|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     |  Linkovi  |   Kontakt  |  
|Home page         |Editorial      | Journal   | Guidelines to authors |  Links      |   Contact  |

Acta Medica Medianae
Vol. 44, No 2, April, 2007

UDK 61
YU ISSN 0365-4478

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Journal of the Faculty of Medicine,  University  of Nis and the Department of  Serbian Medical Society

Originalni naučni radovi


 

Original scientific articles


KORELACIJA IZMEĐU BAKTERIOLOŠKIH, LABORATORIJSKIH I KLINIČKIH PARAMETARA NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA


Milan Potić

Sažetak      Rad u celosti


 

CORRELATION BETWEEN BACTERIOLOGICAL, LABORATORY AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF NOSOCOMIALLY ACQUIRED URINARY TRACT INFECTIONS (NAUTI)


Milan Potic

Abstract      Full text
   


KORELACIJA TEŽINE ELEKTROKARDIOGRAFKIH PROMENA I TROPONINSKOG STATUSA U AKUTNOM KORNARNOM SINDROMU


Snežana Ćirić-Zdravković, Svetlana Petrović- Nagorni, Goran Koraćević, Miomir Ranđelović i Lazar TodorovićSažetak      Rad u celosti


 

CORRELATION OF SEVERITY OF ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES AND TROPONIN LEVEL IN ACUTE CORONARY SYNDROME

Snezana Ciric-Zdravkovic, Svetlana Petrovic- Nagorni, Goran Koracevic, Miomir Randjelovic i Lazar Todorovic

Abstract      Full text 


LIMFNO TKIVO APENDIKSA U PRENATALNOM I ADULTNOM PERIODU ŽIVOTA ČOVEKA – MORFOMETRIJSKA ANALIZA

Vladimir Živković, Predrag Mandić, Dane Krtinić, Jelena Milošević i Dejan Zdravković


Sažetak      Rad u celosti


 

Lymphoid tissue of the appendix in the prenatal and adult period of human life – morphometric analysis

Vladimir Zivkovic, Predrag Mandic, Dane Krtinic, Jelena Milosevic and Dejan Zdravkovic


Abstract      Full text


OBOLJENJE I UMIRANJE OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI GRADA NIŠA STAROSNE GRUPE 30-64 GODINE U PERIODU OD 2001. DO 2005. GODINE

Zorana Deljanin, Nataša Rančić, Mirko Ilić, Branislav Petrović i Branislav Tiodorović


Sažetak      Rad u celosti


 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION MORBIDITY AND MORTALITY IN POPULATION OF 30-64 YEARS OF AGE IN THE CITY OF NIS IN THE PERIOD FROM 2001 TO 2005

Zorana Deljanin, Natasa Rancic, Mirko Ilic, Branislav Petrovic and Branislav Tiodorovic


Abstract      Full text


HORMONSKA SENZITIVNOST TUMORA KOD BOLESNICA SA RAKOM DOJKE

 

Ivana Pešić, Miloš Krstić, Miljana Pavlović, Dejan Ilić i Kontsmans Dimitrios

Sažetak      Rad u celosti


 

HORMONE SENSITIVITY OF TUMOR IN WOMEN WITH BREAST CANCER

Ivana Pesic, Milos Krstic, Miljana Pavlovic, Dejan Ilić and Kontsmans Dimitrios

Abstract      Full text


Prethodna saopštenja 


TERAPIJA OBOLJENJA IZAZVANIH CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Predrag Stojanović, Branislava Kocić, Gordana Ranđelović, Dobrila Stanković-Đorđević, Biljana Miljković-Selimović, Snežana Antić-Mladenović, Kristina Stojanović i Tatjana Babić


Sažetak      Rad u celosti


 

Preliminary report


TREATMENT OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE- ASSOCIATED DISEASE

Predrag Stojanovic , Branislava Kocic, Gordana Randjelovic, Dobrila Stankovic-Djordjevic, Biljana Miljkovic-Selimovic, Snezana Antic-Mladenovic, Kristina Stojanovic and Tatjana Babic


Abstract      Full text


EPIDEMIOLOŠKI I PATOGENETSKI ASPEKTI TROVANJA NIKLOM

Vladimir Ilić, Vladmila Bojanić i Biljana Jović

Sažetak      Rad u celosti


 

EPIDEMIOLOGICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF NICKEL POISONING

Vladimir Ilić, Vladmila Bojanić i Biljana Jović


Abstract      Full text


Pregledni članci


 

Review articles


SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI PROBLEMI OSOBA U POZNIM GODINAMA ŽIVOTA

Ljiljana Pešić


Sažetak      Rad u celosti


 

SOCIAL AND HEALTH PROBLEMS OF THE ELDERLY

Ljiljana Pesic


Abstract      Full text


SOCIJALNA MARGINALIZACIJA I ZDRAVLJE

Čedomir Šagrić, Olivera Radulović, Marjana Bogdanović i Roberta Marković
Sažetak      Rad u celosti


 

SOCIAL MARGINALIZATION AND HEALTH

Cedomir Sagric, Olivera Radulovic, Marjana Bogdanovic and Roberta MarkovicAbstract      Full text


MOTIVACIJA ZAPOSLENIH I MODIFIKOVANJE PONAŠANJA U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA 

Snežana Miljković

Sažetak      Rad u celosti
 

MOTIVATION OF EMPLOYEES AND BEHAVIOUR MODIFICATION IN HEALTH CARE ORGANISATIONS

Snezana Miljkovic


Abstract      Full text


NEFARMAKOLOŠKI KONCEPT POPRAVLJANJA ENDOTELNE DISFUNKCIJE

Mirjana Bakić 

Sažetak      Rad u celosti


 

NON-PHARMACOLOGICAL CONCEPTS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IMPROVEMENT

Mirjana Bakic

Abstract      Full text


Stručni članci             


 

Proffessional papers


HIRURŠKA STANJA ABDOMENA NA NATIVNOM RENDGENOGRAMU ABDOMENA U STOJEĆEM STAVU

Rade R Babić, Gordana Stanković-Babić, Mirko Krstić, Nataša Marković, Saša Živić i Zvonko Dinić

 

Sažetak      Rad u celosti


 

SURGICAL CONDITIONS OF THE ABDOMEN VIEWED ON A NATIVE ABDOMINAL RADIOGRAPH IN AN UPRIGHT POSITION

Rade R Babic, Gordana Stankovic-Babic, Mirko Krstic, Natasa Markovic, Sasa Zivic and Zvonko Dinic


Abstract      Full text


KOMPARACIJA ULTRASONOGRAFSKOG PREGLEDA POSTELJICE SA PATOHISTOLOŠKOM VERIFIKACIJOM KOD FETALNIH ANOMALIJA

Dragan Lončar


Sažetak      Rad u celosti


 

COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC PLACENTA EXAMINATION WITH PATHOHISTOLOGIC VERIFICATION OF FETAL ANOMALIES

 

Dragan Loncar

Abstract      Full text