| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, December, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

KORELACIJA EKSPRESIJE HER 2 PROTOONKOGENA SA MAKROSKOPSKOM MANIFESTACIJOM I NAČINOM RASTA KOLOREKTALNIH KARCINOMA
Jelena Lukić-Flora, Dušica Petrović, Vesna Stanković, Miloš Milosavljević i Vladimir Bulatović

Sažetak    Rad u celosti

 

 

CORRELATION OF HER 2 PROTO-ONCOGENE EXPRESSION WITH THE MACROSCOPIC MANIFESTATION AND GROWTH PATTERN OF COLORECTAL CANCER
Jelena Lukić-Flora, Dušica Petrović, Vesna Stanković, Miloš Milosavljević and Vladimir Bulatović

Abstract     Full text

 

UTICAJ GOJAZNOSTI NA SPIROMETRIJSKE PARAMETRE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA

Miroljub Đorđević

 

Sažetak    Rad u celosti

 
 

INFLUENCE OF OBESITY ON SPIROMETRIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Miroljub Đorđević

 

Abstract     Full text

 

KORIŠĆENJE USLUGA GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ODNOSU NA NAVIKE I STIL ŽIVOTA STUDENATA ŽENSKOG POLA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vladica Veličković, Aleksandar Višnjić, Slađana Jović, Miodrag Stojanović, Olivera Radulović i Nataša Đinđić


Sažetak 
   
Rad u celosti

 

 

GYNECOLOGICAL HEALTHCARE SERVICE UTILIZATION IN RESPECT TO HABITS AND LIFESTYLES OF THE FEMALE UNIVERSITY STUDENTS IN SERBIA

Vladica Veličković, Aleksandar Višnjić, Slađana Jović, Miodrag Stojanović, Olivera Radulović and Nataša Đinđić


Abstract 
    Full text

 

UTICAJ BETA BLOKATORA NA INSULINSKU REZISTENCIJU KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM TIP 2

Ivana Damnjanović, Radmila Veličković-Radovanović, Radivoj Kocić, Snežana Zlatković-Guberinić, Danka Sokolović, Nataša Đinđić i Irena Conić

Sažetak    Rad u celosti

 

 

INFLUENCE OF BETA-BLOCKERS ON INSULIN RESISTANCE IN PATIEN TS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

Ivana Damnjanović, Radmila Veličković-Radovanović, Radivoj Kocić, Snežana Zlatković-Guberinić, Danka Sokolović, Nataša Đinđić and Irena Conić

Abstract     Full text

 

KOMPARATIVNA STUDIJA O TRANSVAGINALNOJ SONOHISTERO-SALPINGOGRAFIJI (TV-SH) I HISTERO-SALPINGOGRAFIJI (HSG) ZA PROCENU PROHODNOSTI JAJOVODA KOD NEPLODNIH PACIJENTKINJA

Nirmala Jaget Lakkawar, Manash Bora and Thirupurasundari Rangaswam
Sažetak    Rad u celosti 

 

 

A COMPARATIVE STUDY OF TRANSVAGINAL SONOHYSTERO-SALPINGOGRAPHY (TV-SH) AND HYSTERO-SALPINGOGRAPHY (HSG) FOR ASSESSMENT OF TUBAL PATENCY IN INFERTILITY PATIENTS

Nirmala Jaget Lakkawar, Manash Bora and Thirupurasundari Rangaswam
Abstract    Full text 

 

INTERAKCIJA BIOMATERIJALA NA BAZI KALCIJUM HIDROKSIAPATITA/POLI-L-LAKTIDA I SIMULIRANE TELESNE TEČNOSTI

Marija Vukelić, Žarko Mitić, Miroslav Miljković, Jelena Živković, Nenad Ignjatović, Dragan Uskoković, Perica Vasiljević, Marija Petković, Jelena Živanov-Čurlis i Stevo Najman
Sažetak    
Rad u celosti

 

 

INTERACTION OF BIOMATERIALS CONTAINING CALCIUM HYDROXYAPATITE/ POLY-L-LACTIDE WITH THE SIMULATED BODY FLUID

Marija Vukelić, Žarko Mitić, Miroslav Miljković, Jelena Živković, Nenad Ignjatović, Dragan Uskoković, Perica Vasiljević, Marija Petković, Jelena Živanov-Čurlis and Stevo Najman
Abstract
    Full text

