| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

ISHRANA BAZIRANA NA RAZLIČITIM VRSTAMA MASTI KAO FAKTOR RIZIKA ZA CEREBROVASKULARNI INSULT

Gordana Petrović-Oggiano, Vlasta Damjanov, Vesna Vučić, Mirjana Gurinović , Tamara Popović, Jasmina Debeljak Martačić, Marina Nikolić, Nemanja Avramović i Marija Glibetić

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

NUTRITION BASED ON DIFFERENT ORIGIN OF FATS AS A RISK FACTOR FOR CEREBROVASCULAR INSULT
Gordana Petrović-Oggiano, Vlasta Damjanov, Vesna Vučić, Mirjana Gurinović , Tamara Popović, Jasmina Debeljak Martačić, Marina Nikolić, Nemanja Avramović and Marija Glibetić

 

Abstract    Full text

 

ELIMINACIJA INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆEG ENZIMA PUTEM PERITONEUMSKOG DIJALIZATA

Jadranka Odović i Jasna Trbojević-Stanković

 

Sažetak     Rad u celosti

 

ELIMINATION OF ANGIOTENSIN – CONVERTING ENZIME INHIBITORS BY PERITONEAL DIALISATE
Jadranka Odović and Jasna Trbojević-Stanković

 

Abstract    Full text

 

PSIHOLOŠKE REAKCIJE I ZDRAVSTVENO PONAŠANJE NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

Gordana Nikolić, Ljiljana Samardžić i Tatjana Milenković

Sažetak     Rad u celosti 
 

 

PSYCHOLOGICAL REACTIONS AND HEALTH BEHAVIOR FOLLOWING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Gordana Nikolić, Ljiljana Samardžić and Tatjana Milenković
 

Abstract    Full text

 

PREZENTACIJA INTRAKRANIJALNIH MENINGEOMA NA MAGNETNOJ REZONANCI

Jelena Stefanović, Dragan Stojanov, Petar Bošnjaković, Slađana Petrović, Daniela Benedeto-Stojanov i Nebojša Ignjatović

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

MAGNETIC RESONANCE PRESENTATION OF INTRACRANIAL MENINGIOMAS
Jelena Stefanović, Dragan Stojanov, Petar Bošnjaković, Slađana Petrović, Daniela Benedeto-Stojanov and Nebojša Ignjatović

 

Abstract    Full text

 

EVALUACIJA P16INK4A PROTEINA KAO BIOMARKERA ZA CERVIKALNU INTRAEPITELNU NEOPLAZIJU I SKVAMOCELULARNI KARCINOM GRLIĆA MATERICE

Biljana Đorđević i Nikola Živković

 

Sažetak      Rad u celosti
 

 

EVALUATION OF P16INK4A PROTEIN AS A BIOMARKER FOR CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AND SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE UTERINE CERVIX

Biljana Đorđević and Nikola Živković


Abstract    Full text  

ENZIMOHEMIJSKE I BIOHEMIJSKE PROMENE U JETRI PACOVA INDUKOVANE FURFURALOM

Dragana Veličković, Stevan Milenković i Dalibor Stojanović


Sažetak      Rad u celosti

 

ENZYMOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN THE LIVER OF RATS INDUCED BY FURFURAL
Dragana Veličković, Stevan Milenković and Dalibor Stojanović


Abstract    Full text

 

Preliminarno saopštenje

 

Short communication

UTVRĐIVANJE TERAPIJSKIH EFEKATA PREPARATA NA BAZI LEKOVITOG BILJA U LEČENJU VENSKIH ULKUSA NOGU: PILOT STUDIJA

 Ivana Binić, Aleksandar Janković, Milan Miladinović, Đorđe Gocev, Dimitrije Janković i Zoran Vrućinić

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

EVALUATION OF HEALING EFFECTS OF NEW HERBAL FORMULATION ON VENOUS LEG ULCER: PILOT STUDY

Ivana Binić, Aleksandar Janković, Milan Miladinović, Đorđe Gocev, Dimitrije Janković and Zoran Vrućinić

 

Abstract    Full text  

Stručni radovi

 

Professional articles

KONVERTOVANJE SLAJDOVA I NEGATIV FILMA U DIGITALNE SLIKE

Dragan Mladenović, Dragutin Stanković, Zoran Bojanić, Sanja Mladenović, Lidija Mladenović i Jasmina Stanković

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

CONVERSION OF SLIDES AND NEGATIVE FILMS TO DIGITAL IMAGES

Dragan Mladenović, Dragutin Stanković, Zoran Bojanić, Sanja Mladenović, Lidija Mladenović and Jasmina Stanković

 

Abstract    Full text  

Prikaz bolesnika

 

Case reports

SUDBINA BOLESNIKA SA KASNO OTKRIVENOM HEPATITIS C INFEKCIJOM - PRIKAZ BOLESNIKA 

Velimir Kostić, Branislav Jovanović, Aleksandar Petrović, Jelana Radović, Jovana Kostić, Stevan Vujić i Lidija Popović

Sažetak    
Rad u celosti
 

 

FATE OF PATIENTS WITH LATE-DETECTED HEPATITIS C INFECTION - CASE REPORTS

Velimir Kostić, Branislav Jovanović, Aleksandar Petrović, Jelana Radović, Jovana Kostić, Stevan Vujić and Lidija Popović

Abstract   
Full text

Pregledni radovi

 

Review articles

ISPOLJAVANJE MIŠIĆNE SNAGE PRI NESTABILNIM USLOVIMA

Marjan Marinković

Sažetak     Rad u celosti

 

 

MUSCLE STRENGTH IN UNSTABLE CONDITIONST
Marjan Marinković
 

Abstract    Full text  

ULOGA PPAR-δ U DETERMINACIJI MIŠIĆNIH VLAKANA U ODGOVORU NA VEŽBANJE

Biljana Vitošević, Goran Ranković i Tatjana Popović-Ilić

Sažetak     Rad u celosti

 

 

ROLE OF PPAR-δ IN DETERMINATION OF MUSCLE FIBER TYPE IN RESPONSE TO EXERCISE
Biljana Vitošević, Goran Ranković and Tatjana Popović-Ilić

Abstract   
Full text  

PRIMENA BOTULINSKOG TOKSINA TIP A U TRETMANU SPASTICITETA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

Ljiljana Lazić, Hristina Čolović, Olga Marinković, Marija Spalević, Anita Stanković i Dragan Zlatanović


Sažetak     Rad u celosti

 

 

USE OF BOTULINUM TOXIN TYPE A IN THE TREATMENT OF SPASTICITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
Ljiljana Lazić, Hristina Čolović, Olga Marinković, Marija Spalević, Anita Stanković i Dragan ZlatanovićAbstract   
Full text  

HIDROSOLUBILNI VITAMINI I SPORT

Vladmila Bojanić, Jelena Radović, Zoran Bojanić i Marko Lazović

Sažetak     Rad u celosti

 

 

HYDROSOLUBLE VITAMINS AND SPORT
Vladmila Bojanić, Jelena Radović, Zoran Bojanić and Marko Lazović

Abstract   
Full text  

INTERAKCIJE LEKOVA SA DIAZEPAMOM

Zoran Bojanić, Novica Bojanić, Vladmila Bojanić i Marko Lazović

Sažetak     Rad u celosti

 

 

DRUG INTERACTIONS WITH DIAZEPAM

Zoran Bojanić, Novica Bojanić, Vladmila Bojanić and Marko Lazović

Abstract    Full text