| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, December, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

KLINIČKE I ANGIOGRAFSKE KARAKTERISTIKE BOLESNIKA SA TROMBOZOM STENTA
Miodrag Damjanović, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, i sar.

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH STENT THROMBOSIS

Miodrag Damjanović, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, et al.
 

Abstract    Full text

 

IN VITRO ANTIOKSIDACIONE I AKTIVNOSTI PANCHSAKAR CHURNA U INHIBICIJI Α-AMILAZE

Ashok Kumar B.S., Gopi Setty Saran, Firdose Banu, i sar.

 

Sažetak     Rad u celosti

 

IN VITRO ANTIOXIDANT AND Α-AMYLASE INHIBITION ACTIVITIES OF PANCHSAKAR CHURNA

Ashok Kumar B.S., Gopi Setty Saran, Firdose Banu, et al.

 

Abstract   Full text

ZNANJE I STAVOVI ŠKOLSKE DECE O EPILEPSIJI

Slađana Jajić, Ana Vila, Sunčica Ivanović, i sar.

 

Sažetak     Rad u celosti 
 

 

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF SCHOOL CHILDREN ABOUT EPILEPSY

Slađana Jajić, Ana Vila, Sunčica Ivanović, et al.

 

Abstract   Full text

UPOREĐIVANJE FOLEY KATETERA I PROSTAGLANDIN E2 TABLETA KOD INDUKOVANOG POROĐAJA U TERMINU

Ana Daneva Markova, Marija Hadži-Lega, Milan Stefanović

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

COMPARISON OF FOLEY CATHETER AND PROSTAGLANDIN E2 TABLETS FOR THE INDUCTION OF LABOR AT TERM
Ana Daneva Markova, Marija Hadži-Lega, Milan Stefanović

 

Abstract    Full text

 

PROCENA PREVALENCIJE GUBITKA ZUBA KOD PROTETIČKI TRETIRANIH PACIJENATA U TRI ZDRAVSTVENE USTANOVE JUŽNE SRBIJE, U PERIODU 2002–2011. GODINE

Nebojša Krunić, Milena Kostić, Ljiljana Aleksov, i sar.

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

ASSESSMENT OF PREVALENCE OF TOOTH LOSS AMONG PROSTHETICALLY TREATED PATIENTS IN THREE HEALTH CENTERS OF SOUTHERN SERBIA IN THE PERIOD 2002–2011
Nebojša Krunić, Milena Kostić, Ljiljana Aleksov, et al.

 

Abstract    Full text

 

VREDNOSTI AEROBNOG KAPACITETA KOD RUKOMETAŠA I ODBOJKAŠA

Vesko Milenković, Biljana Vitošević, Hadži Miloš Vidaković, i sar.

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

 

VALUES OF AEROBIC CAPACITY IN HANDBALL AND VOLLEYBALL PLAYERS
Vesko Milenković, Biljana Vitošević, Hadži Miloš Vidaković, et al.

 

Abstract    Full text

Prikazi bolesnika

  Case reports

KOMPARACIJA ULTRASONOGRAFSKOG NALAZA SA NALAZOM MAGNETNE REZONANCE KOD PATOLOGIJE RAMENA – PRIKAZ BOLESNIKA

Karmela Filipović, Sofija Subin-Teodosijević, Jelena Zvekić-Svorcan, i sar.


Sažetak    
Rad u celosti

 

 

COMPARISON BETWEEN ULTRASONOGRAPHY RESULTS AND RESULTS OF MAGNETIC RESONANCE IN SHOULDER PATHOLOGY – CASE REPORT

Karmela Filipović, Sofija Subin-Teodosijević, Jelena Zvekić-Svorcan, et al.


Abstract   
Full text

OVERSENZING KAO UZROK NEADEKVATNE TERAPIJE IMPLANTABILNIM KARDIOVERTER-DEFIBRILATOROM

Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Aleksandar Stojković, i sar.
 

Sažetak     Rad u celosti

 

OVERSENSING AS A CAUSE OF INAPPROPRIATE IMPLANTABLE CARDIOVERTER- DEFIBRILLATOR THERAPY - CASE REPORT

Tomislav Kostić, Zoran Perišić, Aleksandar Stojković, et al.


Abstract   
Full text

Pregledni radovi

 

Review articles

CITOGENETSKA OŠTEĆENJA UZROKOVANA HRONIČNIM IZLAGANJEM MIKROTALASNOM NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU

Boris Đinđić, Zoran Radovanović, Srđan Pešić, i sar.


Sažetak     Rad u celosti

 

 

CYTOGENETIC DAMAGES INDUCED BY CHRONIC EXPOSURE TO MICROWAVE NON-IONIZING RADIOFREQUENCY FIELDS
Boris Đinđić, Zoran Radovanović, Srđan Pešić, et al.

Abstract   
Full text  

NAPREDNE TEHNIKE U DIJAGNOSTICI METASTATSKIH LIMFNIH ČVOROVA NA VRATU

Maja Jocić, Slađana Petrović, Dragan Stojanov
 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

ADVANCED DIAGNOSTIC TECHNIQUES OF METASTATIC NECK LYMPH NODES
Maja Jocić, Slađana Petrović, Dragan Stojanov
 

Abstract    Full text  

FARMAKOLOŠKI MIMETICI VEŽBANJA U TERAPIJI: ZABLUDA ILI BUDUĆNOST?

Biljana Vitošević, Jasmina Ranković, Nebojša R. Mitić, i sar.


Sažetak     Rad u celosti

 

 

PHARMACOLOGICAL EXERCISE MIMETICS IN THERAPY: DELUSION OR FUTURE?
Biljana Vitošević, Jasmina Ranković, Nebojša R. Mitić, et al.


Abstract   
Full text  

LIPOSOLUBILNI VITAMINI I SPORT

Novica Bojanić, Jelena Radović, Nina Jančić, i sar.
 

Sažetak     Rad u celosti

 

 

FATSOLUBLE VITAMINS AND SPORT

Novica Bojanić, Jelena Radović, Nina Jančić, et al.
 

Abstract    Full text  

PROMENE U TIPU MIŠIĆNIH VLAKANA KAO FAKTOR KOJI UTIČE NA IZDRŽLJIVOST KOD SPORTSKIH AKTIVNOSTI

Luka Smrkolj, Branko Škof
 

Sažetak     Rad u celosti

 

 

FACTORS OF SUCCESS IN ENDURANCE SPORTS; CHANGING OF MUSCLE FIBER TYPE

Luka Smrkolj, Branko Škof

Abstract
   Full text  

In memoriam

   

Dr Vladimir Petković, specijalista radiologije (02.04.1935. - 28.11.2013.)

Rade R. Babić

            Rad u celosti