| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed version)

ISSN 1821-2794 (Online)

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu
 


Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj


Originalni radovi
 

 

Contents


Original articles

PRIMENA SAVREMENIH METODA U DIJAGNOSTICI VANPLUĆNE TUBERKULOZE

Tamara Milosavljević i Aleksandar Ivković

 

Sažetak     Rad u celosti
 

 

BODY TUBERCULOSIS
Tamara Milosavljević and Aleksandar Ivković
 

Abstract    Full text

PROMENE PSIHOLOŠKIH PARAMETARA I ZDRAVSTVENOG PONAŠANJA KORONARNIH I NEKORONARNIH BOLESNIKA NAKON HOSPITALIZACIJE-ŠESTOMESEČNO PRAĆENJE

Gordana Nikolić, Ljiljana Samardžić i Tatjana Jovanović

 

Sažetak     Rad u celosti

 

CHANGES IN PSYCHOLOGICAL PARAMETERS AND HEALTH BEHAVIOR OF CORONARY AND NON-CORONARY PATIENTS FOLLOWING HOSPITALIZATION – A SIX-MONTH FOLLOW-UP
Gordana Nikolić, Ljiljana Samardžić and Tatjana Jovanović

 

Abstract    Full text

 

CHOLECYSTITIS KAO UZROK ABDOMINALNOG BOLA KOD OBOLJELIH OD AKUTNIH VIRUSNIH HEPATITISA A I B

Miodrag Radunović, Dragica Terzić, Boban Mugoša, Zoran Terzić, Bogdanka Andrić, Marina Ratković i Miroslav Radunović

Sažetak     Rad u celosti 
 

 

CHOLECYSTITIS AS A CAUSE OF ABDOMINAL PAIN IN PATIENTS WITH ACUTE VIRAL HEPATITIS A AND B

Miodrag Radunović, Dragica Terzić, Boban Mugoša, Zoran Terzić, Bogdanka Andrić, Marina Ratković and Miroslav Radunović
 

Abstract    Full text

 

OSVRT NA NOVA SAZNANJA O KARCINOIDNIM TUMORIMA APENDIKSA

Vuka Katić, Boris Đinđić, Marijola Mojsilović, Pavle Mladenović, Vladmila Bojanić, Ivanka Stamenković i Nebojša Ignjatović

 

Sažetak      Rad u celosti 

 

NEW CLASSIFICATION AND DIAGNOSIS OF APPENDICEAL CARCINOID TUMORS
Vuka Katić, Boris Đinđić, Marijola Mojsilović, Pavle Mladenović, Vladmila Bojanić, Ivanka Stamenković and Nebojša Ignjatović

 

Abstract    Full text

 

ZNAČAJ DIJAGNOSTIČKOG TESTA IZ ENGLESKOG JEZIKA I NJEGOVA PRIMENA U NASTAVNom PROGRAMu ENGLESKOG JEZIKA ZA SPECIJALNE NAMENE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U NIŠU

Nataša Bakić-Mirić

 

Sažetak      Rad u celosti
 

 

SIGNIFICANCE OF CREATING A CUSTOM DIAGNOSTIC ENGLISH LANGUAGE TEST IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSE AT THE UNIVERSITY OF NIŠ MEDICAL SCHOOL

Nataša Bakić-Mirić
 

Abstract    Full text  

PRIMENA TESTA DIREKTNOG KONTAKTA U ISPITIVANJU CITOTOKSIČNOSTI STOMATOPROTETSKIH AKRILATA

Milena Kostić, Stevo Najman, Jelena Najdanović, Nebojša Krunić i Ivan Kostić

Sažetak     Rad u celosti

 

 

APPLICATION OF DIRECT CONTACT TEST IN EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF ACRYLIC DENTURE BASE RESINS

Milena Kostić, Stevo Najman, Jelena Najdanović, Nebojša Krunić and Ivan Kostić


Abstract    Full text  

Prikaz bolesnika

 

