|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40, No 1, 2001

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

Copyright 2001 by Faculty  of Medicine, University of Nis

Sadržaj


Originalni radovi


 

Contents


Original articles


ULOGA HIPOTALAMUSNIH LEZIJA U STERILITETU ŽENA EKSPERIMENTALNO PROUČAVANJE
Vuka KATIĆ, Stevo NAJMAN, Jelena ŽIVANOV-ČURLIS, Vladmila BOJANIĆ, Marko MATIJAŠ i Snežana JANČIĆ

Sažetak     Rad u celosti


 

THE ROLE OF THE HYPOTHALAMUS LESIONS IN WOMEN'S STERILITY - AN EXPERIMENTAL STUDY
Vuka KATIĆ, Stevo NAJMAN, Jelena ŽIVANOV-ČURLIS, Vladmila BOJANIĆ, Marko MATIJAŠ and Snežana JANČIĆ

Abstract
    


UTICAJ VISOKIH DOZA KORTIZOLA NA NIVO SERUMSKIH IMUNOGLOBULINA
Zoran PAVLOVIĆ i Voja PAVLOVIĆ

Sažetak      Rad u celosti


 

INFLUENCE OF HIGH CORTISOL DOSES UPON THE SERUM IMMUNOGLOBULIN LEVEL
Zoran PAVLOVIĆ and Voja PAVLOVIĆ


Abstract
 


Predhodna saopštenja


 

Preliminary reports


MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U URBANOJ I RURALNOJ POPULACIJI OPŠTINE NIŠ
Marko LAZOVIĆ, Velizar STANIŠIĆ, Stevan ILIĆ, Branko LOVIĆ, Milica P. LAZOVIĆ, Danijela STANIŠIĆ, Zoran PERIŠIĆ i Jozef GLASNOVIĆ

Sažetak     Rad u celosti


 

MORBIDITY OF THE ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AIM) IN THE RURAL AND URBAN POPULATION OF THE MUNICIPALITY OF NIŠ

Marko LAZOVIĆ, Velizar STANIŠIĆ, Stevan ILIĆ, Branko LOVIĆ, Milica P. LAZOVIĆ, Danijela STANIŠIĆ, Zoran PERIŠIĆ and Jozef GLASNOVIĆ


Abstract
    


Pregledni radovi


 

Review articles


OPSTRUKCJA DISAJNOG PUT A U TOKU IZVOĐENJA OPŠTE ANESTEZJE U DEČJEM UZRASTU
Ivana BUDIĆ, Verica ĐORĐEVIĆ, Zoran PETROVIĆ i Stevan JOVČIĆ

Sažetak      Rad u celosti


 

OBSTRUCTION OF THE RESPIRATORY TRACT DURING THE GENERAL ANESTHESIA AT CHILDRENS AGE

Ivana BUDIĆ, Verica ĐORĐEVIĆ, Zoran PETROVIĆ and Stevan JOVČIĆ

Abstract   


CITOKINI I HEMOKINI U ASTMI
Miloš FILIPOVIĆ, Stojan RADIĆ i Boris ĐINĐIĆ
Sažetak      Rad u celosti


 

CYTOKINES AND HEMOKINES IN THE ASTHMA
Miloš FILIPOVIĆ, Stojan RADIĆ and Boris ĐINĐIĆ

Abstract


Stručni članci


 

Profesional reports


DIJAGNOZA I PATOLOŠKI ZNAČAJ DIOCTOPHYMA RENALE
Anđelka SVETOZAREVIĆ-NIKOLIĆ, Aleksandar TASIĆ, Čedo KUTLEŠIĆ, Nataša MILADINOVIĆ-TASIĆ, Gordana TASIĆ, Miloš STOJANOVIĆ, Predrag STOJANOVIĆ i Suzana TASIĆ
Sažetak    Rad u celosti


 

DIAGNOSIS AND PATHOLOGICAL IMPORTANCE OF THE DIOCTOPHYMA RENALE
Anđelka SVETOZAREVIĆ-NIKOLIĆ, Aleksandar TASIĆ, Čedo KUTLEŠIĆ, Nataša MILADINOVIĆ-TASIĆ, Gordana TASIĆ, Miloš STOJANOVIĆ, Predrag STOJANOVIĆ i Suzana TASIĆ

Abstract


TROVANJE GASOVIMA TRULJENJA U OSOČNOJ JAMI
Miloš TASIĆ, Milan SIMIĆ, Branislav BUDAKOV, Goran STOJILJKOVIĆ, Đura VUJIĆ i Borislav ŠUŠNJAR


Sažetak     Rad u celosti


 

POISONING DUE TO DECAY GASES IN THE STRAINER PIT

Miloš TASIĆ, Milan SIMIĆ, Branislav BUDAKOV, Goran STOJILJKOVIĆ, Đura VUJIĆ i Borislav ŠUŠNJAR

Abstract