJATIVNE HIRURŠKE PROCEDURE U LEČENJU NERESEKTABILNIH KARCINOMA GLAVE
Dragojlo Gmijović, Miroslav Stojanović, Milan Višnjić, Miroslav Jeremić, Miroslav Stojiljković, Goran Stanojević, Milan Jovanović, Miomir Pešić i Nebojša Ignjatović

Sažetak     Sadržaj rada
   
  PANKREASA PALLIATIVES OF THE SURGICAL PROCEDURE IN THE TREATMENT OF NON-RESECTABLE CARCINOMA OF THE PANCREAS HEAD
Dragojlo Gmijović, Miroslav Stojanović, Milan Višnjić, Miroslav Jeremić, Miroslav Stojiljković, Goran Stanojević, Milan Jovanović, Miomir Pešić i Nebojša Ignjatović
Abstract

MALIGNI ŠVANOM HIPOGLOSNOG NERVA
Dejan Rančić, Natalija Stefanović, Vuka Katić,
Miško Živić i Milan Stanković
Sažetak     Sadržaj rada
   
  MALIGN SCHWANNOMA OF THE HVPOGLOSAL NERVE
Dejan Rančić, Natalija Stefanović, Vuka Katić,
Miško Živić i Milan Stanković
Abstract