|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 
|Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 44, No 4, Decembar, 2005

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

     

Originalni naučni radovi


 

Original scientific articles


MORFOLOŠKE PROMENE I DIJASTOLNE KARAKTERISTIKE DESNE KOMORE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA: PROCENJENE EHOKARDIOGRAFSKI
Milivoje Živković, Milan Pavlović, Milan Radović i Nela Perhoč

 

Sažetak      Rad u celosti


 

MORPHOLOGICAL CHANGES AND DIASTOLIC CHARACTERISTICSOF RIGHT VENTRIcLE IN PATIENTS WITH cHRONIc OBSTRUcTIVEPULMONARY DISEASE EVALUATED BY DOPPLER EcHOcARDIOGRAPHY
Milivoje Zivkovic, Milan Pavlovic, Milan Radovic and Nela Perhoc

 

Abstract      


TERENSKO ISPITIVANJE DONJE TRNAVE KAO ENDEMSKOG ŽARIŠTA POSLE 22 GODINE
Radomir Raičević, Predrag Vuksanović, Sveto Suša, Rade Čukuranović,Vojin Savić i Branka Mitić

 

Sažetak     Rad u celosti


 

TERRITORIAL INVESTIGATION OF DONJA TRNAVA VILLAGE AS ENDEMIc AREA 22 YEARS
Radomir Raicevic, Predrag Vuksanovic, Sveto Susa, Rade Cukuranovic, Vojin Savic and Branka Mitic

 

Abstract    


MAKSIMALNA POTROŠNJA KISEONIKA (VO2MAX) KAO POKAZATELJ FIZIČKE SPOSOBNOSTI SPORTISTE
Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Nikola Grujić, Zvezdana Rajkovača i Peđa Kovačević

 

Sažetak     Rad u celosti


 

MAXIMAL OXIGEN UPTAKE (VO 2 MAX) AS THE INDICATOR OF PHYSIcAL WORKING cAPAcITY IN SPORTSMEN
Nenad Ponorac, Amela Matavulj, Nikola Grujic, Zvezdana Rajkovaca and Pedja Kovacevic

 

Abstract    


ASKORBINSKA KISELINA MODULIŠE SPONTANU APOPTOZU TIMOcITA  
Voja Pavlović, Snežana Cekić, Vladmila Bojanić, Nenad Stojiljković i Goran Ranković

 

Sažetak      


 

AScORBIc AcID MODULATES SPONTANEOUS THYMOcYTE APOPTOSIS  
Voja Pavlovic, Snezana Cekic, Vladmila Bojanic, Nenad Stojiljkovic and Goran Rankovic

 

Abstract     Full text


PRIMENA EPIDURALNE ANESTEZIJE KOD OPERAcIJE INGVINALNIH HERNIJA– POREĐENJE RAZLIČITIH KONcENTRAcIJA ANESTETIKA  
Dragana Todorović, Slavko Konstatinović i Radmilo Janković

 

Sažetak      Rad u celosti


 

 

ADMINISTRATION OF EPIDURAL ANESTHESIA IN OPERATIONS OF INGUINAL HERNIAS – COMPARISON OF DIFFERENT ANESTHETICS’ CONCENTRATIONS
Dragana Todorovic, Slavko Konstatinovic and Radmilo Jankovic

 

Abstract   


KLINIČKE I PATOHISTOLOŠKE KARAKTERISTIKE KARcINOMA DOJKE KOD BOLESNIcA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Aleksandar Karanikolić, Vuka Katić, Lidija Đorđević-Jovanović i Dragana Buđevac

 

Sažetak      


 

cLINIcAL AND PATHOHISTOLOGIcAL FEATURES OF BREAST cANcER IN ELDERLY WOMEN
Aleksandar Karanikolic, Vuka Katic, Lidija Djordjevic-Jovanovic and Dragana Budjevac

 

Abstract    Full text


DISLIPIDEMIJA I OKSIDATIVNI STRES U DIJABETESU – KUMULATIVNI UTIcAJ NA POJAVU KORONARNE BOLESTI SRcA
Biljana Jovović, Nevena Lečić, Marija Jelić, Goran Damnjanović, Ružica Janković, Siniša Milenković, Dragan Zdravković i Boris Đinđić

 

Sažetak     Rad u celosti


 

DIABETIc DYSLIPIDEMIA AND OXIDATIVE STRESS – THEIR cUMULATIVE EFFEcTS ON DEVELOPMENT OF cORONARY HEART DISEASE  
Biljana Jovovic, Nevena Lecic, Marija Jelic, Goran Damnjanovic, Ruzica Jankovic, Sinisa Milenkovic, Dragan Zdravkovic and Boris Djindjic

 