 

Prikaz bolesnika

 

Case reports

DIJAGNOSTIKA GASTROŠIZE U PRVOM TRIMESTRU TRUDNOĆE - PRIKAZ BOLESNIKA

Dragan Lončar, Mirjana Varjačić i Stefan Lončar

 

Sažetak    Rad u celosti 

 

DIAGNOSIS OF GASTROSCHISIS IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY - CASE REPORT

Dragan Lončar, Mirjana Varjačić and Stefan Lončar

 

Abstract    Full text  

MELANOMA OF THE ANAL CANAL WITH MELANOSIS OF THE PERITONEUM-CASE REPORT

Dragoslav Miljković, Vanja Pecić, Milica Nestorović, Dragan Mihajlović, Branko Branković, Milan Radojković, Ljiljana Jeremić, Sunčica Mihajlović i Dejan Petrović

 

Sažetak    Rad u celosti  

 

MELANOMA OF THE ANAL CANAL WITH MELANOSIS OF THE PERITONEUM-CASE REPORT

Dragoslav Miljković, Vanja Pecić, Milica Nestorović, Dragan Mihajlović, Branko Branković, Milan Radojković, Ljiljana Jeremić, Sunčica Mihajlović and Dejan Petrović

 

Abstract    Full text  

ISKUSTVO U LIJEČENJU LAUGIER-OVOG PRELOMA

Predrag Grubor, Milan Grubor i Ivan Golubović

 

Sažetak   Rad u celosti  

 

 

EXPERIENCES IN TREATING LAUGIER'S FRACTURES

Predrag Grubor, Milan Grubor and Ivan Golubović

 

Abstract    Full text  

 

Pregledni radovi

 

Review articles

KOMPLIKACIJE ALKOHOLNE BOLESTI JETRE I DIJAGNOSTIČKI MARKERI

Vanja Ničković, Jelenka Nikolić, Gordana Kocić, Milena Ilić i Boris Đinđić
 

Sažetak    Rad u celosti  

 

 

COMPLICATIONS OF ALCOHOLIC LIVER DISEASE AND DIAGNOSTIC MARKERS

Vanja Ničković, Jelenka Nikolić, Gordana Kocić, Milena Ilić and Boris Đinđić
 

Abstract    Full text  

PSIHOLOŠKI KORELATI POSTPARTALNE DEPRESIJE

Anida Fazlagić

Sažetak   
Rad u celosti  

 

PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF POSTPARTUM DEPRESSIO

Anida Fazlagić


Abstract
    Full text  

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE POSREDOVANE INTERNETOM I ADOLESCENTI

Biljana Kocić i Branislav Petrović

Sažetak   
Rad u celosti

 

THE INTERNET-BASED HEALTH INFORMATION AND ADOLESCENTS

Biljana Kocić and Branislav Petrović

Abstract   
Full text 

BIOLOŠKI EFEKTI RADIOFREKVENTNOG I MIKROTALASNOG ZRAČENJA U USLOVIMA PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI

Nataša Đinđić, Jovica Jovanović, Vladica Veličković, Ivana Damnjanović, Boris Đinđić and Jelena Radović

 

Sažetak    Rad u celosti  

 

RADIOFREQUENCY AND MICROWAVE RADIATION HEALTH EFFECTS AND OCCUPATIONAL EXPOSURE

Nataša Đinđić, Jovica Jovanović, Vladica Veličković, Ivana Damnjanović, Boris Đinđić and Jelena Radović

 

Abstract    Full text  

 

Iz istorije medicine

 

From history of medicine

ISTRAŽIVANJE ENDEMSKE NEFROPATIJE U NEENDEMSKIM SEOSKIM NASELJIMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŽARIŠTA ENDEMSKE NEFROPATIJE

Sveto Suša, Radomir Raičević, Branka Mitić, Jovanka Zagorac and Jelena Cvetanović

Sažetak   Rad u celosti

 

INVESTIGATION OF ENDEMIC NEPHROPATHY IN NON-ENDEMIC RURAL SETTLEMENTS NEAR ENDEMIC NEPHROPATHY FOCI

Sveto Suša, Radomir Raičević, Branka Mitić, Jovanka Zagorac and Jelena Cvetanović


Abstract   Full text