|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 3, Oktobar, 2008

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

Copyright 2008 by Faculty  of Medicine, University of Nis

 

Originalni naučni radovi


 

Original scientific articles


HRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA UDRUŽENA SA VIRUSIMA HEPATITISA B I C KAO TERAPIJSKI PROBLEM

Velimir Kostić, Marina Đorđević, Lidija Popović, Emina Kostić, Jovana Đorđević, Karolina Paunović  

Sažetak     Rad u celosti


 

CHRONCI RENAL FAILURE ASSOCIATED WITH HEPATITIS B AND C VIRUSES AS A THERAPY PROBLEM
Velimir Kostic, Marina Djordjevic, Lidija Popovic, Emina Kostic, Jovana Djordjevic and Karolina Paunovic

Abstract     Full text


VELIČINA LEVE PRETKOMORE KOD BOLESNIKA SA PAROKSIZMALNOM ATRIJALNOM FIBRILACIJOM I ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM
Radmila Stamenković i Milan Pavlović

Sažetak     Rad u celosti

 


  SIZE OF THE LEFT ATRIUM IN PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION AND ARTERIAL HYPERTENSION PATIENTS
Radmila Stamenkovic and Milan Pavlovic

Abstract     Full text


PREDIKTORI POSTOPERATIVNIH KOMPLIKACIJA U GASTROINTESTINALNOJ HIRURGIJI
Milorad Paunović

Sažetak     Rad u celosti


 

PREDICTORS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN GASTROINTESTINAL SURGERY

Milorad Paunovic


Abstract    Full text


PRAĆENJE BIOHEMIJSKIH PARAMETARA HOLESTAZE I INTENZITETA OKSIDATIVNOG STRESA KOD
BOLESNIKA SA HOLEDOHOLITIJAZOM

Zoran Damnjanović, Aleksandar Nagorni, Gordana Kocic, Zoran Blagojević, Đorđe Mančić i Ivana Damnjanović


Sažetak     Rad u celosti


 

FOLLOW-UP OF BIOCHEMICAL PARAMETERS AND INTENSITY OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS
WITH EXTRAHEPATHIC CHOLESTASIS

Zoran Damnjanovic, Aleksandar Nagorni, Gordana Kocic, Zoran Blagojevic, Djordje Mancic and Ivana Damnjanovic

Abstract     Full text 


PRIMENA BETA BLOKATORA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU U SRBIJI U PERIODU OD 2000. DO 2005. GODINE
Vesna V Radović


Sažetak     Rad u celosti


 

USE OF BETA BLOCKERS IN ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA IN THE PERIOD 2000 - 2005
Vesna V Radovic


Abstract     Full text


PELVIMETRIJSKE MERE I BODY MASS INDEX KOD KARLIČNIH POROĐAJA
Gordana Đorđević, Momčilo Đorđević, Božidar Jovanović i Vesna Pantović

Sažetak     Rad u celosti

  PELVIMETRY AND BODY MASS INDEX IN BREECH DELIVERIES
Gordana Djordjevic, Momcilo Djordjevic, Bozidar Jovanovic and Vesna Pantovic


Abstract    

POVEZANOST INFLAMATORNIH I LIPIDNIH POKAZATELJA U ODNOSU NA POL BOLESNIKA OBOLELIH
OD DIJABETES MELITUSA TIP2
Dejan Ilić, Milica Pešić, Todorka Savić, Nataša Stanković i Boris Đinđić


Sažetak     Rad u celosti


  GENDER-RELATED DIFFERENCE IN INFLAMMATORY AND LIPID PARAMETRES IN PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

Dejan Ilic, Milica Pesic, Todorka Savic, Natasa Stankovic and Boris Djindjic

Abstract     Full text

UTICAJ ENDOSKOPSKOG I INTRAOPERATIVNOG NALAZA NA VRSTU I OPSEŽNOST OPERACIJE KARCINOMA ŽELUCA

Aleksandra Ž Krstić
 

Sažetak     Rad u celosti


  THE EFFECT OF ENDOSCOPIC AND INTRAOPERATIVE RESULTS ON THE TYPE AND EXTENSIVENESS OF A STOMACH CANCER OPERATION
Aleksandra Z Krstic


Abstract     Full text

Stručni radovi


  Professional articles

MODALITETI U LEČENJU ESENCIJALNE TROMBOCITEMIJE
Irena Ćojbašić i Lana Mačukanović-Golubović

Sažetak     Rad u celosti


 

MODALITY OF TREATMENT IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA
Irena Cojbasic and Lana Macukanovic-Golubovic

Abstract     Full text


Pgledni radovi


 

Revew articles


PRIMENA ANTIMIKROBNIH LEKOVA U TERAPIJI INFEKCIJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

Srđan Pešić, Leposava Grbović i Valentina Nikolić

Sažetak     Rad u celosti


  ANTIMICROBIAL TREATMENT OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC INFECTIONS

Srdjan Pesic, Leposava Grbovic and Valentina Nikolic

Abstract    
ANTIHIPERTENZIVNA TERAPIJA KOD HIPERTENZIVNIH POREMEĆAJA U TRUDNOĆI
Marko Folić, Nevena Folić, Mirjana Varjačić, Mihajlo Jakovljević i Slobodan Janković
 

Sažetak     Rad u celosti


  ANTIHYPERTENSIVE DRUG THERAPY FOR HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY
Marko Folic, Nevena Folic, Mirjana Varjacic, Mihajlo Jakovljevic and Slobodan Jankovic

Abstract     Full text

Prikazi bolesnika


  Casse raports
HIRURŠKO LEČENJE REUMATOIDNOG KOKSITISA IMPLANTACIJOM TOTALNE ENDOPROTEZE  ZGLOBA KUKA - PRIKAZ BOLESNIKA
Ivan Golubović, Milorad Mitković, Nebojša Đorđević, Desimir Mladenović, Predrag Stojiljković, Saša Milenković, Zoran Golubović, Aleksandar Višnjić, Miodrag Stanojković, Ivan Micić, Stevo Najman, Vlada Jovanović, Goran Vidić, Saša Stojanović, Saša Кaralejić, Igor Kostić i Vladica Vučić

Sažetak     Rad u celosti


  PTOTAL HIP ARTHROPLASTY IN PATIENTS SUFFERING FROM RHEUMATOID ARTHRITIS  A REPORT ON TWO CASES
Ivan Golubovic, Milorad Mitkovic, Nebojsa Djordjevic, Desimir Mladenovic, Predrag Stojiljkovic, Sasa Milenkovic, Zoran Golubovic, Aleksandar Visnjic, Miodrag Stanojkovic, Ivan Micic, Stevo Najman, Vlada Jovanovic, Goran Vidic, Sasa Stojanovic, Sasa Karalejic, Igor Kostic and Vladica Vucic

Abstract    


WEGENER-OVA GRANULOMATOZA - PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
Tatjana Rađenović Petković, Milan Radović, Tatjana Pejčić, Milan Rančić, Desa Nastasijević Borovac, Ivanka Đorđević
 

Sažetak     Rad u celosti


  WEGENER GRANULOMATOSIS- CASE REPORT
Tatjana Radjenovic- Petkovic, Milan Radovic, Tatjana Pejcic, Milan Rancic, Desa Nastasijevic- Borovac and Ivanka Djordjevic

Abstract     Full text