|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 47, No 4, December, 2008

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

 

 

Sadržaj


Originalni radovi


 

Contents


Original articles


Značaj dužine empirijske terapije Norfloksacinom u lečenju nekomplikovanih infekcija donjeg urotrakta
Bratislav Vasiljević, Darko Laketić, Zvonimir Pešić, Jelena Stojiljković, Srđan Mijatović i Bojan Milošević


Sažetak     Rad u celosti


 

significance of therapy length with Norfloxacin treatment of lower urinary tract infection
Bratislav Vasiljević, Darko Laketić, Zvonimir Pešić, Jelena Stojiljković, Srđan Mijatović i Bojan Milošević

Abstract     Full text


ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Dragana Nikić, Mirjana Aranđelović, Maja Nikolić i Aleksandra Stanković

Sažetak     Rad u celosti


 

JOB SATISFACTION IN HEALTH CARE WORKERS
Dragana Nikić, Mirjana Aranđelović, Maja Nikolić i Aleksandra Stanković
 

Abstract     Full text


PRIMENA PRODUKATA OD KRVI KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA LEČENIH RADIO I HEMIOTERAPIJOM
Ana Antić, Slađana Filipović, Ivica Pejčić i Svetislav
Vrbić

Sažetak     Rad u celosti


 

USE OF BLOOD PRODUCTS IN ONCOLOGICAL PATIENTS TREATED WITH RADIO AND CHEMOTHERAPY

Ana Antić, Slađana Filipović, Ivica Pejčić i Svetislav Vrbić


Abstract     Full text


Uticaj dužine trajanja hemodijalize, starosti i pola na pojavu simptoma renalne osteodistrofije
Nemanja Jonić, Vidojko Đorđević, Nebojša Đorđević i Stanimir Ljubenović


Sažetak     Rad u celosti


 

EFFECT OF THE HEMODIALYSIS DURATION, AGE AND GENDER ON THE EMERGENCE OF THE RENAL OSTEODYSTROPHY SYMPTOMS
Nemanja Jonić, Vidojko Đorđević, Nebojša Đorđević i Stanimir Ljubenović


Abstract
     Full text


Prikazi bolesnika


  Casse raports

MEDIJASTINALNA MASA KAO PROGNOSTIČKI FAKTOR HODGKINOVOG LIMFOMA – PRIKAZ BOLESNIKA
Olivera Simonović, Ivana Stanković, Tanja Pejčić, Lana Mačukanović-Golubović i Goran Marjanović


Sažetak     Rad u celosti


 

MEDIASTINAL MASS AS A PROGNOSTIC FACTOR OF HODGKIN LYMPHOMA – CASE REVIEW

Olivera Simonović, Ivana Stanković, Tanja Pejčić, Lana Mačukanović-Golubović i Goran Marjanović

Abstract     Full text


OTVORENI PRELOM DIJAFIZE HUMERUSA I PUBIČNE KOSTI PRI PADU SA VELIKE VISINE - PRIKAZ BOLESNIKA

Vladica Vučić, Zoran Golubović, Predrag Stojiljković, Dragan Milić, Saša Stojanović, Goran Vidić, Aleksandar Višnjić, Ivan Golubović, Kristina Veličković i Stevo Najman


Sažetak     Rad u celosti


  TREATMENT OF HUMERAL SHAFT AND PELVIC FRACTURES CAUSED BY FALL FROM HEIGHT - CASE REPORT
Vladica Vučić, Zoran Golubović, Predrag Stojiljković, Dragan Milić, Saša Stojanović, Goran Vidić, Aleksandar Višnjić, Ivan Golubović, Kristina Veličković i Stevo Najman
Abstract    

ENDOMETRIOIDNI TUMOR OVARIJUMA I UTERUSA, METASTAZA ILI NE – PRIKAZ bolesnika

Momčilo Đorđević, Slobodanka Mitrović, Gordana Đorđević i Božidar Jovanović

 
Sažetak     Rad u celosti


  ENDOMETRIOID TUMOR OF OVARY AND UTERUS, METASTASIS OR NOT – CASE PRESENTATION

Momčilo Đorđević, Slobodanka Mitrović, Gordana Đorđević i Božidar Jovanović
 

Abstract    Full text


Pgledni radovi


 

Revew articles


Zdrav rad u Evropi koja stari

Mirjana Aranđelović, Ivona Milić, Ljubodrag Radević, Sonja Leković, Danijela Gavrilović i Vesna Nikolić


 Sažetak     Rad u celosti


 

Healthy Work in THE Ageing Europe
Mirjana Aranđelović, Ivona Milić, Ljubodrag Radević, Sonja Leković, Danijela Gavrilović i Vesna Nikolić
 

Abstract     Full text


Iz istorije medicine


  From history of medicine

STO GODINA OD MILES-OVE OPERACIJE - ŠTA SE PROMENILO?
Milica Nestorović, Dejan Petrović, Goran Stanojević, Dragoslav Miljković, Dragan Mihajlović, Branko Branković i Vanja Pecić


Sažetak     Rad u celosti


 

ONE HUNDRED YEARS OF MILES’ OPERATION- WHAT HAS CHANGED?
Milica Nestorović, Dejan Petrović, Goran Stanojević, Dragoslav Miljković, Dragan Mihajlović, Branko Branković i Vanja Pecić

Abstract     Full tekst