|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial  board | About the Journal   | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code |   Contact  |
 

Acta Medica Medianae
Vol. 41, No 6, 2002

UDK 61
YU ISSN 0365-4478


 

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the University  of Nis Faculty of Medicine and the Department of  the Serbian Medical Society Niš

 

 

 

 

     
Originalni naučni radovi
  Original scientific articles
ODNOS KARIOMETRIJSKIH PARAMETARA JEDARCA I DUŽINE PREŽIVLJAVANJA KOD BOLESNIKA  SA KARCINOMIMA INTRAORALNE LOKALIZACIJE
Zoran Pešić, Dragan Mihailović, Biljana Đorđević

Sažetak     Sadržaj rada    
  RATIO BETWEEN CARIOMETRIC PARAMETERS OF THE NUCLEUS AND THE SURVIVAL DURATION OF THE PATIENTS SUFFERING FROM THE INTRAORAL LOCALIZATION CARCINOMA
Zoran Pešić, Dragan Mihailović, Biljana Đorđević
 

Abstract
IMUNOCITOHEMUSKA EKSPRESIJA IMUNOGLOBULINA G (IgG) U EPITELNIM TUMORIMA JAJNIKA
Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajković, Slaviša Jančić, Zoran Milosavljević, Katarina Katić, Snežana Jančić 

Sažetak     Sadržaj rada    

 

IMMUNOCYTOCHEMICAL EXPRESSION OF IMMUNOGLOBULIN G (IgG) IN THE EPITHELIUM TUMORS OF THE OVARIES
Miodrag Radović, Zoran Pop-Trajković, Slaviša Jančić, Zoran Milosavljević, Katarina Katić, Snežana Jančić

Abstract


ULOGA CIRKULIŠUĆIH IMUNIH KOMPLEKSA U PATOGENEZI SKLERITISA
Jasmina Đorđević-Jocić,  Gordana Zlatanović

Sažetak     Sadržaj rada    
  THE ROLE OF CIRCULATING IMMUNOCOMPLEXES IN THE SCLERITIS PATHOGENESIS
Jasmina Đorđević-Jocić,  Gordana Zlatanović

Abstract

Promena aktivnosti enzima SDH u jetrii biohemijskih parametara u krvi pacova tretiranih gentamicinom
Nenad Stojiljković, Dragoljub Jovanović, Slavimir Veljković, Milan Ćirić, Dragan Radovanović

Sažetak     Sadržaj rada    
 

CHANGE OF THE ENZYME SDH ACTIVITY IN THE LIVER AND OF THE BIOCHEMICAL PARAMETERS IN THE BLOOD OF THE RATS TREATED WITH GENTAMICIN
Nenad Stojiljković, Dragoljub Jovanović, Slavimir Veljković, Milan Ćirić, Dragan Radovanović

Abstract


Prethodna saopštenja
  Preliminary reports

EKSPONIRANOST STANOVNIŠTVA NIKLU IZ VAZDUHA I BIOMONITORING
Dušica Stojanović, Dragana Nikić, Radunka Mitrović, Živka Kostić i Slobodan Stanković

Sažetak       Sadržaj rada


 

POPULATION EXPOSED TO NICKEL IN THE AIR AND BIOMONITORING

Dušica Stojanović, Dragana Nikić, Radunka Mitrović, Živka Kostić and Slobodan Stanković

Abstract


Pregledni članci
  Review articles 
NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG TKIVA
Zoran Golubović

Sažetak     Sadržaj rada    
  NONSPECIFIC INFECTIONS OF THE BONE TISSUE
Zoran Golubović

Abstract

PRINCIPI KLINIČKE GENETIKE I GENETIČKO SAVETOVANJE

Ljubiša Mihajlović, Nevenka K. Mihajlović, Živojin Stanković
sažetak     Sadržaj rada    
 

PRINCIPLES OF CLINIC GENETICS AND GENETIC COUNSELING
Ljubiša Mihajlović, Nevenka K. Mihajlović, Živojin Stanković

AbstractStručni članci

 
Professional papers

UTICAJ HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE NA DINAMIKU POREMEĆAJA REGIONALNOG MOTILITETA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
Mirko Burazor, Ivana Burazor, Sonja Šalinger, Nevena Karanović, Zoran Pešić
Sažetak      Sadržaj rada    
  INFLUENCE OF THE SURGICAL REVASCULARIZATION UPON THE DYNAMICS OF REGIONAL MOTILITY DISORDER AFTER THE ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Mirko Burazor, Ivana Burazor, Sonja Šalinger, Nevena Karanović, Zoran Pešić

Abstract
 
HIPERSENZITIVNI RINITIS-EFEKTI LEČENJA LOKALNIM KORTIKOSTEROIDOM NA KLINIČKE PARAMETRE BOLESTI
Dejan Ursulović, Ljiljana Janošević, Slobodanka Janošević, Miško Živić

Sažetak     Sadržaj rada       
  HYPERSENSITIVE RHINITIS - EFFECTS OF TREATMENT WITH LOCAL CORTICOSTEROID UPON The clinic disease parameters
Dejan Ursulović, Ljiljana Janošević, Slobodanka Janošević, Miško Živić

Abstract

METASTATSKI TUMOR VRATA SA NEOTKRIVENOM LOKALIZACIJOM PRIMARNOG TUMORSKOG PROCESA(PRIKAZ BOLESNIKA)
Miodrag Mitić, Zoran Dimić, Božidar Petrović, Mila Bojanović

Sadržaj       Sadržaj rada    
  METASTATIC NECK TUMOR WITH UNDETECTED LOCALIZATION OF THE PRIMARV TUMOR PROCESS (PRESENTATION OF ONE CASE)
Miodrag Mitić, Zoran Dimić, Božidar Petrović, Mila Bojanović

Abstract

EFEKTI KRATKOTRAJNE INSULINOTERAPIJE NA INSULINOSEKRETORNU FUNKCIJU TIP 2 DIJABETESNIH BOLESNIKA
Milica Pešić, Slobodan Antić, Dragan Dimić, Saša Živić, Saša Radenković

Sažetak     Sadržaj rada    
  EFFECTS OF A SHORT INSULIN THERAPV UPON THE NSULIN SECRETION FUNCTION IN THE PATIENTS SUFFERING FROM TYPE 2 DIABETES
Milica Pešić, Slobodan Antić, Dragan Dimić, Saša Živić, Saša Radenković

Abstract

MOGUĆNOST UPOTREBE BIHEVIOR SKALE KOD REHABILITACIJE BOLESNIKA NAKON INZULTA
Ivona Stanković, Zoran Kojović, Snežana Jeremić, Ljiljana Lazić, Olga Marinković

Sažetak       Sadržaj rada    
  POSSIBILITV OF USING THE BIHEVIOR SCALE IN THE REHABILITATION OF THE PATIENTS AFTER THE BRAIN STROKE 
Ivona Stanković, Zoran Kojović, Snežana Jeremić, Ljiljana Lazić, Olga Marinković

Abstract