Case reports

PETI STADIJUM RETINOPATIJE PREMATURITETA NA JEDNOM OKU - PRIKAZ BOLESNIKA 

Gordana Stanković-Babić, Ana Oros, Milena Vujanović i Sonja Cekić

Sažetak    
Rad u celosti
 

 

STAGE 5 RETINOPATHY OF PREMATURITY IN ONE EYE

– CASE REPORT

Gordana Stanković-Babić, Ana Oros, Milena Vujanović and Sonja Cekić

Abstract   
Full text

TENEKTEPLAZA KAO NOVI LEK U REŠAVANJU NO-REFLOW FENOMENA

Milan Živković, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Sonja Šalinger Martinović, Tomislav Kostić, Nenad Božinović i Emina Dimitrijević

Sažetak     Rad u celosti

 

 

TENECTEPLASE AS A NEW MEDICATION IN MANAGING

NO-REFLOW
Milan Živković, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Sonja Šalinger Martinović, Tomislav Kostić, Nenad Božinović and Emina Dimitrijević

Abstract   
Full text  

PLUĆNA EHINOKOKOZA – PRIKAZ BOLESNIKA

Biljana Lazović

Sažetak     Rad u celosti

 

 

PULMONARY ECHINOCOCCOSIS - CASE REPORT
Biljana Lazović

Abstract   
Full text  

INTERDISCIPLINARNO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA STOMATOLOŠKOM PATOLOGIJOM METODOM TELEMEDICINE - PRIKAZ BOLESNIKA

Dejan Perić, Nebojša Krstić, Goran Tošić, Dragan Petrović, Slađana Petrović, Zoran Vlahović, Radovan Jovanović i Milan Miladinović

Sažetak     Rad u celosti

 

 

INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DENTAL PATHOLOGY USING THE METHOD OF TELEMEDICINE - CASE REPORT 
Dejan Perić, Nebojša Krstić, Goran Tošić, Dragan Petrović, Slađana Petrović, Zoran Vlahović, Radovan Jovanović and Milan Miladinović

Abstract   
Full text  

Pregledni radovi

 

Review articles

RAZVIJANJE JEZIČKIH VEŠTINA I SPOSOBNOSTI NA ENGLESKOM JEZIKU KOD STUDENATA MEDICINSKE STRUKE

Nataša Milosavljević

Sažetak     Rad u celosti

 

 

DEVELOPING LINGUISTIC SKILLS AND ABILITIES IN EMP STUDENTS
Nataša Milosavljević

Abstract   
Full text  

PATOFIZOLOŠKI ILI EMPIRIJSKI PRISTUP U FARMAKOTERAPIJI EPILEPSIJA?

Srdjan Ljubisavljević, Mirjana Spasić, Vladmila Bojanić i Stevo Lukić

Sažetak     Rad u celosti

 

 

PATHOPHYSIOLOGICAL OR EMPIRICAL APPROACH TO THE PHARMACOTHERAPY OF EPILEPSY?

Srdjan Ljubisavljević, Mirjana Spasić, Vladmila Bojanić and Stevo Lukić

Abstract    Full text  

PRIMENA MEDICINSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U EDUKACIJI I ISTRAŽIVANJIMA U MEDICINI

Dragan Janković, Petar Rajković, Tatjana Stanković, Aleksandar Milenković i Ivana Kocić

Sažetak     Rad u celosti

 

 

APPLICATION OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS IN EDUCATION AND RESEARCH IN MEDICINE

Dragan Janković, Petar Rajković, Tatjana Stanković, Aleksandar Milenković and Ivana Kocić

Abstract    Full text  

UPOREDNI PREGLED SREDSTAVA ZA RETRAKCIJU GINGIVE

Ivan Kostić, Stevo Najman, Milena Kostić and Sanja Stojanović


Sažetak     Rad u celosti

 

 

COMPARATIVE REVIEW OF GINGIVAL RETRACTION AGENTS

Ivan Kostić, Stevo Najman, Milena Kostić and Sanja Stojanović

Abstract    Full text