Abstract    


IZBOR OPTIMALNE OPERATIVNE PROcEDURE U LIJEČENJU KOMPLIKOVANIH OBLIKA HOLEDOHOLITIJAZE
Božo Krivokuća, Milorad Stanišić, Zdravko Marić, Pero Aćimovac, Jovan Ćulum i Milan Simatović

 

Sažetak      Rad u celosti


 

SELEcTION OF OPTIMAL SURGIcAL PROcEDURE IN TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS
Bozo Krivokuca, Milorad Stanisic, Zdravko Maric, Pero Acimovac,Jovan Culum and Milan Simatovic

 

Abstract    


DEMOGRAFSKO–ANAMNESTIČKI PARAMETRI KOJI UTIČU NA ULAZAK U BABY FRIENDLY PROGRAM
Momčilo Đorđević, Gordana Đorđević i Božidar Jovanović

 

Sažetak      


 

DEMOGRAPHIc–ANAMNESTIc PARAMETERS WHIcH AFFEcT IMPLEMENTATION OF BABY FRIENDLY PROGRAMME
Momcilo Djordjevic, Gordana Djordjevic and Bozidar Jovanovic

 

Abstract    Full text


Prethodna saopštenja 


IMUNIZAcIJA I OBOLEVANJE OD NEKIH RESPIRATORNIH, VAKcINOM PREVENTABILNIH BOLESTI
Gordana Đorđević, Momčilo Đorđević i Božidar Jovanović


 

Sažetak      


 

 Preliminary reports


IMMUNIZATION AND GETTING DISEASED FROM SOME RESPIRATORY, VAccINE-PREVENTABLE DISEASES
Gordana Djordjevic, Momcilo Djordjevic and Bozidar Jovanovic

 

 Abstract    Full text


 


Pregledni članci


 


Review articles
 


ULOGA TH1 I TH2 ĆELIJA U ATOPIJSKIM I AUTOIMUNIM BOLESTIMA
Miloš Filipović, Boris Đinđić i Snežana Cekić

 

Sazetak      Rad u celosti


 

THE ROLE OF TH1 AND TH2 cELLS IN ATOPIc AND AUTOIMMUNE DISEASES  
Milos Filipovic, Boris Djindjic and Snezana Cekic

 

Abstract    


PRIRODNI I PARcIJALNO-SINTETIČKI ANALGETIcI
J
asmina Tomin, Zoran Bojanić, Jelena Živković, Stefan Bogosavljević, Vladmila Bojanić, Jelena Živanov-Čurlis i Stevan Glogovac

 

Sažetak    


 

NATURAL AND PARTIALLY SYNTETIc ANALGESIcS  
Jasmina Tomin, Zoran Bojanic, Jelena Zivkovic, Stefan Bogosavljevic, Vladmila Bojanic, Jelena Zivanov-Curlis and Stevan Glogovac

 

Abstract     Full text


 

Stručni članci


ADHERENTNI PREPUcIJUM KOD DEcE
Danijela Đerić, Ružica Milićević, Marijana Krstić, Zoran Marjanović,Milan Bojanović i Ivana Budić

 

Sažetak      Rad u celosti


 

Proffessional papers


ADHERENT PREPUTIUM IN cHILDREN  
Danijela Djeric, Ruzica Milicevic, Marijana Krstic, Zoran Marjanovic, Milan Bojanovic and Ivana Budic

 

Abstract    


GLAUKOMNO cIKLITIČNE KRIZE – POSNER-ScHLOSSMANOV SINDROM
Miloš Jovanović i Dragan Veselinović

 

Sažetak      Rad u celosti


 

GLAUcOMATOcYcLITIc cRISIS–POSNER-ScHLOSSMAN SYNDROME  
Milos Jovanovic and Dragan Veselinovic

 

Abstract    


HRONIČNA INTRAVENSKA ZLOUPOTREBA HEROINA I AMILOIDOZA JETRE
Goran Ilić, Jovan Stojanović, Lidija Kostić-Banović i Radovan Karadžić

 

Sažetak      Rad u celosti


 

cHRONIc INTRAVENOUS HEROIN ABUSE AND HEPATIc AMYLOIDOSIS  
Goran Ilic, Jovan Stojanovic, Lidija Kostic-Banovic and Radovan Karadzic

 

Abstract    


 

 Iz istorije medicine             


 

 From history of medicine


MIHAJLO IDVORSKI PUPIN OTAc AMERIČKE RADIOLOGIJE
Rade R. Babić

 

Sažetak      Rad u celosti


 

MIcHAEL IDVORSKY PUPIN FOUNDER OF AMERIcAN RADIOLOGY  
Rade R. Babic

 

Abstract    


 In memoriam


 

MILAN MILANOVIĆ (1924 – 2005)